Konflikt organizacyjny na tle zmian restrukturyzacyjnych na przykładzie filii New Yorker w Krakowie

Wstęp……..4

Rozdzial 1.
Konflikt organizacyjny

1.1. Konflikt w świetle zródel literatury…….. 6
1.2. Istota konfliktu organizacyjnego…….. 9
1.3. Źródła konfliktów organizacyjnych 14
1.4. Fazy konfliktu organizacyjnego ……..15……..
1.5. Rodzaje konfliktów organizacyjnych ……..18
1.6. Metody kierowania konfliktem organizacyjnym…….. 24


Rozdzial 2.
Funkcjonowanie czlonków organizacji w warunkach zmian i konfliktów

2.1. Procesy restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach…….. 34
2.2. Zachowania pracownicze w sytuacji innowacyjnej ……..41
2.2.1. Opór przeciwko zmianom ……..44
2.2.2. Emocjonalne aspekty zmian…….. 48
2.3. Konflikt jako zjawisko dezorganizujace dzialalnosc przedsiębiorstwa…….. 52
2.4. Zachowania pracowników w sytuacji konfliktowej…….. 58
2.4.1. Symptomy konfliktu ……..64
2.4.2. Strategie dzialan w konflikcie interpersonalnym…….. 67


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych dotyczaca konfliktu organizacyjnego wywolanego zmianami restrukturyzacyjnymi w filii New Yorker w Krakowie

3.1. Cel i problem badawczy ……..72
3.2. Organizacja badan i dobór próby badawczej ……..75
3.3. Metody, techniki i narzedzia badan ……..77
3.4. Hipotezy badawcze ……..79
3.5. Opis obiektu badan ……..80


Rozdzial 4.
Wyniki badan nad konfliktem organizacyjnym w filii New Yorker w Krakowie – studium przypadku oraz wnioski z badan

4.1. Czynnik ludzki w organizacji w świetle badan wlasnych ……..83
4.1.1. Charakterystyka spoleczno-demograficzna respondentów ……..83
4.1.2. Stosunek respondentów do pracy ……..86
4.1.3. Funkcjonowanie grup pracowniczych w organizacji w opinii respondentów ……..87
4.2. Analiza badan wlasnych nad zjawiskiem konfliktu w obliczu zmian restrukturyzacyjnych w filii New Yorker w Krakowie…….. 90
4.2.1. Wprowadzenie zmian i ich wpływ na prace badanych pracowników ……..90
4.2.2. Percepcja zmian i partycypacja respondentów w procesię wprowadzania zmian…….. 93
4.2.3. Problem przystosowania się do zmian oraz postawy mu towarzyszace…….. 95
4.3. Postawy i zachowania pracowników na tle konfliktów wywolanych zmianami restrukturyzacyjnymi w filii New Yorker w świetle badan wlasnych…….. 100
4.3.1. Wpływ zmian restrukturyzacyjnych na konfliktowosc wśród pracowników ……..100
4.3.2. Postrzeganie przez respondentów konfliktów powstalych na tle zmian ……..104
4.3.3. Kształtowanie się zachowan respondentów w obliczu konfliktów w firmie ……..108


Wnioski z badan ……..113
Zakończenie…….. 116
Bibliografia…….. 119
Spis tabel ……..126
Spis rysunków ……..128
Spis wykresów ……..129
Zalaczniki ……..130


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>