Konstrukcja podatku akcyzowego w świetle procesu harmonizacji w Unii Europejskiej


Rozdzial I
Istota akcyzy jako podatku pośredniego

1.1. Cechy podatków posrednich……….4
1.1.1. Podmiot ekonomiczny i podmiot prawny……….4
1.1.2. Przerzucalnosc……….5
1.1.3. Akcyza – podatek posredni czy konsumpcyjny……….8
1.2. Zalety i wady podatku akcyzowego……….8
1.2.1. Wydajnosc……….9
1.2.2. Latwosc poboru……….12
1.2.3. Oddzialywanie psychologiczne na podatnika……….14
1.2.4. Alokacja zasobów……….16
1.2.5. Generowanie inflacji……….20
1.2.6. Moralnoc podatkowa……….21
1.2.7. Stosunek do zasady sprawiedliwosci podatkowej……….23
1.3. Uzasadnienie funkcjonowania podatku akcyzowego……….26
1.3.1. Zastepowanie dawnych oplat monopolowych……….26
1.3.2. Akcyzy jako instrument polityki pozafiskalnej państwa……….32


Rozdzial II.
Proces harmonizacji podatku akcyzowego w ramach wspólnot europejskich

2.1. Geneza i ewolucja procesu……….36
2.1.1. Pojecie harmonizacji……….36
2.1.2. Koniecznoc harmonizacji – koncepcja wspólnego rynku……….38
2.1.3. Kierunki wczesnego etapu harmonizacji podatku akcyzowego……….40
2.2. Podstawa prawna……….43
2.2.1. Podstawa traktatowa……….43
2.2.2. Podstawa dyrektywalna……….44
2.3. Wymogi ogólne……….45
2.4. Wymogi dotyczace akcyz od wyrobów tytoniowych……….51
2.5. Wymogi dotyczace akcyz od olejów mineralnych……….54
2.6. Wymogi dotyczace akcyz od alkoholu i napojów alkoholowych……….58
2.7. Obecne formy i perspektywy harmonizacji……….60


Rozdzial III..
Analiza polskiego podatku akcyzowego pod wzgledem wymogów prawa wspólnotowego

3.1. Podstawa prawna……….63
3.2. Specyfika……….64
3.3. Zakres podmiotowy……….66
3.4. Zakres przedmiotowy……….69
3.5. Obowiazek podatkowy……….72
3.6. Podstawa opodatkowania……….75
3.7. Skala i stawki podatkowe……….76
3.8. Terminy platnoaci……….79


Rozdzial IV
Znaczenie akcyzy w budżecie państwa.

4.1. Znaczenie akcyzy w budżecie państwa w zaleznoSci od stopnia rozwoju państwa……….80
4. 2. Udział w dochodach państwa……….82
4.2.1. Udział w dochodach państwa w okresie miedzywojennym……….82
4.2.2. Udział w dochodach państwa w okresie 1945-1993……….86
4.2.3. Udział w dochodach państwa od 1993 r………..88
4.3. Wykorzystanie akcyz……….90
4.4. Postulat racjonalnego fiskalizmu……….93


Bibliografia 96
Wykaz aktów prawnych……….100

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>