Kontrolno-nadzorcze funkcje regionalnych izb obrachunkowych na przykładzie gospodarki finansowej gminy XYZ

>


Wstęp ……….3

Rozdział I.
Samorządy terytorialne oraz sposoby nadzoru nad ich działalnością

1.1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego
1.1.1. Organy, zadania i kompetencje gminy ……….4
1.1.2. Prawna koncepcja powiatu 14
1.1.3. Funkcjonowanie administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim ………. 15
1.2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Pojęcie nadzoru i kontroli ……….19
1.2.2. Organy sprawujące nadzór……….20
1.2.3. Zakres nadzoru ……….22
1.3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego
1.3.1. Pojęcie i zakres budżetów samorządowych……….24
1.3.2. Elementy treci uchwały budżetowej……….26
1.3.3. Procedura budżetowa ………. 30
1.4. Kontrola wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
1.4.1. Sprawozdania finansowe sporządzane przez j.s.t dla regionalnych izb obrachunkowych ……….40
1.4.2. Dochody budżetów j.s.t ……….42
1.4.3. Wydatki budżetów j.s.t. 46……….


Rozdział II.
Organizacja i zasady działania regionalnych izb obrachunkowych

2.1. Podstawy prawne i organizacja regionalnych izb obrachunkowych
2.1.1. Podstawy prawne funkcjonowania izb……….51
2.1.2.organizacja regionalnych izb obrachunkowych……….54
2.2. Zakres podmiotowy oraz rodzaje kontroli przeprowadzanych przez rio
2.2.1. Zakres podmiotowy oraz kryteria kontroli……….56
2.2.2. Rodzaje kontroli ………. 57
2.2.3. Uprawnienia kontrolujących oraz zasady przeprowadzania kontroli ……….58
2.3. Zakres przedmiotowy oraz tryb przeprowadzania kontroli
2.3.1. Nadzór rio nad działalnocią finansową jednostek samorządu terytorialnego ……….59
2.3.2. Funkcja opiniodawcza rio a kontrola gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 62
2.3.3. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych ………. 65
2.4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.4.1. Rodzaje naruszeń dyscypliny finansów publicznych ……….66
2.4.2. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ……….70


Rozdział III.
Regionalne izby obrachunkowe a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego

3.1. Granice legalności wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego……….74
3.2. Wydawanie opinii o możliwości spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego……….79
3.3. Działalność regionalnych izb obrachunkowych w 2000 roku ……….81


Rozdział IV.
Kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna w 2000 roku

4.1. Charakterystyka gminy korzenna ………. 91
4.2. Wykonanie budżetu gminy korzenna w 2000 roku ………. 94
4.3. Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy korzenna……….98
4.4. Opinia regionalnej izby obrachunkowej z realizacji budżetu gminy korzenna……….102
4.5. Rozstrzygnięcia nadzorcze rio w postępowaniu absolutoryjnym w gminie korzenna……….104


Zakończenie ……….107
Bibliografia ……….109
Spis tabel ……….114
Spis rysunków ……….114
Spis schematów ……….114