Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa


Wstęp

Rozdzial I
Problematyka efektywnego działania przedsiębiorstwa

1.1. Pojecie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.
1.2. Miejsce dokonywanych analiz w przedsiębiorstwie.
1.3. Rodzaje analiz sporzadzonych w przedsiębiorstwie.
1.3.1. Przeznaczenie analiz.
1.3.2. Horyzont czasowy, którego analiza dotyczy.
1.3.3. Zastosowane metody badawcze.
1.3.4. Stopien szczególowosci badan.


Rozdzial II
Miary stosowane do oceny finansowej przedsiębiorstwa

2.1. Istota i zakres analizy wskaznikowej.
2.2. Rodzaje wskazników stosowanych w analizie przedsiebiorstw.
2.2.1. Wskazniki plynnosci.
2.2.2. Wskazniki obrotowosci.
2.2.3. Wskazniki zadluzenia.
2.2.4. Wskazniki rentownosci (zyskownosci).
2.2.5. Wskazniki rynku kapitalowego – gieldowego.
2.3. Ocena kondycji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem przychodów ze sprzedazy.
2.3.1. Wskaznik dynamiki obrotu.
2.3.2. Wskaznik oceny obrotu w przeliczeniu na jednego pracownika.
2.3.3. Wskaznik obrotu uzyskiwanego w eksporcie.
2.4. Charakterystyka miar statystycznych zastosowanych do analizy działalności przedsiębiorstwa.
2.4.1. Wskazniki dynamiki.
2.5. Badanie wspólzaleznosci zjawisk.
2.5.1. Wspólczynnik korelacji liniowej Pearsona.
2.5.2. Liniowa funkcja regresji.


Rozdzial III
Ogólna charakterystyka działalności przedsiębiorstwa „XYZ S.A.”

3.1. Zarys historii „WXYZ SA”.
3.2. Organizacja Spólki.
3.3. Działalność gospodarcza Spólki.
3.3.1. Informacje o podstawowych produktach i uslugach.
3.3.2. Informacje o glównych rynkach zbytu.
3.3.3. Źródło i dostepnosc materialów do produkcji.
3.3.4. Sezonowosc rynków zbytu.
3.4. Dane o posiadanych nieruchomosciach.
3.5. Modernizacja majatku trwalego Spólki.
3.6. Zatrudnienie w XYZ S.A.


Rozdzial IV
Ocena ilosciowa i jakosciowa efektywnosci działania przedsiębiorstwa na przykładzie „XYZ S.A.”

4.1. Analiza poziomu plynnosci finansowej zakladu.
4.2. Analiza sprawnosci działania przedsiębiorstwa -aktywnosci.
4.3. Ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa.
4.4. Analiza zyskownosci zakladu.
4.5. Analiza rentownosci sprzedaży w pieciu zakladach spólki.
4.6. Ocena wskaznika dynamiki obrotu.
4.7. Ocena obrotu na jednego pracownika.
4.8. Analiza przychodu ze sprzedaży eksportowej.
4.9. Analiza sredniego tempa zmian wielkosci produkcji, kosztów wlasnych produkcji, ilosci sprzedaży ogólem i kosztów uzyskania przychodów w czasie.
4.10. Ekonometryczna analiza efektywnosci gospodarowania środkami produkcji.


Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>