Ochrona prawa wlasnosci – standardy międzynarodowe i polskie


Wstęp ……….. 5

Rozdzial I
Studium podstaw normatywnych ochrony wlasnosci

1. Uniwersalne standardy czlowieka ……….. 9
1.1. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka ……….. 9
1.2. Refleksje na tle Miedzynarodowych Paktów Czlowieka ……….. 11
1.3. Refleksje na tle innych standardów uniwersalnych ……….. 14
2. Europejskie standardy praw czlowieka ……….. 16
2.1. System Europejskiej Konwencji Praw Czlowieka ……….. 16
2.2. Prawo wlasnosci w europejskim prawie wspólnotowym ……….. 17
2.3. Refleksje na tle tzw. prawa KBWE/OBWE ……….. 25
3. Ochrona wlasnosci w polskim porzadku prawnym ……….. 27
3.1. Zagadnienie wlasnosci w świetle standardówkonstytucyjnych ……….. 27
3.2. Kategoria wlasnosci na tle kodeksu cywilnego ……….. 32
3.3. Refleksje na tle innych unormowan krajowych ……….. 37


Rozdzial II
Analiza ogólna art. 1 Protokolu I do Konwencji Europejskiej

1. Podstawy prawidlowej interpretacji art. 1 jako calosci ……….. 39
2. Analiza ogólna art. 1 jako calosci ……….. 40
2.1. Studium podmiotu uprawnionego ……….. 40
2.2. Studium podmiotu zobowiazanego ……….. 43
2.3. Studium przedmiotu zobowiazan ……….. 44
3. Elementy skladowe standardu chronionego na podstawie art. 1 ……….. 49
3.1. Prawo do niezaklóconego korzystania ze swojej wlasnosci ……….. 49
3.2. Pozbawienie wlasnosci ……….. 49
3.3. Korzystanie z wlasnosci zgodnie z interesem ogólnym ……….. 50


Rozdzial III
W poszukiwaniu granic miedzynarodowo chronionejsubstancji prawa do niezaklóconego korzystania zeswojej wlasnosci

1. Granice dopuszczalnosci „pozbawienia wlasnosci” ……….. 52
1.1. Studium kryteriów dopuszczalnosci ……….. 52
1.1.1. Kryterium interesu publicznego ……….. 52
1.1.2. Kryterium zgodnosci z prawem ……….. 54
1.1.3. Kryterium zgodnosci z ogólnymi zasadami prawa miedzynarodowego ……….. 56
1.2. Rekonstrukcja pojecia „pozbawienia wlasnosci”
w świetle orzecznictwa strasburskiego ……….. 59
1.2.1. Pozbawienie wlasnosci „de iure” ……….. 59
1.2.2. Pozbawienie wlasnosci „de facto” ……….. 59
1.2.3. Działania państwa nie stanowiace pozbawieniaWlasnosci ……….. 65
1.3. Zagadnienie odszkodowania z tytułu pozbawienia wolnosci ……….. 67
1.3.1. Tytul do odszkodowania ……….. 67
1.3.2. Wysokosc odszkodowania ……….. 68
2. Analiza tytułu państwa do reglamentacji korzystania z wlasnosci ……….. 70
2.1. Podstawy prawidlowej interpretacji zobowiazan z art. 1 ust. 2 Protokolu I ………..70
2.2. Studium tytułu państwa do zapewnienia korzystania z wlasnosci zgodnie z interesem ogólnym ……….. 71
2.2.1. Prawo do stanowienia ustaw ……….. 71
2.2.2. Pojecie „interesu ogólnego” ……….. 72
2.3. Studium tytułu państwa do zapewnienia uiszczania podatków i innych ciezarów ……….. 73
3. Uwagi na tle kryteriów „slusznej równowagi” i „marginesu oceny” państwa ……….. 74


Rozdzial IV
Rekonstrukcja substancji chronionej prawa do niezaklóconego korzystania ze swojej wlasnosci

1. Uwagi na tle autonomicznosci terminów konwencyjnych ……….. 81
2. Rekonstrukcja standardu „niezaklóconego korzystania” ……….. 84
2.1. Konsekwencje wyjatków „ex definitione” a klauzulelimitacyjne………. 84
2.2. Niezaklócone korzystanie w sytuacjach ekstremalnych ……….. 91
2.2.1. Wnioski na tle klauzuli derogacyjnej ……….. 91
2.2.2. Wlasnosc w czasię konfliktu zbrojnego ……….. 98
3. Uwagi na tle „prawa do wlasnosci” ……….. 106


Rozdzial V
Implikacje standardów europejskich dla prawa i praktykipolskiej

1. Implikacje w sferze pojecia wlasnosci ……….. 108
2. Implikacje w sferze wyjatków „ex definitione” oraz klauzullimitacyjnych……….109
3. Implikacje w sferze klauzul derogacyjnych ……….. 115


Zakończenie ……….. 117
Bibliografia ……….. 120

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>