Polska w strefie Schengen.

6 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I.
Schengen – aspekty prawne i instytucjonalne, obszary współpracy w ramach Schengen ………5

1.1. Charakterystyka strefy Schengen – ogólne aspekty
1.2. System Informacyjny Schengen
1.3. Polityka wizowa oraz azylowa
1.4. Kształtowanie się polityki migracyjnej w ramach Schengen
1.5. Współpraca sądowa oraz policyjna w kwestiach karnych

Rozdział II.
Polska po wstąpieniu do strefy Schengen………25

2.1. Integracja Polski ze strefą Schengen
2.2. Konsekwencje wprowadzenia układu z Schengen
2.2.1. Konsekwencje ekonomiczne Schengen
2.2.2. Konsekwencje polityczne
2.3.3. Pozostałe konsekwencje

Rozdział III.
Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy Polski przez obywateli krajów nie należących do grupy Schengen………31

3.1. Układ z Schengen a ochrona granic Wspólnot Europejskich
3.2. Warunki wjazdu do Polski obywatelom państw trzecich objętych obowiązkiem wizowym
3.3. Dokumenty uprawniające do przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców na terenie Polski

Zakończenie………48
Bibliografia