Poziom lęku, a aspiracje życiowe studentów. 4.26/5 (23)

3 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………4

Rozdział 1
Pojęcie lęku oraz jego funkcje i rodzaje

1.1. Jak postrzegamy lęk – pojęcie według różnych autorów ………6
1.2. Podział i charakterystyka lęków……… 9
1.3. Lęk jako cecha oraz lęk jako stan ………16

Rozdział 2
Aspiracje życiowe oraz obawy przed przyszłością studentów

2.1. Wokół pojęcia aspiracji – wyjaśnienie pojęcia……… 19
2.2. Aspiracje życiowe absolwentów szkół wyższych ………23
2.3. Główne obawy i problemy absolwentów szkół wyższych ………26

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

3.1. Cele i problemy badawcze……… 30
3.2. Hipotezy badawcze ………32
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……… 33
3.4. Charakterystyka grupy badawczej ………34

Rozdział 4
Podsumowanie wyników badań oraz wnioski

4.1. Analiza wyników badań ………36
4.2. Podsumowanie i wnioski……… 49

Spis literatury ………52
Spis rycin……… 57
Spis tabel ………57
Załączniki ………58

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest porównanie nasilenia poziomu leku u studentek z nasileniem poziomu lęku u studentów. Problemem badawczym jest zależność lęku w stosunku do wizji przyszłości u studentów oraz studentek.
Praca składa się z czterech rozdziałów.

W pierwszym z nich podjęto się próby zdefiniowania pojęcia lęku. Opisano jego funkcje oraz rodzaje. Przedstawiono tutaj podział lęków oraz ich charakterystykę. W rozdziale tym znajduje się także przedstawienie lęku jako cechy oraz jako stanu.

Drugi rozdział to aspiracje życiowe oraz obawy przed przyszłością, występujące u studentów. Zaczęto tutaj od wyjaśnienia pojęcia aspiracji. Następnie przedstawiono aspiracje życiowe absolwentów szkół wyższych. Opisano również główne obawy i problemy, jakie dotykają tychże absolwentów.

Rozdział trzeci zawiera metodologię badań własnych. Przedstawiono w nim cel badań, problemy i hipotezy badawcze. Opisano także metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Scharakteryzowano w nim grupę badawczą.

W rozdziale czwartym zanalizowano badania własne. Wyniki przedstawiono za pomocą wykresów, obrazujących ukazane odpowiedzi na pytania z kwestionariusza ankiety oraz kwestionariusza STAI C. D. Spielbergera. Rozdział kończy się podsumowaniem oraz wnioskami.

Praca powstała w oparciu o dostępną literaturę dotyczącą przedstawionego problemu. W pierwszym rzędzie warto tu wskazać na książkę A. Kępińskiego, Lęk, która stanowiła punkt wyjścia do zrozumienia pojęcia lęku oraz jego rodzajów. Ważną pozycją była także książka Z. Freud – Histeria i lęk. Niezwykle cennym dziełem, pomocnym w napisaniu tej pracy była książka T. Hejnickiej – Bezwińskiej, Orientacje życiowe młodzieży. Zawiera ona niezwykle istotne spostrzeżenia na temat aspiracji i orientacji życiowych młodzieży. Praca nie
mogłaby powstać także bez książki H. Jarosiewicza, Psychologia dążeń i skłonności zawodowych.
Cenny wkład przyniósł także raport Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z 2013 r., Plany i losy zawodowe absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych. Zawiera on wiele ważnych i przydatnych informacji o losach zawodowych absolwentów szkól wyższych.

Dodatkowo pisząc tę pracę korzystano z licznych stron www, które również zawierają informacje na temat lęku. Szczegółowy wykaz pozycji, wykorzystanych przy pisaniu tej pracy, znajdzie czytelnik w bibliografii.

Oceń