Prawa kobiet do pracy w UE.


Wstęp………2

Rozdzial I……….4
Szczególna ochrona praw kobiet pracujacych w systemie europejkiej karty socjalnej………4

1. Analiza prawna gwarancji wynikajacych z art. 8 Karty………5
1.1.Gwarancje praw w kontekscie ochrony macierzynstwa………5
1.2. Gwarancje nie zwiazane bezposrednio z macierzynstwem………6
2. Gwarancje uzupelniajace wynikajace z prawa do pracy………7
3. Gwarancje pośrednie na rzecz kobiet pracujacych………9
4. Model ochrony kobiet pracujacych w świetle Zrewidowanej Europejskiej Karty Socjalnej z 1996 r……….10
5. Implikacje orzecznictwa strasburskiego dla ochrony kobiet pracujacych………14


Rozdzial II
Od niedyskryminacji ze wzgledu na plec do przewodniej roli zasady rónosci plci……….15

1. Wzglad na plec jako jeden z momentów wykluczajacych dyskryminacje………15
2. Autonomiczna gwarancja równości plci i rozwój jej znaczenia………18
3. Blaski i cienie spojrzenia na ochrone kobiet pracujacych………24


Rozdzial III
Ochrona kobiet pracujacych przed przemoca w kontekscie zatrudnienia………27

1. Uwagi ogólne – prawa czlowieka wobec zjawiska zatrudnienia………27
2. Studium zjawiskowe przemocy wobec kobiet w kontekscie zatrudnienia………28
3. Kształtowanie się miedzynarodowych standardów ochrony kobiet przed przemoca………33
3.1. Przeglad i charakterystyka podstaw normatywnych………33
3.2. Zagadnienie molestingu seksualnego i mobbingu………37
3.4. Rekonstrukcja standardów europejskich w dziedzinie ochrony kobiet pracujacych przed przemoca w kontekscie zatrudnienia………40


Rozdzial IV
Prawo i praktyka Polska w swerze ochrony praw kobiet pracujacych………46

1. Gwarancje niedyskryminacji………46
1.1. Studium podstaw normatywnych………46
1.1.1. Implikacje unormowan Konstytucji RP………46
1.1.2. Na tle unormowan Kodeksu Pracy w ujęciu dynamicznym………48
1.1.3. W kontekscie innych unormowan krajowych………52
1.2.Gwarancje niedyskryminacji w dostepie do zatrudnienia………53
2.Gwarancje ochrony macierzynstwa………55
2.1.Zagadnienie urlopów macierzynskich w ujęciu dynamicznym………55
2.2. Gwarancje trwalosci stosunku pracy w kontekscie ciazy i macierzynstwa………57
2.3. Unormowane urlopów wychowawczych na tle standardów europejskich………58
3. Gwarancje ochrony praw kobiet pracujacych poza kontekstem macierzynstwa………60
3.1. W sprawie prac zakazanych dla kobiet………60
3.2. Inne gwarancje ochronne………61
4. W poszukiwaniu krajowych gwarancji ochrony kobiet przed przemoca w kontekscie zatrudnienia………62
4.1. Ocena podstaw normatywnych………62


Podsumowanie………67
Bibliografia………68

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>