Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym. 4.12/5 (26)


Wprowadzenie……..3

Rozdział I
Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu

1.1. Rys historyczny
1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10
1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24
1.4 Umowy paraleasingowe……..30

Rozdział II
Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym

2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32
2.2. Leasing w prawie podatkowym……..40
2.3. Leasing w świetle prawa bilansowego……..56
2.4 Leasing w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości – MSR 17……..71

Rozdział III
Leasing w obrocie gospodarczym

3.1. Porownanie leasingu z alternatywnymi sposobami finansowania inwestycji……..86
3.2. Rola bankow w sektorze usług leasingowych……..95
3.3. Znaczenie i tendencje rozwojowe rynku usług leasingowych w Polsce……..102
3.4. Fundusze strukturalne a leasing……..112

Rozdział IV
Analiza rynku usług leasingowych

4.1. Organizacja środowiska leasingowego ……..115
4.2.Czynniki ryzyka związane z otoczeniem …….. .118
4.3. Analiza umowy leasingowej w kontekście korzystającego …….. .120
4.4. Zakończenie umowy leasingowej ……..128

Zakończenie ……..131
Załączniki ……..133
Spis aktow prawnych ……..141
Spis wykorzystanej literatury ……..143
Spis schematów i wykresów ……..147
Spis tabel……..148
Spis załączników……..149

Oceń