Rola pomocy postpenitencjarnej w percepcji skazanych osadzonych w Zakladzie Karnym w XYZ

Wstęp……………4

Rozdzial 1
Zaklad karny jako instytucja resocjalizacji penitencjarnej……………5

1. Typy i rodzaje zakladów karnych……………7
2. Specyfika izolacji penitencjarnej i jej wpływ na osadzonych……………15
3. Rola nagród i kar w procesię resocjalizacji penitencjarnej……………23
4. Środki penitencjarne stosowane wobec osadzonych w jednostkach penitencjarnych……………30


Rozdzial 2
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

1 cel i przedmiot badan……………38
2. Problematyka badawcza i hipotezy……………40
3. Metody i techniki badan, narzedzia badawcze……………46
4. Teren badan i zasady doboru próby……………50
5. Organizacja i przebieg badan……………51


Rozdzial 3
Wyniki badan wlasnych i ich analiza.

1. Charakterystyka badanej grupy
2. Cechy demograficzne i społeczne róznicujace percepcje skazanych na role pomocy postpenitencjarnej……………60
3. Dane zwiazane z sytuacja, w której skazani znajda się po odbyciu kary pozbawienia wolnosci……………69
4. Weryfikacja zalozen badawczych……………71


Zakończenie i wnioski……………75
Bibliografia……………76
Spis tabel……………78
Spis wykresów……………78
Aneks……………79


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>