Straż miejska jako jednostka pomocnicza gminy 4.26/5 (31)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego

1.1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego………..4
1.2. Zadania własne i zlecone gminy………..6
1.3. Struktura organizacyjna gminy………..8


Rozdział II
Podstawowe aspekty funkcjonowania straży gminnych

2.1. Rys historyczny………..14
2.2. Organizacja i struktura organizacyjna straży………..16
2.2.1. Tryb tworzenia straży gminnych………..19
2.3. Zadania straży gminnych………..20
2.4. Nadzór nad stażami gminnymi………..23


Rozdział III
Straż Miejska jako organ administrujący porządkiem i spokojem publicznym w świetle Sprawozdań z realizacji zadań ustawowych Straży Gminnej.

3.1 Liczba zgłoszeń, interwencji i innych działań na terenie działania Straży Miejskiej………..25
3.2 Współpraca z Policją i innymi podmiotami na terenie gminy………..27
3.3 Działania zabezpieczające imprezy masowe organizowane przez gminę………..28


Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej straży miejskiej.

4.1. Straż Miejska jako samorządowa jednostka budżetowa………..31
4.2. Ogólne zasady finansowania Straży Miejskiej………..33
4.3. Charakterystyka głównych źródeł dochodów i wydatków budżetowych Straży Miejskiej………..35


Zakończenie ………..39
Spis wykresów i tabel………..41
Bibliografia………..41

Opis zawartości pracy:

Celem pracy jest badanie, którego przedmiotem będzie ukazanie zajmowanej pozycji Straży Miejskiej w państwie oraz określenie wzajemnych zależności i relacji Straży z organami, których zadaniem jest również ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Praca składa się z czterech części (rozdziałów).

W pierwszym rozdziale dokonano charakterystyki samorządu terytorialnego. Przedstawiono pojęcie i istotę samorządu, zanalizowano podstawy prawne jego funkcjonowania oraz ukazano organy i zasady funkcjonowania gminy.

Rozdział drugi poświęcony został funkcjonowaniu wybranej jednostki pomocniczej w gminie. Określono w nim historie powstania Straży Miejskiej, pozycję jednostki pomocniczej w strukturze gminy, przedstawiono strukturę organizacyjną, zaprezentowano zasady i tryb tworzenia Straży gminnej (miejskiej) oraz poruszono kwestię kontroli i nadzoru nad działalnością jednostki pomocniczej.

W rozdziale trzecim dokonano analizy sprawozdań z realizacji zadań ustawowych strażników, przedstawiono rodzaj zabezpieczanych imprez masowych, oraz pokazano z jakimi jednostkami głównie współpracuje Straż miejska.

Ostatnia część pracy (rozdział czwarty) skoncentrowana jest na analizie gospodarki finansowej. Rozdział powstał głównie w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy.
W zakończeniu dokonano rekapitulacji omawianego w pracy zagadnienia. Integralnym elementem pracy jest również spis wykorzystanej literatury (bibliografia) – wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism oraz aktów prawnych.
Do przygotowania niniejszej publikacji najbardziej przydatne okazały się takie pozycje, jak: M. Augustyniak Jednostki pomocnicze gmin, Lipski J., U. Nalaskowska, Wybrane aspekty funkcjonowania Straży gminnych (miejskich)

Oceń