Wpływ mass mediów na kształtowanie postaw dzieci w wieku szkolnym 4.35/5 (23)


Wstęp………. 1

Rozdział I
Rola i znaczenie mediów w dzisiejszym świecie.

1.1. Massmedia – geneza pojęcia………. 3
1.2. Charakterystyka głównych środków masowego przekazu………. 12
1.3. Modele procesu komunikowania………. 19
1.4. Przekazy masowe a wartości społeczne………. 31


Rozdział 2
Postawy społeczne a mass media.

2.1. Pojęcie postawy społecznej………. 37
2.2. Kształtowanie postaw społecznych………. 45
2.3. Mass media a postawy i zachowania dzieci………. 50
2.4. Wpływ środowiska rodzinnego, grupy rówieśniczej i szkoły na postawy dziecka………. 59


Rozdział 3
Media – wiedza i informacja czy zagrożenia dla współczesnej młodzieży.

3.1. Edukacja medialna najmłodszych………. 69
3.2. Rola telewizji, Internetu, gier komputerowych a postawy i rozwój dziecka………. 71
3.3. Zagrożenia wynikające z powszechności mass mediów………. 82
3.4. Przemoc w mediach a zachowania agresywne wśród dzieci………. 87


Rozdział 4
Metodologia i organizacja badań własnych.

4.1 Przedmiot i cel badań ………. 92
4.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze………. 94
4.3 Zmienne i ich wskaźniki………. 98
4.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze………. 100
4.5 Organizacja i teren badań………. 104


Rozdział V
Wpływ mass mediów na postawy dzieci klas podstawowych w świetle wyników badań własnych

5.1 Charakterystyka badanej populacji………. 106
5.2 Odbiór mass mediów przez dziecko w świetle ankiety dla uczniów………. 107
5.3 Oddziaływanie mediów na dziecko w świetle ankiety dla rodziców………. 114
5.4 Korelacja zmiennych niezależnych i zależnych w świetle badań ankietowych………. 122


Podsumowanie i wnioski………. 135
Spis rysunków………. 143
Spis tabel ………. 143


Oceń