Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7

1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7
1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12
1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14
1.2.2. Klienci………15
1.2.3. Popyt………17
1.3. Badania marketingowe………21
1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23
1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24
1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28


Rozdzial II.
Charakterystyka miejsca badan………33

2.1. Historia i status firmy………33
2.2. Organizacja i struktura zatrudnienia w firmie XYZ………34
2.3. Oferta firmy XYZ………37
2.4. Działalność firmy i jej obecna sytuacja finansowa………38
2.5. Runek firmy i jego specyfika………45
2.5.1. Ogólny zarys sytuacji w swiatowym przemysle elektronicznym………45
2.5.2. Segmentacja elektroniki uzytkowej w Polsce………46
2.5.3. Odbiorcy………60
2.5.4. Konkurenci………68
2.5.5. Dostawcy………79
2.6. Analiza pozycji firmy XYZ wedlug kryteriów narzedzi marketingu-mix………80
2.6.1. Produkt………80
2.6.2. Dystrybucja………81
2.6.3. Promocja………83
2.6.4. Cena………83
2.7. Analiza SWOT………84


Rozdzial III.
Docelowy model zarządzania przedsiębiorstwem………87

3.1. Zalozenia………87
3.2. Misja firmy………88
3.3. Cele dlugookresowe………89
3.4. Cele krótkookresowe………92
3.5. Organizacja dzialu marketingu………99
3.6. Roczny plan marketingowy………103


Podsumowanie………105
Bibliografia………107
Spis rysunków i tablic………109

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>