Akty prawa miejscowego. 4.27/5 (45)

Przez administrator

I. Wstęp II. Pojęcie aktów prawa miejscowego 1.Istota aktów prawa miejscowego 2.Charakter aktów prawa miejscowego 3.Forma aktów prawa miejscowego III. Stanowienie aktów prawa miejscowego 1.Podstawa stanowienia aktów prawa miejscowego 2.Formy stanowienia aktów prawa miejscowego 3.Tryb stanowienia aktów prawa miejscowego IV. Rodzaje aktów prawa miejscowego 1.Akty prawa miejscowego o charakterze wykonawczym…

Pozycja ustrojowa prezydenta w Polsce i w wybranych państwach. 4.21/5 (62)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pozycja prawnoustrojowa prezydenta 1.1.Prezydent jako organ wladzy wykonawczej 1.2.Funkcje prezydenta 1.3. Odpowiedzialnosc prawna prezydenta 1.4. Kontrasygnata aktów urzedowych 1.5. Prerogatywy prezydenta Podsumowanie Rozdział II. Wybrane aspekty systemu wyborczego w wyborach na urzad Prezydenta 2.1. Procedura wyborcza 2.2. Ograniczenia biernego prawa wyborczego na urzad Prezydenta RP 2.2. Weryfikacja…

Wladza wykonawcza wedlug Konstytucji Marcowej. 4.35/5 (46)

Przez administrator

Rozdział I Naczelne zasady ustroju politycznego wedlug Konstytucji Marcowej…………. 5 Rozdział II Prezydent Rzeczypospolitej wedlug Konstytucji Marcowej …………10 2.1 Koncepcje i zalozenia pierwszej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej………… 11 2.2 Warunki i tryb wyboru …………17 2.3 Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej………… 21 2.3.1 Kompetencje reprezentacyjne Prezydenta………… 22 2.3.2 Relacje z Parlamentem………… 24 2.3.3 Uprawnienia…

Rola i znaczenie gospodarki wodno-sciekowej na obszarze gminy na przykładzie gminy XYZ. 4.45/5 (38)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Gospodarka wodno-sciekowa i jej aspekty prawne 1.1. Gospodarka wodno-sciekowa w aspekcie oddzialywania na srodowisko………. 5 1.2. Regulacje prawne, normalizujace kwestie gospodarki wodno- sciekowej……….12 1.3. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze dokonywania innowacji w gospodarce wodno- sciekowej………. 15 Rozdział 2. Charakterystyka badanej gminy i stanu gospodarki wodno-sciekowej. 2.1. Charakterystyka gminy sulików ……….19…

Dotacje celowe jako źródło dochodów jst. na przykładzie Gminy xyz w latach 2011-2014. 4.45/5 (42)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Dochody wlasne. 1.2. Subwencja ogólna. 1.3. Dotacje celowe. Rozdział 2 Rodzaje dotacji celowych 2.1. Dotacje celowe obligatoryjne. 2.1.1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rzadowej oraz na inne zadania zlecone ustawami. 2.1.2. Dotacje na zadania realizowane przez j.s.t. na mocy porozumien…

Rola policji w zwalczaniu chuliganstwa stadionowego 4.35/5 (55)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Widowisko sportowe i jego odbiorcy 1.1 Zawody i widownia sportowa 1.2 Przyczyny agresywnych zachowan kibiców pilkarskich 1.3 Kibice i pseudokibice – analiza zjawiska chuliganstwa stadionowego Rozdział II Zjawisko agresji i chuliganstwa stadionowego 2.1 Wizerunek policjanta w srodowisku pilkarskich chuliganów 2.2 Wydarzenia slupskie i ich nastepstwa 2.3 Pojęcie…

Polityka bezpieczenstwa Polski wobec zagrozen terroryzmem w lotnictwie cywilnym 4.33/5 (49)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Istota polityki bezpieczenstwa – problemy i zagadnienia teoretyczne. 1.1. Istota polityki bezpieczenstwa państwa – zagadnienia teoretyczne……….7 1.2. Zalozenia polskiej polityki bezpieczenstwa……….20 Rozdział 2. Istota i ewolucja terroryzmu. 2.1. Ewolucja zjawiska terroryzmu w lotnictwie cywilnym……….29 2.2. Podzial, rodzaje i klasyfikacja terroryzmu w lotnictwie cywilnym……….31 2.3. Charakterystyka zjawisk terroryzmu…

Podsystem militarny jako element struktur obronnych państwa 4.46/5 (46)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Przeznaczenie i struktura systemu obronnego państwa 1.1. Definicja systemu obronnego państwa oraz jego struktura i zadania………. 8 1.2. Podsystem kierowania obronnoscia………. 12 1.3. Podsystem militarny (sily zbrojne – zadania i funkcje w panstwie)………. 14 1.3.1. Podstawowe zadania sil zbrojnych………. 16 1.3.2. Funkcje sil zbrojnych………. 20 1.4. Podsystem…

Model władzy sądowniczej w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. 4.43/5 (40)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania sadownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej 1.1. Zasada niezawislosci sadu………… 4 1.2. Zasada odrebnosci i niezaleznosci wladzy sądowniczej………… 9 1.3. Zasada instancyjnosci postępowania sadowego………… 11 1.4.Zasada udzialu czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwosci………… 12 Rozdział II System organów wymiaru sprawiedliwosci 2.1. Sad Najwyzszy………… 15 2.2.…

Zawarcie malzenstwa w formie swieckiej. 4.23/5 (48)

Przez administrator

Wstęp …………..5 Rozdział I Ogólna charakterystyka malzenstwa 1.1. Pojęcie i funkcja malzenstwa …………..7 1.2. Malzenstwo w kulturze polskiej i tradycji …………..11 1.3. Podstawowe zasady prawa rodzinnego odnoszace się do malzenstwa …………..16 Rozdział II Zawarcie malzenstwa w formie swieckiej w świetle obowiazujacych przepisów prawych 2.1. Zareczyny………….. 20 2.2. Przeslanki niezbedne do…

Analiza systemu gospodarki odpadami w gminie XYZ. 4.44/5 (41)

Przez administrator

1. Wstęp………8 2. Materialy i zakres opracowania……… 9 3. Przeglad literatury 3.1 Charakterystyka odpadów komunalnych……… 11 3.1.1 Podzial odpadów ………11 3.1.1.1 Podstawowy podzial odpadów ………12 3.1.1.2 Podzial odpadów wg for Solid Wastes, American Public Works Association ………12 3.1.1.3 Podzial odpadów wg Ustawy o odpadach……… 14 3.1.2 Odpady komunalne……… 19 3.1.2.1…

Udostepnianie informacji publicznej. 4.48/5 (33)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Podstawowe pojęcia i zasady udostepniania informacji publicznej. 1. Zakres semantyczny pojęcia informacja publiczna. 2. Prawo do informacji publicznej, jego geneza i status prawny. 3. Podmioty zobowiazane do udostepnienia informacji publicznej i jej adresat Rozdział IIProcedury udostepniania informacji publicznej. 1. Formy i sposoby udostepniania informacji publicznej. 2. Ograniczenia…

Zadania wlasne i zlecone gminy na przykładzie gminy XYZ. 4.36/5 (47)

Przez administrator

Wykaz skrótów ……….5 Wstęp ……….7 Rozdział I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza samorządu terytorialnego ……….13 1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego ……….20 1.3. Gmina jako jednostka podzialu terytorialnego ……….22 1.4. Pojęcie gminy……….25 Rozdział II. Zadania samorządu gminnego. 2.1. Domniemanie kompetencji……….34 2.2. Klasyfikacja zadan gminy……….38 2.3. Zadania wlasne…

Administracja Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1919-1939 4.42/5 (38)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Odzyskanie niepodleglosci 1.1 Przejsciowe formy organizacji wladzy panstwowej 1.2 Rozwój terytorialny oraz ludnosc Rozdział 2. Administracja w Polsce w latach 1919-1939 2.1 Administracja Centralna 2.2 Administracja Terytorialna 2.2.1 Administracja Rzadowa 2.2.2 Samorzad terytorialny 2.3 Administracja specjalna Rozdział 3. Funkcjonowanie administracji w okresie miedzywojennym 3.1 Praktyka administracyjna 3.2…

Sytem pomocy społecznej w Polsce. 4.31/5 (45)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Istota pomocy społeczne 1.1. Znaczenie pojęcia i rys historyczny pomocy społecznej……… 4 1.2. Cechy i cele pomocy społecznej ………9 1.3. Funkcje pomocy społecznej……… 14 Rozdział 2. Pomoc spoleczna w ustawie 2.1. Pomoc spoleczna w najnowszej ustawie ………17 2.2. Fazy regulacji prawnej pomocy społecznej……… 19 2.3. Ogólna charakterystyka…

Polska administracja celna. 4.24/5 (50)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I. Administracja celna posród organów państwa 1.1. Administracja publiczna………..4 1.1.1. Pojęcie administracji i jej podzial………..5 1.1.2. Pojęcie administracji publicznej i jej cechy……….. 6 1.1.3. Struktura administracji publicznej w Polsce ………..7 1.2 Administracja celna ………..13 1.2.1. Pojęcie i charakterystyka cla i celnictwa………..13 1.2.2 Rys historyczny celnictwa………..14 1.3 Umocowanie prawne…

Migracja ludnosci a stan bezpieczenstwa w Unii Europejskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………. 3 Rozdział I Migracje miedzynarodowe 1.1. Mobilnosc terytorialna – typologia, klasyfikacja oraz formy migracji i migrantów ………. 5 1.2. Tendencje warunkujace mobilnosc terytorialna ………. 9 1.3. Wybrane formy migracji miedzynarodowych ………. 11 1.3.1. Uchodzstwo ………. 11 1.3.2. Migracje zarobkowe ………. 16 1.3.3. Migracje nielegalne ………. 22 Rozdział II…

Polityka rachunkowosci i jej wpływ na dzialalnosc jednostki gospodarczej. 4.32/5 (37)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Elementy harmonizacji rachunkowości. 1.1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy rachunkowości. 1.2 Standaryzacja rozwiazan. 1.3 Międzynarodowe Standardy Rachunkowośći. 1.4 Krajowe Standardy Rachunkowośći. 1.5 Ustawa o rachunkowości. Rozdział 2 Organizacja rachunkowości. 2.1 Regulacje dotyczace form ewidencji. 2.2 Podstawy prawne prowadzenia ksiag rachunkowych. 2.3 Podstawy organizacji rachunkowości. 2.4 Dokumentacja operacji gospodarczych.…

Straz Graniczna w systemie zarządzania kryzysowego. 4.3/5 (44)

Przez administrator

Wykaz skrótów………..2 Wstęp ………..3 Rozdział I. Zarządzanie kryzysowe – podstawy teoretyczne. 1.1. Istota i tresc zarządzania kryzysowego………..5 1.2. Podstawy prawne zarządzania kryzysowego………..9 1.3. Kryzys i sytuacja kryzysowa………..12 1.4. Infrastruktura krytyczna………..20 Rozdział II. Zarządzanie kryzysowe w ujęciu systemowym. 2.1. Funkcje zarządzania kryzysowego………..28 2.2. Fazy zarządzania kryzysowego………..33 2.3. Instytucje zarządzania kryzysowego………..37 Rozdział…

Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego. 4.29/5 (41)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Zarządzanie kryzysowe w panstwie. 1.1 Kryzys zagrozeniem dla bezpieczenstwa ………. 5 1.2 Istota zarządzania kryzysowego………. 8 1.3 Aspekty prawne zarządzania kryzysowego………. 14 Rozdział II Zarządzanie kryzysowe w powiecie 2.1 Powiat w strukturze administracji samorzadowej………. 20 2.2 Zarządzanie kryzysowe w panstwie a powiat………. ………. 24 2.3 Rola…

Wójt w strukturze samorządu terytorialnego 4.21/5 (58)

Przez administrator

Wstęp…….4 Rozdział I Charakterystyka samorządu terytorialnego. 1.1 Powstanie i rozwój samorządu terytorialnego…….6 1.2 Prawne aspekty funkcjonowania samorządu…….9 1.3 Organy stanowiace i wykonawcze samorządu ……. 14 Rozdział II Gmina w strukturze samorządu terytorialnego. 2.1 Zadania realizowane przez gmine…….22 2.2 Gospodarka finansowa gminy…….27 2.3 Wójt jako organ wykonawczy gminy……. 33 Rozdział III…

Akt zgonu jako jeden z aktów stanu cywilnego 4.32/5 (50)

Przez administrator

Akty stanu cywilnego praca licencjacka Akt zgonu jako jeden z aktów stanu cywilnego Wstęp……….1 Rozdział I Akta stanu cywilnego 1. Uwagi wstepne……….2 2. Pojęcie i rodzaje aktów stanu cywilnego……….8 3. Pojęcie i zasady rejestracji aktu stanu cywilnego……….14 Rozdział II Pojęcie i ogólna charakterystyka aktu zgonu – omówienie zawartosci i zmiany…

Podatki od gruntów rolnych i lesnych w Powiecie Szamotulskim. 4.47/5 (36)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Podatek i prawo podatkowe 1.1. Historia podatków ……….. 6 1.2. Prawo podatkowe ……….. 7 1.3. Charakterystyka podatków ……….. 8 1.4. Rodzaje podatków ……….. 12 1.5. Funkcje podatków ……….. 15 Rozdział 2 Podatek rolny i lesny 2.1. Charakterystyka podatku rolnego ……….. 18 2.1.1. Przedmiot opodatkowania ………..…

Rola, funkcje i zadania wojsk inzynieryjnych w wybranych obszarach zarządzania kryzysowego 4.27/5 (59)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1 Wojska inzynieryjne na przestrzeni historycznej 1.1. Rozwój wojsk inzynieryjnych do wybuchu Pierwszej Wojny Swiatowej………. 5 1.2. Wojska inzynieryjne m okresie miedzywojennym w Polsce i na swiecie ………. 8 1.3. Udział wojsk inzynieryjnych w Drugiej Wojnie Swiatowej………. 12 Rozdział 2 Wspólczesne wojska inzynieryjne 2.1. Wspólczesny rozwój sztuki…

Dokumentacja w sprawach pracowniczych. 4.42/5 (36)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Dokumenty zwiazane z ubieganiem się o zatrudnienie 1.1. Zakres informacji udzielanych pracodawcy przez kandydata do pracy………. 4 1.2. Dokumenty wytworzone w procesię rekrutacyjnym………. 5 1.2.1. Kwestionariusz osobowy ubiegajacego się o zatrudnienie………. 5 1.2.2. Skierowanie na badania profilaktyczne ……….7 1.3. Inne dokumenty zawarte w czesci A akt osobowych……….…