Stosunki międzynarodowe

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Terroryzm – charakterystyka zjawiska

1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5
1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11


Rozdzial II.
Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu

2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16
2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23


Rozdzial III.
Terroryzm islamski

3.1. Fundamentalizm islamski – czym jest? ……….28
3.2. Terrorystyczne ugrupowania islamskie – cele i metody działania ……….34


Rozdzial IV.
Glówne czynniki sprzyjajace powstaniu i ekspansji terroryzmu islamskiego

4.1...

więcej

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie.

1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6
1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8
1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8
1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10
1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19
1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21
1.3. Podstawowe problemy procesu rozbrojeniowego………23
1.3.1. Bron masowego razenia (jadrowa, chemiczna, biologiczna)………23
1.3.2. Miny ladowe………24
1.3.3. Bron reczna (strzelecka i lekka)………26
1.4. Przeszkody procesów rozbrojeniowych………27
1.4.1...

więcej

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial I
Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych

1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji
1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód
1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej

Rozdzial II
Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska

2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unia Europejska
2.2. Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej a stosunki polsko-rosyjskie
2.3. Obwód Kaliningradzki

Rozdzial III
Perspektywy rozwoju Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej

3.1. Wzajemna wspólpraca
3.2. Strategia rozwoju stosunków Federacji Rosyjskiej z UE na lata 2000-2010

Zakończenie
Bibliografia
Slowa kluczowe

 
więcej

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.


Wstęp……….. 3

Rozdzial I.
Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy

1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5
1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10
1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14

Rozdzial II.
Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja

2.1. Wielkosc eksportu i importu oraz bilans handlowy ………..23
2.2. Perspektywy dalszej współpracy gospodarczej miedzy Polska a Rosja ………..28

Rozdzial III.
Wpływ stosunków na wspólprace i sytuacje gospodarcza Polski

3.1. Wpływ stosunków politycznych na wspólprace gospodarcza ………..33
3.2...

więcej

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej.


Wstęp

Rozdzial I.
Historia konfliktów palestynsko-izraelskich

1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej
1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu
1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski
1.4. Walka o sprawe arabska
1.5. Nadzieja na pokój
1.6. Pierwsza Intifada
1.7. Rzeczywistosc ostatnich lat

Rozdzial II.
Mozaika religijna na terenie Ziemi Swietej

2.1. Jan Pawel II wobec judaizmu
2.2. Jan Pawel II wobec muzulmanów
2.3. Chrzescijanie na terenie Ziemi Swietej
2.4. Pielgrzymki papieza Jana Pawla II do Ziemi Swietej i ich polityczne aspekty

Rozdzial III.
Apele Jana Pawla II o pokój na Ziemi Swietej

3.1...

więcej

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.


Wstęp ………….11

Rozdzial I.
Czym jest sprawiedliwy handel

1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12
1.1. Idea ‚handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14
1.2. Lata 60 – narodziny ‚sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19
1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea Sprawiedliwego Handlu ………… 23
1.4. Lata 80 – czas wolniejszego wzrostu gospodarczego i zmieniajacych się rynków ………… 24
1.5. Lata 90 – wzrastajace obroty handlowe …………27
1.6. Wyzwania dla Sprawiedliwego Handlu we wspólczesnym swiecie ………… 30
1.7. Sprawiedliwy Handel a Wspólnoty Europejskie ………… 31
1.8. Historia Sprawiedliwego Handlu………… 37
2...

więcej

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Aleksander Lukaszenka – walka o wladze

2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4
2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6
2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8
2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18
2.5 Wybory prezydenckie w 2006 roku………….. 19

Rozdzial II.
Przyczyny konfliktu polsko-bialoruskiego

3.1 Organizacje polskie na Bialorusi………….. 23
3.2 Oskarzenia Polski …………..27
3.3 Oskarzenia Lukaszenki …………..27

Rozdzial III.
Rozwój konfliktu i szanse jego zazegnania………….. 32

Zakończenie………….. 40

Bibliografia …………..41

 
więcej

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.


Wstęp…………. 6

Rozdzial I.
Zalozenia metodologiczne pracy

1.1. Pojecia i definicje ………….8
1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12
1.3. Hipotezy robocze ………….12
1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14

Rozdzial II.
Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan)

2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17
2.1.1. Organizacja Traktatu Pólnocnoalantyckiego…………. 18
2.1.2. Unia Europejska ………….28
2.1.3. Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie (OBWE)…………. 33
2.1.4. Inne regionalne systemy bezpieczenstwa ………….35
2.2. Międzynarodowe grupy społeczne ………….39
2.2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych – ONZ ………….39
2.2.2...

więcej

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Powstanie Republiki Federalnej Niemiec.

1.1. Plan Schumana. …………7
1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12
1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19

Rozdzial II.
Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29

2.1. Pierwsze lata rzadów Konrada Adenauera. …………30
2.2. Remilitaryzacja RFN. …………34
2.3. Rola Konrada Adenauera w procesię tworzenia EWG…………. 40
2.4. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera wobec Wielkiej Brytanii…………. 42

Rozdzial III.
Zmierzch rzadów Konrada Adenauera.

3.1. Stosunki RFN ze Zwiazkiem Radzieckim. …………47
3.2. Miedzynarodowy kryzys berlinski. …………49
3.3...

więcej

Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka handlu zagranicznego

1.1. Istota handlu zagranicznego
1.2. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego
1.3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego
1.4. Pozycja konkurencyjna Polski u progu XXI w

Rozdzial II.
Ogólna charakterystyka polskiej wymiany handlowej w latach 2006-2007

2.1. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2006 r
2.2. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2007 r

Rozdzial III.
Analiza obrotu towarowego z krajami europejskimi oraz z krajami z poza Europy w latach 2006-2007

3.1. Analiza obrotu towarowego z krajami europejskimi w latach 2006-2007
3.2...

więcej

Polsko-amerykanska wymiana handlowa w latach 2000-2007.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Handel zagraniczny i pojecia z nim zwiazane

1.1. Pojecie handlu i handlu zagranicznego ……….5
1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce ………. 6
1.3. Eksport ……….7
1.4. Rodzaje eksportu………. 8
1.5. Import ………. 8
1.6. Rodzaje importu ……….9
1.7. Reeksport ……….10

Rozdzial II.
Sytuacja gospodarcza Polski i USA na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2007

2.1. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego ……….11
2.2. Sytuacja gospodarcza Polski na tle UE ……….12
2.3. Sytuacja gospodarcza USA na tle UE oraz wzajemny rozwój stosunków gospodarczych ……….17

Rozdzial III.
Analiza obrotu towarowego miedzy Polska a USA

3.1...

więcej

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa międzynarodowego.


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Pojecia, geneza i istota bezpieczenstwa miedzynarodoowego.

1.1. Pojecie i istota bezpieczenstwa miedzynarodowego………5
1.2. Modele bezpieczenstwa miedzynarodowego………10
1.3 . Geneza, pojecie i istota organizacji miedzynarodowych………12
1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji miedzynarodowej………14

Rozdzial 2.
Zasady działania Paktu Pónocnoatlantyckiego.

2.1. Doktryny Sojuszu………17
2.2. Podstawowe cele i zasady działania NATO………20
2.3. Struktura organizacyjna NATO………23
2.3.1. Organy polityczne………23
2.3.2. Organy wojskowe………27

Rozdzial 3.
Rola NATO w rozwiazywaniu konfliktów i sporów.

3.1. Zapobieganie konfliktom………30
3.2.1. Jugoslawia………32
3.2.2...

więcej

Kierunek polityki zagranicznej Ukrainy po rewolucji pomaranczowej.


Wstęp

Rozdzial I
Pozycja Ukrainy w strukturach organizacyjnych Europy

1.1 Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju Ekonomicznego GUAM (ODREK-GUAM)
1.2 Wspólnota Niepodleglych Panstw
1.3 Organizacja Narodów Zjednoczonych
1.4 Rada Europy
1.5 Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie

Rozdzial II
Stosunki Ukrainy z Unia Europejska

2.1 Instytucjonalizacja stosunków miedzy Ukraina a Unia Europejska
2.2 Stosunki polityczne miedzy Ukraina a Unia Europejska
2.3 Europejska Polityka Sasiedztwa
2.4 Perspektywy stosunków miedzy Ukraina a Unia Europejska

Rozdzial III
Stosunki Ukrainy z Federacja Rosyjska

3.1 Instytucjonalizacja stosunków ukrainsko-rosyjskich
3...

więcej

Handel zagraniczny jako jeden z czynników warunkujacych rozwój gospodarczy Polski.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka handlu zagranicznego………8

1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego
1.2. Formy handlu zagranicznego
1.3. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego
1.4. Handel zagraniczny Polski a UE


Rozdzial II.
Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju i konkurencyjnosci Polski………21

2.1. Pozycja konkurencyjna Polski
2.2. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski
2.3. Wpływ handlu zagranicznego na konkurencyjnosc Polski


Rozdzial III.
Charakterystyka Polskiej wymiany handlowej w latach 2006 – 2008………33

3.1. Analiza obrotów handlowych w 2006 r
3.2. Analiza obrotów handlowych w 2007 r
3.3. Analiza obrotów handlowych w 2008 r


Zakończenie………46...

więcej

Zagrozenie wojna nuklearna na tle konfliktu kubanskiego.


Wstęp………3

Rozdzial I
Stosunki amerykansko – kubanskie

1. Charakterystyka panstw bioracych udzial w konflikcie………5
2. Rzady Batisty, dojscie do wladzy Fidela Castro………6
3. Inwazja w Zatoce swin – próba obalenia rzadów Castro………8


Rozdzial II
Pogorszenie się stosunków amerykansko- kubanskich

1. Zamieszczenie rakiet radzieckich na Kubie………11
2. Wykrycie rakiet radzieckich na Kubie………12
3. Zerwanie stosunków z Kuba i ogloszenie blokady wyspy………14


Rozdzial III
Skutki kryzysu kubanskiego

1.Grozba wybuchu wojny nuklearnej………16
2. Rozmowy Kennedyego i Chruszczowa………17
3. Pokojowe zazegnanie konfliktu………18


Zakończenie………20
Biblografia………22
Aneks………23


 
więcej