Kategoria Bezrobocie

Wpływ polityki makroekonomicznej na bezrobocie w Polsce w latach 2009 – 2011.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka bezrobocia w Polsce

1.1. Bezrobocie – zagadnienia wstepne ………..5
1.2. Bezrobocie w rozumieniu prawa……….. 7
1.3. Źródła bezrobocia……….. 9
1.4. Mierniki bezrobocia ………..10
1.5. Rodzaje bezrobocia……….. 11
1.6. Przyczyny bezrobocia……….. 16

Rozdzial II.
Społeczne skutki bezrobocia

2.1. Sfera ubóstwa w Polsce ………..19
2.2. Problemy polskiej wsi ………..21
2.3. Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia……….. 24

Rozdzial III.
Analiza polityki makroekonomicznej wzgledem bezrobocia w Polsce w latach 2009 -2011

3.1. Polityka fiskalna ………..30
3.1.1...

Czytaj więcej

Przyczyny bezrobocia oraz jego konsekwencje w powiecie starogardzkim.


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Zagadnienia teoretyczne bezrobocia ………5

1.1 Pojecie i pomiar bezrobocia……… 5
1.2 Rodzaje bezrobocia……… 11
1.3 Przyczyny bezrobocia ………14
1.4 Spoleczno – ekonomiczne skutki bezrobocia ………16
1.5 Przeciwdzialanie bezrobociu ………21


Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarcza powiatu starogardzkiego ………27

2.1 Polozenie i zarys historyczny powiatu starogardzkiego ………27
2.2 Ogólna charakterystyka lokalnego rynku pracy ………30
2.3 Rozmiary bezrobocia w powiecie


Rozdzial III.
Analiza bezrobocia w powiecie starogardzkim w latach 2005-2009 ………34

3...

Czytaj więcej

Rynek pracy absolwentów.


Wstęp………2

Rozdzial I
Charakterystyka rynku pracy oraz bezrobocia.

1.1. Pojecie i funkcja rynku pracy………4
1.2. Segmentacja rynku pracy………6
1.3. Popyt na prace………8
1.4. Podaz pracy………10
1.5. Bezrobocie jako podstawowa nierównowaga na rynku pracy………11
1.6. Pojecie i rodzaje polityki rynku pracy………16


Rozdzial II
Sytuacja absolwentów w województwie pomorskim.

2.1. Województwo pomorskie na tle kraju………23
2.2. Rynek pracy w województwie pomorskim………27
2.3. Edukacja szkól wyzszych a rynek pracy w województwie pomorskim………34


Rozdzial III
Analiza rynku pracy absolwentów uczelni wyzszych.

3.1. Analiza sytuacji bezrobocia w Polsce………39
3.2...

Czytaj więcej

Strategia Lizbonska a rynek pracy w Polsce.wstep

Rozdzial I
Problematyka rynku pracy w dokumentach UE

1.1. Reforma europejskiego rynku pracy
1.2. Jednolity akt europejski
1.3. Europejska strategia zatrudnienia
1.4. Strategia lizbonska


Rozdzial II
Stopy zatrudnienia i stopy bezrobocia w Polsce

1.1. Podstawowe wskazniki rynku pracy
1.2. Stopa bezrobocia w Polsce
1.3. Stopa zatrudnienia w Polsce


Rozdzial III
Struktura zatrudnienia w Polsce

1.1. Teoria 3 sektorów gospodarki
1.2. Struktura pracujacych wg sektorów gospodarki
1.3. Sektor publiczny, sektor prywatny


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel


 
Czytaj więcej

Sytuacja osób bezrobotnych i udzielana im pomoc na przykładzie gminy XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zjawisko bezrobocia i jego społeczne konsekwencje.

1.1 Istota bezrobocia i jego kryteria………6
1.2 Rodzaje i podzial bezrobocia………9
1.3 Charakterystyka bezrobocia w Polsce po transformacji ustrojowej………11
1.4 Społeczne skutki pozostawania bez pracy………19


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy badan wlasnych.

2.1 Okreslenie celu i przedmiotu badan………24
2.2 Sformulowanie problemów badawczych………26
2.3 Wybór metody, technik i narzedzi badawczych………29
2.4 Zalozenia badawcze. Teren badan oraz badana populacja………36


Rozdzial III
Sytuacja osób bezrobotnych z terenu gminy XYZ w świetle badan wlasnych.

3...

Czytaj więcej

Analiza zjawiska bezrobocia w latach 2005-2009 na przykładzie powiatu XXX.Wstęp……….4

Rozdzial I
Spoleczno – ekonomiczno problem bezrobocia ……….6

1.1 Klasyfikacja bezrobocia
1.2 Przyczyny bezrobocia
1.3 Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
1.4 Skala bezrobocia w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Rozdzial II
Charaktersytka powiatu XXX……….32

2.1 Uwarunkowania geograficzne i demograficzne
2.2 Potencjal gospodarczy
2.2 Analiza SWOT

Rozdzial III
Analiza zmian w poziomie i stukturze bezrobocia w powiecie XXX w latach 2005-2009……….39

3.1 Charakterystyka bezrobocia w powiecie xxx
3.2 Struktura bezrobocia
3.2.1 Bezrobocie wedlug wieku
3.2.2 Bezrobotni wedlug wyksztalcenia
3.2...

Czytaj więcej

Szkolenia jako forma aktywizacji bezrobotnych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Problem bezrobocia w świetle literatury

1.1 Podstawowe terminy : bezrobotny, bezrobotny dlugotrwale, poszukujacy pracy………6
1.2 Etiologia i fenomenologia bezrobocia………9
1.3 Uslugi w zakresię aktywizacji zawodowej………17
1.4 Instrumenty rynku pracy………24
1.5 Rola doradcy zawodowego………4

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan………43
2.2 Problemy badawcze oraz hipotezy………46
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze………48
2.4 Organizacja, teren i przebieg badan oraz dobór badanej populacji………51

Rozdzial III
Szkolenia jako jedna z form aktywizacji zawodowej bezrobotnych w świetle wyników badan

Czytaj więcej

Formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 1990-2009


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka bezrobocia w Polsce.

1.1 Pojecie bezrobocia………6
1.2 Klasyfikacje bezrobocia………9
1.3 Skutki bezrobocia………10
1.4 Bezrobocie w Polsce………14
1.5 Przeciwdzialanie negatywnym skutkom bezrobocia……….15
1.6 Nastepstwa ekonomiczno społeczne bezrobocia………16

Rozdzial 2
Możliwościzwalczania bezrobocia poprzez instrumenty makroekonomiczne państwa

2.1 Polityka fiskalna………18
2.2 Polityka monetarna………18
2.3 Polityka cenowo- dochodowa………19
2.4 Polityka współpracy gospodarczej z zagranica……….20
2.5 Polityka edukacyjna………21
2.6 Polityka strukturalna………23

Rozdzial 3
Aktywne i pasywne sposoby zwalczania bezrobocia

3...

Czytaj więcej

Polityka przeciwdziałania bezrobociu w powiecie XYZ w roku 2008.


Wstęp…….5

Rozdzial I.
Bezrobocie – zagadnienia wstepne

1.1 Pojecie bezrobocia…….6
1.2.Pomiar bezrobocia w Polsce……..7
1.2.1. Rejestracja bezrobotnych przez Urzedy Pracy……..7
1.2.2. Badanie aktywnosci ekonomicznej ludnosci BAEL……..9
1.3. Rodzaje bezrobocia…….9
1.3.1. Ze wzgledu na warunki podjecia pracy…….9
1.3.2. Ze wzgledu na przyczyny powstawania bezrobocia……..11
1.3.2.1 Bezrobocie frykcyjne…….11
1.3.2.2 Bezrobocie strukturalne……..11
1.3.2.3 Bezrobocie strukturalno- technologiczne…….12
1.3.2.4 Bezrobocie cykliczne…….12
1.3.3. Pozostale rodzaje bezrobocia…….13
1.3.3.1 Bezrobocie sezonowe…….13
1.3.3.2 Bezrobocie technologiczne……..13
1...

Czytaj więcej

Szkolenia jako jedna z aktywnych form lagodzenia skutków bezrobocia w powiecie XYZ


Wstęp ……….4
Rozdzial I
Charakterstyka aktywnych foram przeciwdzialaniu bezrobociu

1.1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych a polityka rynku pracy ……….6
1.2 Formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10
1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz EURES ……….11
1.2.2. Szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe ……….16
1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18
1.2.4.Formy subsydiowanego zatrudnienia ……….20
1.2.5. Prace spolecznie uzyteczne ……….23
1.2.6. Przyznawanie środków na podejmowanie działalności gospodarczej ……….24
1.3...

Czytaj więcej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i ich efektywnosc na przykładzie powiatu XYZ.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne

1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia……….7
1.2. Przyczyny bezrobocia………12
1.3. Społeczne skutki pozostawania bez pracy………17

Rozdzial II.
Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych

2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy………23
2.2. Poradnictwo zawodowe i posrednictwo pracy………27
2.3. System szkolen i rekwalifikacja zawodowa………32
2.4. Formy subsydiowanego zatrudnienia………35
2.5.Pomoc finansowa na dzialalnosc gospodarcza i tworzenie miejsc pracy………str.39

Rozdzial IIII.
Metodologiczne podstawy badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan………42
3.2...

Czytaj więcej

Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie województwa XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial 1.
Specyfika procesów zachodzacych na polskim rynku pracy

1.1 Mechanizmy i problemy funkcjonowania rynku pracy………5
1.1.1. Pojecie i rodzaje rynków pracy ………5
1.1.2. Aktywnosc a biernosc zawodowa ………7
1.1.3. Pracujacy na rynku pracy……… 8
1.1.4. Definiowanie i typy bezrobocia……… 12
1.2 Cechy charakterystyczne polskiego rynku pracy ………18
1.2.1 Przeobrazenia rynku pracy w Polsce ………18
1.2.2 Polityka rynku pracy ………20
1.2.3 Struktura instytucji rynku pracy ………26
1.2.4 Uslugi rynku pracy ………28
1.3 Pozycja kobiet w aktach prawnych dotyczacych rynku pracy……… 31
1.3.1. Prawa kobiet w polskim ustawodawstwie ………31
1.3.2...

Czytaj więcej

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych prowadzona przez powiatowy urzad pracy w XYZ.

Wstęp………3

Rozdzial I
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w kontekscie polityki rynkowej.

1.1. Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych………6
1.2. Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe………10
1.3. Szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe………15
1.4. Prace interwencyjne i roboty publiczne………18
1.5. Pozyczki oraz pomoc finansowa na tworzenie miejsc pracy………21


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Okreslenie celu i przedmiot badan………25
2.2. Sformulowanie problemów badawczych………26
2.3. Metody, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach………31
2.4. Organizacja i przebieg badan oraz dobór respondentów………35


Rozdzial III
Aktywizacj...

Czytaj więcej

Ochrona macierzynstwa w polskim prawie pracy.


Wykaz skrótów………5
Wstęp………7

Rozdzial I.
Ochrona stosunku pracy

1. Ograniczenia w rozwiazywaniu stosunku pracy oraz zmian co do jego tresci………12
2. Zakaz wypowiedzenia i rozwiazania stosunku pracy z pracownikiem bedacym w ciazy badz przebywajacym na urlopie macierzynskim………14
3. Zakaz dokonywania zmian warunków pracy i placy………21

Rozdzial II.
Obowiazki pracodawcy

1. Odsuniecie kobiety od pracy przy komputerze………24
2. Zakaz zatrudniania kobiet w ciazy przy pracach wzbronionych………25
3. Przeniesienie kobiety w ciazy do innej pracy………28
4. Zakaz zatrudniania w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych………33
5...

Czytaj więcej

Bezrobocie w powiecie XYZ.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Bezrobocie jako kategoria spoleczno-ekonomiczna

1. Pojecie bezrobocia ………. 4
2. Rodzaje bezrobocia ………. 9
3. Przyczyny bezrobocie – ujecie teoretyczne ………. 13
4. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………. 16

Rozdzial II.
Sytuacja na rynku pracy w powiecie XYZ

1. Charakterystyka powiatu ………. 24
2. Zmiany poziomu bezrobocia ……….27
3. Struktura bezrobocia ………. 34
4. Wolne miejsca pracy ……….42

Rozdzial III.
Sposoby przeciwdziałania bezrobociu w powiecie XYZ

1. Wykorzystanie środków Funduszu Pracy ………. 45
2. Efektywność aktywnych programów rynku pracy ………. 49
3...

Czytaj więcej

Promocja zatrudnienia w latach 2004-2007 na przykładzie dzialan PUP w XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Zarys problematyki bezrobocia

1. Bezrobocie – aspekty pojeciowe………7
2. Bezrobocie jako zjawisko społeczne………15

Rozdzial II.
Polityka zatrudnienia w Polsce

1. Charakterystyka polskiego bezrobocia………26
2. Promocja zatrudnienia – rozwiazania prawne………34
3. Aktywna polityka zatrudnienia i jej instrumenty………42

Rozdzial III.
Lokalny rynek pracy w latach 2004-2007

1. Uwarunkowania spoleczno – gospodarcze………51
2. Wielkosc i struktura bezrobocia………58

Rozdzial IV.
Działalność PUP w XYZ

1. Promocja zatrudnienia w latach 2004 – 2007………69
2. Programy aktywizujace zrealizowane przy udziale funduszy unijnych………77
3...

Czytaj więcej

Sytuacja zyciowa bezrobotnych na terenie gminy XYZ.


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Charakterystyka bezrobocia w Polsce

1.1. Istota i rodzaje bezrobocia ……….6
1.2. Tendencje i struktura bezrobocia w Polsce………. 12
1.3. Społeczne konsekwencje pozostawania bez pracy ……….20

Rozdzial II.
Bezrobocie jako sytuacja zagrozenia dla osób pozostajacych bez pracy

2.1. Sytuacja zagrozenia jako podstawowy rodzaj sytuacji trudnych ……….24
2.2. Poczucie zagrozenia a podejmowane strategie radzenia sobie ……….31
2.3. Wsparcie społeczne a proces radzenia sobie z bezrobociem ……….35

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel i przedmiot badan………. 40
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….41
3.3...

Czytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w mieście i gminie xyz w latach 2002-2006.

Wstęp………3

Rozdzial I.
Rynek pracy w systemie gospodarki narodowej

1.1. Pojecie i rodzaje rynku pracy………5
1.2. Elementy rynku pracy………9
1.3. Polityka rynku pracy………18


Rozdzial II.
Bezrobocie jako makroekonomiczna konsekwencja funkcjonowania rynku Pracy

2.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego………23
2.2. Przyczyny i skutki bezrobocia………27
2.3. Rodzaje bezrobocia w świetle literatury przedmiotu………34
2.4. Walka z bezrobociem……… 38


Rozdzial III.
Analiza bezrobocia w mieście i gminie . w latach 2002 – 2006

3.1. Charakterystyka miasta i gminy ………46
3.2. Rozmiary i struktura bezrobocia na lokalnym rynku pracy miasta i gminy ………51
3.3...

Czytaj więcej

Bezrobocie wśród młodzieży na lokalnym rynku powiatu XYZ w latach 2005-2009.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce

1.1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy………5
1.2. Definicja zjawiska bezrobocia………9
1.3. Klasyfikacja bezrobocia………13
1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia………17
1.5. Bezrobocie wśród młodzieży jako problem spoleczny………24


Rozdzial II.
Charakterystyka spoleczno- gospodarcza powiatu XYZ

2.1. Charakterystyka ogólna powiatu XYZ………29
2.2. Ludnosc w powiecie XYZ………33
2.3. Gospodarka i struktura lokalnego rynku pracy powiatu XYZ………35
2.4. Stan i poziom bezrobocia na badanym obszarze………42


Rozdzial III.
Uwarunkowania strukturyzacyjne i dynamika bezrobocia wśród młodzieży powi...

Czytaj więcej

Polityka przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie PUP w XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I
Zjawisko bezrobocia jako wyzwanie ekonomiczne i społeczne

1.1. Pojecie i typologia bezrobocia ………7
1.2. Etiologia zjawiska bezrobocia ………14
1.3. Poziom i struktura bezrobocia w Polsce ……… 17
1.4. Bezrobocie jako sytuacja trudna stwarzajaca dla jednostki zagrozenie . 25
1.5. Społeczne i psychologiczne konsekwencje bezrobocia ……… 34


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Okreslenie przedmiotu i celu badan ……… 45
2.2. Sformulowanie problemów i hipotez badawczych ……… 47
2.3. Metoda, technika i narzedzia zastosowane w badaniach ……… 52
2.4. Przebieg badan i ich organizacja ……… 56


Rozdzi...

Czytaj więcej

Bezrobocie w Polsce, jako wynik przemian spolecznych.


Wstęp

Rozdzial I.
Przemiany społeczne i ustorjowe w Polsce w latach 1989 – 2004

1.1. Zmiany ustrojowe w Polsce w roku 1989, jako przyczyna pojawienia się bezrobocia
1.2. Skutki reform rynkowych oraz stan polskiej gospodarki w I polowie lat 90
1.3. Integracja Polski z Unia Europejska, jako szansa polepszenia na rynku pracy


Rozdzial II.
Charakterystyka bezrobocia

2.1. Pojecie rynku pracy, bezrobocia i jego rodzajów
2.2. Przyczyny bezrobocia
2.3. Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia
2.4. Polityka państwa wobec zjawiska bezrobocia


Rozdzial III.
Aktywne i pasywne sposoby zwalczania bezrobocia

3.1...

Czytaj więcej

Bezrobocie i rynek pracy w mieście i gminie XYZ w latach 2006-2010.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Rynek pracy w systemie gospodarki narodowej……….5

1.1. Pojecie, istota i rodzaje rynku pracy
1.2. Segmenty rynku pracy
1.3. Polityka rynku pracy
1.4. Stan, struktura i zmiany na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce


Rozdzial II.
Istota bezrobocia……….29

2.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego
2.2. Przyczyny i skutki bezrobocia
2.3. Rodzaje bezrobocia
2.4. Walka z bezrobociem


Rozdzial III.
Charakterystyka terenu działania PUP w XYZ……….48

3.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy
3.2. Potencjal gospodarczy
3.3. Problemy społeczne


Rozdzial IV.

Analiza bezrobocia w mieście i gminie XYZ w latach 2006...

Czytaj więcej

Charakterystyka finansowania rynku pracy na przykładzie urzedów pracy ze szczególnym uwzglednieniem środków finansowych z U.E.


Wstęp.

Rozdzial I.
Polityka finansowa walki z bezrobociem………….6

1.1. Bezrobocie jako jeden z najpowazniejszych problemów polskiej polityki finansowej
i społecznej
1.2. Informacje o stanie rynku pracy i strukturze bezrobocia.
1.3. Rola PUP w walce z bezrobociem
1.4. Formy przeciwdziałania bezrobociu – charakterystyka ogólna.
1.5. Stopa bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej


Rozdzial II.
Forma publicznego finansowania rynku pracy w Polsce…………..28

2.1. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
2.2. Środki publiczne – Fundusz Pracy
2.3. Program Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013 (POKL).
2.4...

Czytaj więcej

Wspomaganie zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia osób niepelnosprawnych. Instytucje i instrumenty rynku pracy


Skróty……… 2
Wstęp……… 3

Rozdzial 1.
Definicja niepełnosprawności

1.1. Pojecie niepelnosprawnosci……… 4
1.2. Niepelnosprawnosc w świetle przepisów prawa……… 5
1.3. Rodzaje niepełnosprawności i możliwości zawodowe osób z poszczególnymi uposledzeniami sprawnosci………. 8
1.3.1. Niepelnosprawnosc motoryczna (ruchowa)………. 8
1.3.2. Niepelnosprawnosc narzadów wewnetrznych………. 11
1.3.3. Niepelnosprawnosc narzadów wzroku (slepota,niedowidzenie)………. 12
1.3.4. Gluchota………. 14
1.3.5. Uposledzenie umyslowe………. 15
1.3.6. Zaburzenia psychiczne………. 18
1.4. Organy orzekajace o niepelnosprawnosci……… 22

Rozdzial 2.
Instytucje realizujace zadania na ...

Czytaj więcej

Analiza poziomu bezrobocia na lokalnym rynku powiatu, w latach 2000-2006.


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Istota i znaczenie rynku pracy

1.1. Pojecie i klasyfikacja rynku pracy…….5
1.2. Popyt na prace…….9
1.3. Podaz zasobów pracy…….11
1.4. Równowaga i stan nierównowagi na rynku pracy……..14
1.5. Zasoby i strumienie na rynku pracy……..17
1.6. Segmentacja rynku pracy……..19

Rozdzial II.
Teoretyczne podstawy wiedzy o bezrobociu

2.1. Definicja bezrobocia-interpretacja ekonomiczna…….24
2.2. Rodzaje i klasyfikacja bezrobocia……..32
2.3. Przyczyny i skutki bezrobocia ……..35
2.4. Mierzenie bezrobocia……..43

Rozdzial III.
Kształtowanie się bezrobocia na lokalnym rynku pracy powiatu klodzkiego latach 2000-2006

3.1...

Czytaj więcej

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.


Wstęp.

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle literatury i badan

1.1 Dyskryminacja – jej istota, zakres i znaczenie
1.2 Rynek pracy
1.3 Sytuacja kobiety i jej miejsce na rynku pracy
1.4 Macierzynstwo w odniesieniu pojecia dyskryminacji
1.5.Praca domowa, a zawodowa kobiet
1.6. Stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i meskich

Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet i jej plaszczyzny

2.1.Zalozenia współczesnego feminizmu
2.2. W świetle prawa wg kodeksu pracy

Rozdzial III
Pprzeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy

3.1. Gender Index -Monitorowanie równości kobiet i mezczyzn w miejscu pracy.
3.2...

Czytaj więcej

Bezrobocie w powiecie X ze szczególnym uwzglednieniem mlodziezy


Wstęp

Rozdzial 1.
Problemy młodzieży na obecnym rynku pracy

1.1 Znaczenie czynnika ludzkiego.
1.2 Zasoby ludzkie i kapital ludzki jako podmiot dzialan UE
1.3 Rola i zadania Powiatowych Urzedów Pracy.


Rozdzial 2.
Bezrobocie na lokalnym rynku pracy

2.1 Przyczyny i skutki bezrobocia
2.2 Ustawowe formy przeciwdzialaniu bezrobociu
2.3 Uprawnienia bezrobotnych
2.4 Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejetnosci na lokalnym rynku pracy.


Rozdzial 3.
Analiza bezrobocia na terenie powiatu X

3.1 Poziom bezrobocia
3.2 Struktura bezrobocia
3.3 Bezrobocie kobiet i osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Roz...

Czytaj więcej

Rynek Pracy w Unii Europejskiej.


Wprowadzenie……….. 4
Cel i zakres pracy ………..5

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka rynku pracy

1.1 Geneza funkcjonowania europejskiego rynku pracy ………..6
1.2 Podstawy prawne funkcjonowania europejskiego rynku pracy……….. 13
Pierwotne ustawodawstwo wspólnotowe……….. 13
Wtórne ustawodawstwo wspólnotowe ………..22

Rozdzial II
Rynek pracy w Unii Europejskiej

2.1 Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej………… 26
2.2 Swobodny przeplyw osób w Unii Europejskiej……….. 28
2.3 Możliwościzatrudniania w wybranych krajach Unii Europejskiej………… 31
Wielka Brytania……….. 32
Szwecja ………..33
Cypr ………..34
Austria 35
2.4 Bezrobocie w Unii Europejskiej………… 37
2...

Czytaj więcej

Problem bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych na przykładzie powiatu XYZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych
w kontekscie polityki rynkowej.

1.1. Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych………6
1.2. Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe………10
1.3. Szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe……….15
1.4. Prace interwencyjne i roboty publiczne………18
1.5. Pozyczki oraz pomoc finansowa na tworzenie miejsc pracy………21


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Okreslenie celu i przedmiot badan………24
2.2. Sformulowanie problemów badawczych………25
2.3. Metody, techniki i narzedzia zastosowane w badaniach………30
2.4. Sposób organizacji badan i ich przebieg……….35


Rozdzial III
Problem bezrobocia i ...

Czytaj więcej

Aktywizacja bezrobotnych na przykładzie XYZ.Wstęp………..2

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia we wspólczesnym swiecie

1. Pojecie i rodzaje bezrobocia – zagadnienia ogólne………..4
2. Pojecie bezrobotnego w prawie polskim i miedzynarodowym………..7
3. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia………..9

Rozdzial II.
Charakterystyka polskiego bezrobocia.

1. Polskie bezrobocie w ujęciu historycznym………..14
1.1. Okres miedzywojenny………..14
1.2. Bezrobocie w Polsce w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. ………..15
1.3. Polskie bezrobocie w okresie transformacji ustrojowej (1989-1999)………..16
1.4. Polskie bezrobocie wspólczesnie (1999-2010)………..18
2. Cechy polskiego bezrobocia………..20

Rozdzial III.
B...

Czytaj więcej

Sezonowosc zatrudnienia w branzy budowlanej na przykładzie XYZ.


Wstęp……..4

Rozdzial I.
Sezonowosc zatrudnienia w Polsce.

1.1. Rynek pracy……..6
1.2. Przyczyny sezonowosci zatrudnienia……..9
1.3. Sezonowosc zatrudnienia w punktu widzenia zakladów pracy…….14
1.4. Sezonowosc zatrudnienia jako forma zmniejszania bezrobocia……..20
1.5. Prawne możliwości elastycznego zatrudniania……..23
1.6. Specyfika zatrudnienia w branzy budowlanej…….31


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy.

2.1. Ogólne informacje o przedsiębiorstwie …….36
2.2. Zakres działalności firmy……..38
2.3. Kadry i polityka kadrowa w przedsiębiorstwie ……..40
2.4. Wyniki ekonomiczne firmy…….42


Rozdzial III.
Metodologiczne podstawy pra...

Czytaj więcej

Analiza bezrobocia w Polsce w latach 1990-2003


Wstęp………2

Rozdzial. I
Podstawy teoretyczne bezrobocia………4

1. Pojecie bezrobocia………5
2. Rodzaje i przyczyny bezrobocia………10
3. Konsekwencje bezrobocia………12
3.1 Konsekwencje bezrobocia w sferze kondycji psychicznej………13
3.2. Konsekwencje bezrobocia w sferze kondycji fizycznej………14
3.2. Konsekwencje bezrobocia w sferze społecznego funkcjonowania………16
4. Przeciwdzialanie bezrobociu………18
4.1...

Czytaj więcej

Spoleczno-gospodarcze problemy bezrobocia.


1. Pojecie bezrobocia i jego rodzaje

2. Przyczyny i skutki bezrobocia

3. Metody przeciwdziałania bezrobociu

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Bezrobocie w Polsce


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Problematyka bezrobocia w wybranych teoriach ekonomicznych………..6

1.1 Bezrobocie w wybranych pojeciach ekonomicznych
1.2 Mierniki bezrobocia
1.3 Rodzaje bezrobocia
1.4 Formy bezrobocia

Rozdzial II.
Stan i dynamika bezrobocia w Polsce………..20

2.1 Elementy rynku pracy
2.2 Dynamika i struktura bezrobocia
2.3 Bezrobotni wedlug definicji miedzynarodowej organizacji pracy
2.4 Obecna sytuacja na rynku pracy
2.5 Uwarunkowania i perspektywy

Rozdzial III.
Społeczne skutki bezrobocia………..68

3.1 Sfera ubóstwa w Polsce
3.2 Problemy polskiej wsi
3.3 Dramatyczne skutki bezrobocia
3.4 Koszty społeczne
3...

Czytaj więcej

Popyt i podaz na rynku pracy


Wstęp

Rozdzial 1.
Rynek

1.1. Rynek pracy
1.1.1. Funkcjonowanie rynków pracy

Rozdzial 2.
Podaz pracy

2.1. Podaz wewnetrzna
2.2. Podaz zewnetrzna
2.3. Glówne czynniki okreslajace podaz pracy
2.4. Czynniki kształtujące podaz pracy na szczególnych rynkach
2.4.1. Kwalifikacje
2.4.2. Mobilnosc geograficzna
2.4.3. Mobilnosc zawodowa

Rozdzial 3.
Popyt na prace

Rozdzial 4.
Równowaga na rynku pracy

Rozdzial 5.
Mechanizm kształtowania popytu na prace i podazy pracy w warunkach doskonalej konkurencji

Rozdzial 6.
Alokacja sily roboczej

Podsumowanie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Zjawisko bezrobocia w gminie XYZ


Wstęp………4

Rozdzial I.
Bezrobocie jako problem spoleczny………6

1. Ogólne definicje
2. Bezrobocie w srodowisku lokalnym
3. Przyczyny i skutki bezrobocia


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych………19

1. Hipotezy i metody badawcze
2. Sposób przeprowadzenia badan
3. Charakterystyka terenu badan i badanych osób


Rozdzial III.
Bezrobocie w XYZ – analiza badan wlasnych………24

1. Psychologiczne konsekwencje bezrobocia
2. Przyszłość w ocenie bezrobotnych
3. Sytuacja materialna badanych bezrobotnych
4. Stosunek do pracy i bezrobocia. Pomoc urzedu pracy


Zakończenie………38
Bibliografia
Aneks – formularz ankiety

 
Czytaj więcej

Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywnosc na przykładzie działalności UP w XYZ.


Wstęp………3

Rozdzial I
Aktywne formy zwalczania bezrobocia………6

1.1. Prace interwencyjne………7
1.2. Roboty publiczne………9
1.3. Kredyty i pozyczki dla osób bezrobotnych na prowadzenie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy………11

Rozdzial II
Aktywizacja zawodowa absolwentów………16

2.1. Program ‚Pierwsza Praca’ ………17
2.2. Staze, umowy absolwenckie………21
2.3. Centrum Informacji Zawodowej i Zatrudnienia………24

Rozdzial III
Kursy...

Czytaj więcej

Sytuacja młodzieży na rynku pracy w Unii Europejskiej i w Polsce


Wstęp

Rozdzial I.
Bezrobocie młodzieży w Polsce

1.1. Bezrobocie jako problem spoleczny.
1.1.1. Znaczenie bezrobocia
1.1.2. Segmentacja bezrobocia wedlug przyczyn jego powstawania
1.2. Przyczyny bezrobocia mlodziezy.


Rozdzial II.
Sytuacja na rynku pracy w krajach UE.

2.1. Regulacja rynku pracy w krajach UE.
2.2. Struktura bezrobocia w UE.


Rozdzial 3.
Ochrona interesów pracowniczych w świetle integracji z Unia Europejska

3.1. Ochrona młodych pracowników
3.2. Europejska Strategia Zatrudnieniowa
3.3. Organizacje pracodawców w UE
3.4. Europejski Fundusz Socjalny


Zakończenie
Bibliografia

 
Czytaj więcej

Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy w powiecie XYZ.


Wstęp 3

Rozdzial I.
Problem bezrobocia i jego skutków dla osób pozostajacych bez pracy

1.1. Definicja i kryteria bezrobocia………..5
1.2. Rodzaje bezrobocia………7
1.3. Poziom i struktura bezrobocia w Polsce………9
1.4. Psychologiczne i społeczne skutki pozostawania bez pracy………16

Rozdzial II.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

2.1. Instrumenty aktywizacji zawodowej bezrobotnych……..20
2.2. Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe……..20
2.3. Szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe………23
2.4. Prace interwencyjne i roboty publiczne……..23
2.5. Pozyczki oraz pomoc finansowa na tworzenie miejsc pracy ……..30

Rozdzial III.
Metodologia badan wlasnych...

Czytaj więcej

Panstwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu


Wstęp………5

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej

1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy ………8
2. Przyczyny bezrobocia ………14
3. Klasyfikacja bezrobocia ………17
4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia ………22


Rozdzial II.
Gospodarka finansowa panstwowych funduszy celowych państwa przeciwdzialaj±cych bezrobociu

1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia……… 27
2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy ………34
2.1. Dochody Funduszu Pracy……… 34
2.2.Wydatki Funduszu Pracy ………37
2.2.1 Aktywne formy Funduszu Pracy ………37
2.2.2. Pasywne formy Funduszu ………42
3...

Czytaj więcej

Przemiany na rynku pracy w Polsce na tle procesów integracji z Unia Europejska.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Miedzynarodowa mobilnosc ludzi………..5

1.1. Mobilnosc terytorialna (definicje, klasyfikacje, formy migracji i migrantów miedzynarodowych)
1.2. Uwarunkowania terytorialnej mobilnosci ludzi
1.3. Aspekt ekonomiczny migracji zagranicznych
1.4. Powszechnosc, wielokierunkowosc oraz tendencje swiatowych ruchów migracyjnych w XX i na poczatku XXI wieku
1.4.1. Masowosc migracji miedzynarodowych
1.4.2. Nowe formy migracji miedzynarodowych (migracje pracowników wykwalifikowanych)

Rozdzial II.
Regionalne i globalne tendencje migracji czynnika pracy………..27

2.1...

Czytaj więcej

Socjologiczna analiza bezrobocia na przykładzie mlodziezy.


I. Wstęp ………3

II. Ramy teoretyczne…….6

1. Z punktu widzenia psychologów …….7
2. Z punktu widzenia ekonomistów …….10


III. Fakty i statystyki …….18

1. Dane statystyczne …….19
2. Omówienie problemu na przykładzie ……..22
3. Unia a bezrobocie ……..28
4. Co robic by znalezc?…….31


IV. Wnioski…….38

V. Spis rysunków………40
VI. Spis tabel …….42
...

Czytaj więcej

Analiza poziomu i struktury bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006.


Wstęp ……….. 3

Rozdzial I.
Teoretyczne problemy bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i sposoby jego liczenia……….. 4
1.2. Klasyfikacja bezrobocia ………..14
1.3. Przyczyny powstawania bezrobocia ………..21
1.4. Ekonomiczne i społeczne konsekwencje bezrobocia ………..25

Rozdzial II.
Polityka państwa na rynku pracy

2.1. Charakterystyka bezrobocia w Polsce ………..29
2.2. Formy zwalczania bezrobocia ………..40
2.3. Pomoc spoleczna ………..52

Rozdzial III.
Analiza bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2002-2006

3.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia ………..62
3.2. Bezrobocie wedlug wieku………..69
3.3. Bezrobocie wedlug wyksztalcenia ………..76
3.4...

Czytaj więcej

Bezrobocie w województwie Kieleckim.

Wstęp………1

Rozdzial I
Przyczyny i skutki bezrobocia w gospodarce polskiej………2

1 Podstawowe źródła bezrobocia………2
2 Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia………8
3 Metody i srodki walki z bezrobociem………12
4 Rzadowe programy przeciwdzialaniu bezrobociu………28


Rozdzial II
Analiza wielkosci i struktury bezrobocia w województwie kieleckim w latach 1996 – 1997………36

1 Wielkosc i dynamika bezrobocia………36
2 Struktura bezrobocia………40
2.1. Stan i dynamika bezrobocia………40
2.2. Struktura bezrobotnych………42
2.3. Struktura bezrobotnych………44
2.3.1 Bezrobotni wedlug plci………46
2.3.2 Absolwenci………48
2.3.3 Zwolnieni z przyczyn zakladu pracy………50
2...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie systemów bazodanowych wykorzystywanych w powiatowych urzedach pracy.


Rozdzial I.
Funkcjonowanie urzedów pracy

1. Urzad pracy jako organ powolany do obslugi rynku pracy
1.1. Rynek pracy w Polsce
1.2. Podstawowe zadania i funkcje realizowane przez urzedy pracy
1.3. Zasady działania urzedów pracy
2. Wieloaspektowosc działalności urzedów pracy
2.1. Rola urzedu jako pośrednika miedzy bezrobotnymi a pracodawcami
2.2. Działania wspomagajace zaspokajanie potrzeb osób poszukujacych pracy
2.3. Potrzeby pracodawców i sposoby ich zaspokajania
3. Wykorzystanie komputerów do wspomagania działania urzedów pracy
3.1. Informatyzacja urzedów pracy i wykorzystanie systemów bazodanowych
3.2...

Czytaj więcej

Procesy transformacyjne w Polsce a bezrobocie.


Wstęp………3

Rozdzial I
Teorie tlumaczace bezrobocie………5

1.1. Znaczenie bezrobocia………5
1.2. Naturalna stopa bezrobocia………13
1.3. Ekonomiczna interpretacja bezrobocia………18
1.4. Segmentacja bezrobocia wedlug przyczyn jego powstawania………24


Rozdzial II
Bezrobocie w Polsce na tle wskazników charakteryzujacych ogólne przemiany w gospodarce………30

2.1. Bezrobocie w okresie 1990-1996………30
2.2. Bezrobocie – statystyczna charakterystyka okresu 1998-2001 i wnioski………41
2.2.1. Absolutne rozmiary bezrobocia………41
2.2.2. Stopa bezrobocia………45
2.2.3. Zwolnieni z przyczyn dotyczacych zakladu pracy………47
2.2.4. Bezrobotni na terenach wiejskich………49
2.2.5...

Czytaj więcej

Bezrobocie wśród młodzieży w Polsce w latach 2000-2006.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdzial I.
Procesy oraz czynniki kształtujące bezrobocie

1.1. Pojecie osoby bezrobotnej
1.2. Rynek pracy
1.2.1. Kształtowanie się popytu na rynku pracy
1.2.2. Kształtowanie się podazy na rynku pracy
1.2.3. Nierównowaga na rynku pracy a bezrobocie
1.2.3.1. Bezrobocie dobrowolne
1.2.3.2. Bezrobocie przymusowe
1.2.4. Rodzaje bezrobocia
1.3. Skutki bezrobocia
1.4. Metod walki z bezrobociem

Rozdzial II.
Skala, rozmiary i struktura bezrobocia w Polsce

2.1. Skala i dynamika bezrobocia
2.2. Struktura bezrobocia
2.2.1. Bezrobotni wedlug wieku
2.2.2...

Czytaj więcej

Efektywne formy oraz sposoby redukcji bezrobocia.


Wstęp 6

Rozdzial I
Czynniki warunkujace zatrudnienie………9

1. Pojecie zatrudnienia………9
2. Sprawne zarzadzanie zasobami sily roboczej………11
3. Podstawowe modele sily roboczej………14


Rozdzial II
Ogólna sytuacja na rynku pracy w kraju………21

1. Przeciwdzialanie bezrobociu – regulacje prawne
(USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdzialaniu bezrobociu) –wybrane aspekty………21
2...

Czytaj więcej

Bezrobocie jako problem samorządu terytorialnego na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w latach 2003-2005.


Wstęp……… 2

Rozdzial I.
Wprowadzenie do rozwazan nad bezrobociem

1. Rys historyczny bezrobocia……… 5
2. Pojecie i klasyfikacja bezrobocia. ……… 7
3. Sposoby mierzenia bezrobocia………. 14
4. Przyczyny, skutki oraz koszty bezrobocia. 16
5. Psychologiczne aspekty bezrobocia. 18

Rozdzial II.
Sytuacja na rynku pracy w województwie lódzkim w latach 2003-2005

1. Charakterystyka województwa lódzkiego. ……… 23
2. Poziom i dynamika bezrobocia. ……… 26
3. Rynek pracy a bezrobocie. ……… 33

Rozdzial III.
Przeciwdzialanie bezrobociu na przykładzie Powiatowych Urzedów Pracy

1...

Czytaj więcej

Bezrobocie kobiet w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I
Zjawisko bezrobocia oraz przyczyny jego wystapienia w
Polsce………5

1.1. Bezrobocie i jego
rodzaje………5
1.2. Zmiany ustrojowe w Polsce jako przyczyna
pojawienia się bezrobocia w
Polsce………12
1.3. Skutki reform rynkowych oraz stan polskiej
gospodarki w I polowie lat
90-tych………16


Rozdzial II
...

Czytaj więcej

Bezrobocie wśród absolwentów na Litwie


Uwagi wstepne………3

Rozdzial I.
Analiza zatrudnienia absolwentów na Litwie………4

1.1. Rynek pracy na Litwie………4
1.2. Sytuacja na rynku pracy powiatu wilenskiego i kowienskiego………8
1.3. Problem bezrobocia wśród absolwentów………12


Rozdzial II.
Poradnictwo zawodowe na Litwie i jej znaczenie w przeciwdzialaniu bezrobociu absolwentów………16

1.1. Aspekty historyczne………16
1.1. Niektóre ogólne postawy………16
1.2. Organizacje okazujace orientacje i poradnictwo zawodowe na Litwie………17
1.3. Perspektywy w danej dziedzinie………21


Spis literatury………24

 
Czytaj więcej

Bezrobocie i przeciwdziałanie bezrobociu w Polsce


Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka bezrobocia w Polsce………..6

1.1. Bezrobocie – zagadnienia wstepne.
1.2. Źródło bezrobocia i jego dynamika.
1.3. Otoczenie i środowisko gospodarczo-polityczne
oraz jego wpływ na ksztaltowanie się bezrobocia
1.3.1. Rodzaje gospodarek narodowych, alokacja środków
finansowych.
1.3.2. Forma wlasnosci czynników produkcji
1.3.3...

Czytaj więcej

Struktura rynku pracy na Litwie


Wstęp………3

Rozdzial 1.
Wybrane aspekty rynku pracy

1.1 Pojecie, istota i struktura rynku pracy………5
1.2 Polityka zatrudnienia………7
1.3 Segmentacja rynku pracy………14
1.4 Bezrobocie jako problem współczesnego rynku pracy………21


Rozdzial 2.
Charakterystyka rynku pracy w gospodarce litewskiej

2.1 Syutuacja na rynku pracy na litwie w latach 1990-2003………24
2.2 Zróznicowania regionaline………29
2.3 Struktura demograficzna………34
2.4 Zatrudnienia wg podstawowych sektorów………41


Rozdzial 3.
Wybrane aspekty rynku pracy

3.1 Problemy podazy i popytu na prace w ujęciu instytucjalnym………44
3.2 Rola publicznych sluzb zatrudnienia i pracodawcy………50
3...

Czytaj więcej

Prawa kobiet do pracy w UE.


Wstęp………2

Rozdzial I……….4
Szczególna ochrona praw kobiet pracujacych w systemie europejkiej karty socjalnej………4

1. Analiza prawna gwarancji wynikajacych z art. 8 Karty………5
1.1.Gwarancje praw w kontekscie ochrony macierzynstwa………5
1.2. Gwarancje nie zwiazane bezposrednio z macierzynstwem………6
2. Gwarancje uzupelniajace wynikajace z prawa do pracy………7
3. Gwarancje pośrednie na rzecz kobiet pracujacych………9
4...

Czytaj więcej

Strategie marketingowe na rynku pracy

Wstęp

Rozdzial 1.
Strategia marketingowa

1.1. Pojecie strategii marketingowej
1.2. Klasyfikacja strategii marketingowych
1.2.1. Strategie marketingowe ofensywne
1.2.2. Strategie marketingowe defensywne
1.3. Kryteria wyboru strategii marketingowych
1.3.1. Metody wyboru strategii marketingowej.


Rozdzial 2.
Rynek pracy

2.1. Pojecie rynku pracy
2.2. Segmentacja rynku pracy
2.2.1. Tradycyjne podzialy rynku pracy
2.2.2. Teorie segmentacji rynku pracy
2.3. Motywacje jednostki a praca zawodowa
2.3.1. Pojecie motywacji
2.3.2. Polityka motywowania


Rozdzial 3.
Zarządzanie zasobami ludzkimi

3.1. Zarys historyczny zarządzania zasobami ludzkimi
3.2...

Czytaj więcej

Formy i metody przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na wspólczesnym rynku pracy w Polsce.


Wstęp………2

Rozdzial I
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w świetle literatury i badan………4

1.1. Dyskryminacja – pojecie i rodzaje………4
1.2. Stereotypowe postrzeganie ról kobiecych i meskich………10
1.3. Rynek pracy – pojecie i czynniki………17
1.4. Sytuacja kobiet na rynku pracy………22
1.5.Macierzynstwo a dyskryminacja………24
1.6.Praca domowa a zawodowa kobiet ………30

Rozdzial II
Dyskryminacja kobiet na rynku pracy na róznych plaszczyznach………33

2.1. W świetle prawa wg kodeksu pracy………33
2.2. W świetle zalozen współczesnego feminizmu ………39

Rozdzial III
Programy przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy………48

3.1...

Czytaj więcej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie XYZ.


Wstęp

Rozdzial 1.
Teoretyczne podstawy wiedzy o bezrobociu – jego istota i skutki

1. Tlo historyczne problemu bezrobocia w Polsce
2. Pojecie, istota i mierniki bezrobocia
3. Rodzaje bezrobocia
4. Przyczyny bezrobocia
5. Bezrobocie w procesię urynkowienia gospodarki
6. Bezrobocie a jednostka
7. Skutki bezrobocia


Rozdzial 2.
Metodologiczne podstawy pracy

1. Uzasadnienie wyboru tematu
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Zmienne i wskazniki
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze zastosowane w pracy


Rozdzial 3.
Formy przygotowania absolwentów do aktywnego zachowania na rynku pracy

1. Aktywizacja zawodowa absolwentów
2...

Czytaj więcej

Rynek pracy w Unii Europejskiej

Wstęp………..3

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka rynku pracy.

1.1 Pojecie i funkcje rynku pracy………..5
1.2 Segmentacja rynku pracy………..7
1.3 Bezrobocie ………..13
1.4 Popyt na prace………..21
1.5 Podaz pracy………..26
1.6 Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy………..27


Rozdzial II
Rynek pracy w Unii Europejskiej.

2.1 Struktura zatrudnienia w Unii Europejskiej………..32
2.2 Charakterystyka bezrobocia w Unii Europejskiej………..34
2.2.1 Podstawy walki z bezrobociem………..42
2.3 Swobodny przeplyw osób w Unii Europejskiej………..47
2.3.1 Wpływ zasad swobodnego przeplywu pracowników na rynek pracy w Unii Europejskiej………..50


Rozdzial I...

Czytaj więcej

Aktywizacja zawodowa na terenie województwa swietokrzyskiego i powiatu koneckiego.


Rozdzial I.
Teoretyczne podstawy bezrobocia.

1. Czym jest bezrobocie…………6
1.1. Problemy definicyjno – terminologiczne…………6
1.2. Rodzaje bezrobocia…………9
2. Prawne formy rejestracji w urzedzie pracy…………11
2.1. Prawo do zasilku i jego wysokosc…………11
2.2. Formy rejestracji w urzedzie pracy…………14
3. Stopa bezrobocia i społeczne skutki bezrobocia…………15


Rozdzial II.
Bezrobocie w Polsce.

1. Zróznicowanie przestrzenne i glówne uwarunkowania bezrobocia…………21
1.1. Terytorialny charakter bezrobocia w Polsce…………21
1.2. Podstawowe uwarunkowania rynku pracy…………25
2. Programy walki z bezrobociem w Polsce…………31
2.1. Aktywne programy rynku pracy…………33
...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich