Patologie społeczne i ich uwarunkowania – teoria a praktyka

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..1

Rozdział I
Patologie społeczne – istota, klasyfikacje i wymiar prewencyjny

1.1. Pojęcie patologii społecznej ………..3
1.2. Rodzaje patologii i ich klasyfikacje……….. 5
1.3 Sposoby przeciwdziałania ………..16


Rozdział II
Patologie w rodzinie

2.1. Przemoc wewnątrzrodzinna jako problem społeczny ………..19
2.2. Przemoc wobec dzieci………..32


Rozdział III
Kontekst środowiskowy i jego wpływ na zachowania patologiczne

3.1 Prostytucja nieletnich jako jeden z przejawów patologii społecznej……….. 37
3.2 Zachowania przestępcze, aspołeczne i antyspołeczne jako przejaw niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży ………..41
3.3 Wpływ środowiska szkolnego na zachowanie młodzieży ………..45


Zakończenie ………..48
Bibliografia ………..49
Spis tabel, wykresów, rysunków ………..52