Kategoria Rachunkowość

Ocena sytuacji finansowej spółki Famur S.A.w Katowicach za lata 2006-2010

Wstęp.

Rozdzial I.
Ocena sytuacji majatkowo-kapitalowej badanej spółki za lata 2006-2010.

1.1. Analiza poziomu, struktury i dynamiki aktywów.
1.2. Analiza poziomu, struktury i dynamiki pasywów.
1.3. Analiza wskaznikowa aktywów i pasywów.


Rozdzial II.
Ocena sytuacji finansowej badanej spółki w latach 2006-2010.

2.1. Analiza poziomu, struktury i dynamiki poniesionych kosztów.
2.2. Analiza poziomu, struktury i dynamiki uzyskanych przychodów.
2.3. Analiza osiagnietych poziomów wyniku finansowego.


Rozdzial III.
Oceny sytuacji ekonomicznej badanej spółki w latach 2006-2010.

3.1...

Czytaj więcej

Zarządzanie kapitalem obrotowym a plynnosc finansowa przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp.

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1.1. Pojecie plynnosci finansowej.
1.2. Czynniki wpływajace na plynnosc finansowa.
1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa.


Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej.

2.1. Statyczne metody badania plynnosci serwisie.
2.2. Dynamiczne metody badania plynnosci.
2.3. Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej.


Rozdzial 3
Wykorzystanie kapitału obrotowego do oceny plynnosci finansowej.

3.1. Istota kapitału obrotowego.
3.2. Cykl kapitału obrotowego.
3.3. Zarządzanie majatkiem obrotowym.


Rozdzial 4
Zarządzanie kapitalem obrotowym, a p...

Czytaj więcej

Funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie

Wstęp…………5

Rozdzial 1
Wspólczesna koncepcja wynagrodzeń

1.1. Pojecie oraz istota wynagrodzenia………… 7
1.2. Podstawowe funkcje wynagrodzeń …………9
1.3. Klasyfikacja wynagrodzeń …………14
1.4. Formy wynagrodzeń …………15
1.5. Struktura wewnetrzna wynagrodzen………… 21


Rozdzial 2
Regulacje praw pracownika do wynagrodzenia

2.1. Podstawowe kryteria wynagradzania za prace………… 31
2.2. Uklady zbiorowe pracy………… 36
2.3. Regulamin wynagradzania………… 39


Rozdzial 3
Analiza systemu wynagrodzeń w Tabex-Ozmo Sp. z o.o.

3.1. Historia i dzialalnosc …………44
3.2. Struktura organizacyjna …………45
3.3...

Czytaj więcej

Zjawisko upadlosci konsumenckiej w Polsce na tle doswiadczen swiatowych.

Wprowadzenie….1

Instytucja upadlosci konsumenckiej w Polsce i na swiecie……………4
Podsumowanie……………9
Bibliografia…….10

 
Czytaj więcej

Ewidencja procesów gospodarczych na przykładzie małych przedsiebiorstw w Polsce.


Wstęp ………..3

Rozdzial 1
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w polskiej gospodarce

1. Podmioty gospodarcze w polsce ………..4
2. Pojecie i rozwój małych przedsiebiorstw ………..6
3. Znaczenie sektora msp w rozwoju gospodarki narodowej ………..13


Rozdzial 2
Ogólne zasady ewidencji procesów gospodarczych

1. Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych………..15
2. Ogólne zasady dokumentacji w księgach rachunkowych ……….. 21
3. Rodzaje ewidencji podatkowej ………..29


Rozdzial 3
Formy rozliczeń podatkowych w działalności małych przedsiebiorstw

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz księga rachunkowa ………..32
2...

Czytaj więcej

Amortyzacja środków trwałych w prawie bilansowym oraz podatkowym.


Wstęp…………. 4

Rozdzial I.
Podstawowe informacje dotyczace środków trwalych.

1.1. Funkcje środków trwalych…………. 6
1.2. Środki trwale w prawie bilansowym i podatkowym ………….7
1.3. Ewidencja srodka trwalego…………. 12
1.4. Wycena środków trwalych………….. 13


Rozdzial II.
Metody amortyzacji środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym.

2.1. Istota i funkcje amortyzacji ………….19
2.2. Metody amortyzacji ………….24
2.3. Stawki amortyzacji ………….32
2.4. Zasady umorzenia i amortyzacja środków trwałych ………….35
2.5. Odpisy amortyzacyjne nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów ………….39


Rozdzial III.
Gospodarka środkami trwalymi i amortyza...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów na przykładzie apteki.


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Formy opodatkowania w małych firmach.

1.1 Formy prowadzenia działalności gospodarczej………. 5
1.2 Podstawy prawne rachunkowości………. 10
1.3 Podmioty uprawnione do prowadzenia ksiegi przychodów i rozchodów………. 18


Rozdzial II
Wymogi dokumentacji przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów.

2.1 Ksiega przychodów i rozchodów a podatek VAT………. 20
2.2 Metody zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu………. 21
2.3 Ewidencja zdarzen gospodarczych w ksiedze przychodów i rozchodów………. 23
2.4 Wymagania dokumentacji przy prowadzeniu ksiegi przychodów i rozchodów………. 27
2...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, jako forma ewidencji podatkowej na przykładzie firmy XYZ


Wstęp………..4

Rozdzial I
Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych.

Zasady ewidencji procesów gospodarczych w podmiotach gospodarczych.

1.1. Ogólne pojecie podatku……….. 5
1.1.1. Definicja podatku……….. 5
1.1.2. Funkcje podatków ………..10
1.2. Formy ewidencji podatkowej w podmiotach gospodarczych……….. 14
1.2.1. Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów ………..14
1.2.2. Podmioty zobowiazane do prowadzenia ksiegi przychodów i rozchodów……….. 20
1.3. Dokumenty, jako podstawa zapisu w księgach podatkowych ………..22
1.3.1. Klasyfikacja dowodów ksiegowych ………..22
1.3.2...

Czytaj więcej

Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji o działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Streszczenie …………2
Spis tresci………… 3

Wstęp………… 4

Rozdzial I
Istota środków pienieznych i ich rola w sprawozdawczosci finansowej

1.1. Pojecie i charakterystyka sprawozdawczosci finansowej………… 7
1.2. Pojecie i charakterystyka plynnosci finansowej …………10
1.3. Charakterystyka środków pienieznych …………14
1.4. Istota przeplywów pienieznych………… 16


Rozdzial II
Rodzaje przeplywów pienieznych z działalności gospodarczej

2.1. Przeplywy środków pienieznych z działalności operacyjnej …………20
2.2. Przeplywy środków pienieznych z działalności inwestycyjnej………… 26
2.3. Przeplywy środków pienieznych z działalności finansowej………… 31


Roz...

Czytaj więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa w przedsiębiorstwie.


Wstęp.

Rozdzial 1
Plynnosc finansowa i jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

1.1. Pojecie plynnosci finansowej.
1.2. Czynniki wpływajace na plynnosc finansowa.
1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa.

Rozdzial 2
Miary plynnosci finansowej.

2.1. Statyczne metody badania plynnosci serwisie.
2.2. Dynamiczne metody badania plynnosci.
2.3. Dodatkowe metody pomiaru plynnosci finansowej.

Rozdzial 3
Wykorzystanie kapitału obrotowego do oceny plynnosci finansowej.

3.1. Istota kapitału obrotowego.
3.2. Cykl kapitału obrotowego.
3.3. Zarządzanie majatkiem obrotowym.

Rozdzial 4
Zarządzanie kapitalem obrotowym, a p...

Czytaj więcej

Wynik finansowy jako miara efektywnosci działalności na podstawie Nadlesnictwa XYZ w latach 2008 – 2010


Wstęp.

Rozdzial I
Wynik finansowy jako podstawowa kategoria ekonomiczna zysków przedsiębiorstwa.

1.1.Wynik finansowy.
1.2.Miejsce wyniku finansowego w bilansię przedsiębiorstwa.
1.3.Wynik finansowy w rachunku zysków i strat.
1.4.Rola i znaczenie wyniku finansowego.

Rozdzial II
Rachunkowość zródlem danych do pomiaru wyniku finansowego.

2.1. System informacyjny rachunkowości.
2.2. Nadrzedne zasady rachunkowosci a wynik finansowy.
2.3. Przychody i zyski.
2.4. Koszty i straty.

Rozdzial III
Ocena efektywnosci działania Nadlesnictwa XYZ w latach 2008 – 2010.

3.1. Ustalenie wyniku finansowego.
3.2. Prezentacja bilansu finansowego.
3...

Czytaj więcej

Bilans jako źródłooceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp.

Rozdzial I
Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego

1.1 Istota i cel sprawozdania finansowego
1.2 Uzytkownicy sprawozdan finansowych
1.3 Cech jakosciowe sprawozdania finansowego oraz rodzaje sprawozdan finansowych.
1.4 Zakres i elementy sprawozdania finansowego.


Rozdzial II
Bilans i jego analiza

2.1 Istota bilansu.
2.2 Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa.
2.3 Pionowa analiza bilansu.
2.4 Pozioma analiza bilansu.


Rozdzial III
Sytuacja majatkowa i finansowa przedsiębiorstwa w świetle analizy bilansu za lata 2010-2012

3.1 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa.
3.2. Analiza dynamiki i struktury bilansu
3.3...

Czytaj więcej

Rachunkowość jako system informacyjny w zarządzaniu jednostka.

Wstęp.

Rozdzial I
Rachunkowość jako system informacyjno kontrolny przedsiębiorstwa

1.Istota i przedmiot rachunkowosci
2.Funkcje i zadania rachunkowosci
3.Zasady rachunkowosci


Rozdzial II
Rachunkowość i Controling w sterowaniu jednostka

1. Cele i rola rachunkowosci zarzadczej w sterowaniu jednostaka
2. Efektywność ekonomiczna w procesię zarządzania
3.Controling w sterowaniu ekonomicznym przedsiębiorstwa


Rozdzial III
Rachunkowość w praktyce przedsiebiorstw

1.System ochrony danych w jednosce
2.Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacyjami
3.Podstawowe zasady prowadzenia ksiag rachunkowych w przedsiębiorstwie
4...

Czytaj więcej

Obligacje komunalne jako instrument zwrotnego zasilania JST.

Wstęp……….4

Rozdzial I
Charakterystyka obligacji – zagadnienia teoretyczne

1.1 Papiery wartosciowe – definicje i podzial……… 6
1.2 Cechy obligacji ………10
1.3 Podstawy prawne emisji obligacji ………15
1.4 Korzysci oraz ryzyko zwiazane z inwestycja w obligacje 1………8

Rozdzial II
Obligacje komunalne

2.1 Pojecie i istota obligacji komunalnych……… 20
2.2 Rodzaje obligacji komunalnych ………22
2.3 Funkcje obligacji komunalnych ………26
2.4 Podstawa prawna emisji obligacji komunalnych w Polsce ………29
2.5 Warunki i formy emisji obligacji komunalnych ………35

Rozdzial III
Wykorzystanie emisji obligacji komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Pols...

Czytaj więcej

Determinanty wyboru formy opodatkowania w małych i srednich przedsiębiorstwach.

1. Wprowadzenie

2. Pojecie i klasyfikacja małych i srednich przedsiebiorstw

3.Znaczenie podatku i wymiaru formy opodatkowania dla podmiotów gospodarczych formy opodatkowania dochodów małych i srednich podmiotów gospodarczych
3.1 Skala podatkowa
3.2 Podatek liniowy
3.3 Karta podatkowa
3.4 Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych

5. Porównanie wszystkich dostepnych form opodatkowania podatkiem dochodowym

6. Analiza wybrania odpowiedniej formy opodatkowania podatkiem dochodowym na przykładzie firmy budowlanej
6.1 Skala podatkowa
6.2 Podatek liniowy
6.3 Ryczalt ewidencjonowany
6.4 Karta podatkowa

Podsumowanie

 
Czytaj więcej

Pojecie i rola rezerw w rachunkowosci


Wstęp

Rozdzial 1
Istota rezerw w rachunkowosci

1.1 Pojecie rezerw
1.2 Cel tworzenia rezerw
1.3 Klasyfikacja rezerw

Rozdzial 2
Rezerwy na zobowiazania

2.1 Ogólna charakterystyka rezerw na zobowiazania
2.2 Rezerwy , a zobowiazania warunkowe
2.3 Rezerwy na restrukturyzacje działalności przedsiębiorstwa
2.4 Rezerwy na swiadczenia pracownicze
2.5 Rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Rozdzial 3
Rezerwy w prawie podatkowym i bilansowym

3.1 Róznice w ujęciu rezerw w prawie podatkowym i bilansowym
3.2 Skutki podatkowe rezerw na zobowiazania i korekt wartosci aktywów
3.3 Rezerwy kapitalowe ,a prawo podatkowe

Bibliografia.

 
Czytaj więcej

Bilans jako element sprawozdania finansowego oraz źródłooceny sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Analiza na przykładzie bilansu firmy XYZ


Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji analitycznych

1.1 Istota, cele i funkcje sprawozdania finansowego ………. 5
1.2 Podstawowe zasady i wymogi jakosciowe sporzadzania sprawozdania finansowego………. 8
1.3 Skladniki sprawozdania finansowego………. 11
1.4 Uzytkownicy sprawozdania finansowego ………. 24


Rozdzial 2.
Bilans przedsiębiorstwa

2.1 Cele i zasady sporzadzania bilansu oraz ogólna konstrukcja bilansu ………. 27
2.2 Aktywa bilansu ………. 28
2.3 Pasywa bilansu ………. 35
2.4 Metody analizy bilansu ………. 39


Rozdzial 3.
Bilans przedsiębiorstwa „XYZ S.A.” i jego analiza

3...

Czytaj więcej

Wynik finansowy – ujecie podatkowe i bilansowe.


Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Prawo podatkowe a prawo bilansowe.

1.1. Prawo podatkowe w Polsce………. 7
1.2. Prawo bilansowe w Polsce………. 9
1.3. Róznice pomiedzy prawem podatkowym i bilansowym………. 15

Rozdzial 2.
Wynik finansowy w ujęciu prawa podatkowego i bilansowego.

2.1. Przychody w prawie bilansowym i podatkowym ……….17
2.2. Koszty w prawie bilansowym………. 21
2.2.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie porównawczym……….23
2.2.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym………. 25
2.3. Koszty w prawie podatkowym ……….27
2.4. Klasyfikacja róznic kursowych………. 30
2.5...

Czytaj więcej

Budzetowanie w przedsiębiorstwie na przykładzie Zakladu Produkcyjno – Uslugowo – Handlowego PROFI.

Wstęp

Rozdzial 1.
Budzetowanie jako narzedzie zarządzania przedsiębiorstwa

1.1. Budżet a budżetowanie
1.2. Cele i funkcje budżetowania
1.3. Klasyfikacja budżetów
1.4. Metody budżetowania
1.5. Wnioski


Rozdzial 2.
Sporzadzanie budżetów

2.1. Struktura budżetu
2.2. Etapy budżetowania
2.3. Procedura sporzadzania budżetu
2.3.1. Budżety operacyjne
2.3.2. Budżety finansowe
2.4. Wnioski


Rozdzial 3.
Budzetowanie w przedsiębiorstwie PROFI w roku 2013

3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2. Wprowadzenie budżetowania
3.3. Sporzadzony budżet przedsiębiorstwa PROFI na rok 2013


Rozdzial 4.
Narzedzia kontroli budżetu przeds...

Czytaj więcej

Podatkowa księga przychodów i rozchodów w sektorze MSP.


Wstęp

Rozdzial I
Male i srednie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

1.1. Definiowanie małych i srednich przedsiebiorstw
1.2. Ilosciowe i jakosciowe kryteria wyodrebniania wielkosci przedsiebiorstw
1.3. Uwarunkowania rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw
1.4. Rodzaje ewidencji podatkowej w sektorze MSP
1.5. Dylemat wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym w malychi srednich firmach


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka ksiegi przychodów i rozchodów

2.1. Zmiany rozporzadzenia w sprawie prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.2. Opis ksiegi przychodów i rozchodów
2.3...

Czytaj więcej

Środki trwale w świetle polskich i miedzynarodowych standardów rachunkowosci oraz prawa podatkowego

Wstęp………. 3

Rozdzial 1.
Miejsce środków trwałych w majatku przedsiębiorstwa

1.1 Pojecie środków trwałych wedlug prawa bilansowego i MSR………. 5
1.2 Pojecie środków trwałych wedlug prawa podatkowego………. 8
1.3 Klasyfikacja środków trwałych ……….10
1.4 Formy pozyskania środków trwałych ……….15


Rozdzial 2.
Wartość poczatkowa i ewidencja środków trwałych

2.1 Wycena poczatkowa środków trwałych ……….22
2.1.1 Wycena poczatkowa wedlug ustawy o rachunkowosci ……….22
2.1.2 Wycena poczatkowa w świetle MSR ……….29
2.1.3 Wycena poczatkowa w prawie podatkowym………. 31
2.2 Ewidencja środków trwałych ……….33
2.2...

Czytaj więcej

Analiza działalności gospodarczej wspólnoty mieszkaniowej.


Wstęp

Rozdzial I
Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

1.1 Definicja wspólnoty mieszkaniowej
1.2 Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych
1.3 Cele, obowiazki i zadania wspólnot mieszkaniowych

Rozdzial II
Przedmiot działalności wspólnoty mieszkaniowej

2.1 Podstawowe informacje o wspólnotach mieszkaniowych
2.2 Organizacja zarzadu nieruchomoscia wspólna
2.3 Sprawozdawczość finansowa
2.4 Plan finansowy

Rozdzial III
Gospodarka finansowa wspólnoty mieszkaniowej

3.1 Podstawowe rozwiazania i regulacje wspólnoty mieszkaniowej
3.2. Przychody i koszty wspólnoty mieszkaniowej
3...

Czytaj więcej

Amortyzacja i srodki trwale w rachunkowosci finansowej.


Wstęp

Rozdzial I.
Istota i znaczenie środków trwalych

1.1.Istota i klasyfikacja środków trwalych
1.2.Zasady ewidencji środków trwalych
1.3.Wartość poczatkowa środków trwalych
1.4.Utrata wartosci aktywów

Rozdzial II.
Amortyzacja w prawie bilansowym i podatkowym

2.1.Istota i metody amortyzacji
2.2.Amortyzacja w prawie bilansowym
2.3.Amortyzacja w prawie podatkowym
2.4.Zasady ewidencyjne amortyzacji bilansowej i podatkowej

Rozdzial III.
Analiza środków trwałych na przykładzie firmy xyz

3.1.Charakterystyka jednostki
3.2.Ewidencja posiadanych przez firme środków trwalych
3.3...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia i swiadczenia na rzecz pracowników jako koszt przedsiębiorstwa.

Wstęp.

Rozdzial 1
Wynagrodzenie za prace.

1.1 Pojecie i istota pracy ………..6
1.2 Pojecie wynagrodzenia za prace ………..6
1.3 Funkcje wynagradzania……….. 7
1.4 Skladniki wynagrodzenia za prace……….. 9
1.5 Praca w godzinach nadliczbowych ………..11
1.6 Systemy wynagradzania……….. 12


Rozdzial 2
Stosunek pracy i jego cechy

2.1 Stosunek pracy w aspekcie przepisów prawa……….. 14
2.1.1 Podmioty stosunku pracy ………..14
2.2 Prawa i obowiazki pracownika i pracodawcy……….. 15
2.3 Nawiazanie i rozwiazanie umowy o prace ………..16
2.4 Urlopy……….. 18
2.4.1 Urlop wypoczynkowy……….. 18
2.4.2 Urlop na zadanie ………..19
2.4.3 Urlop okolicznosciowy……….. 19
2.4...

Czytaj więcej

Wynagrodzenia za prace na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ


Wstęp……….4

Rozdzial I
Wynagrodzenie za prace i jego skladniki

1.1.Istota i cechy wynagrodzenia za prace……….5
1.2. Istota ochrony wynagrodzeń za prace……….7
1.3.System czasu pracy……….10
1.4.Elementy wynagrodzeń za prace……….10
1.5.Terminy, miejsce i form wyplaty wynagrodzenia……….14


Rozdzial II
Zasady naliczania ubezpieczen społecznych od wynagrodzeń oraz swiadczen przyslugujacych z tytułu tych ubezpieczen

2.1.Ubezpieczenie pracownika……….16
2.1.1 Ubezpieczenie społeczne……….16
2.1.2 Swiadczenia przyslugujace pracownikowi z tytułu ubezpieczenia społecznego……….17
2.1.2 Ubezpieczenie zdrowotne……….24
2.2. Fundusze poza ubezpieczeniowe………...

Czytaj więcej

Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów jako przyklad zachowania zasad rachunkowosci w przedsiębiorstwie „X”


Wstęp……….3

Rozdzial 1.
Istota rozliczeń miedzyokresowych

1.1. Ogólna charakterystyka zasad rachunkowości……….6
1.2 Pojecie rozliczeń miedzyokresowych w prawie bilansowym ……….12
1.3. Rozliczenia miedzyokresowe w prawie podatkowym ……….16
1.4. Prezentacja rozliczeń miedzyokresowych w sprawozdaniu finansowym ……….18

Rozdzial 2.
Rozliczenia miedzyokresowe kosztów i przychodów w księgach rachunkowych

2.1. Zakres rozliczeń miedzyokresowych kosztów………. 26
2.2. Ewidencja rozliczeń miedzyokresowych kosztów………. 30
2.3. Zakres rozliczeń miedzyokresowych przychodów………. 35
2.4. Ewidencja przychodów przyszlych okresów ……….37

Rozdzial 3.
Ba...

Czytaj więcej

Zasady ewidencji rozrachunków z tytułu dostaw i usług w księgach rachunkowych na przykładzie przedsiębiorstwa „X” Sp. z o.o.


Wstęp………3

Rozdzial 1
Ogólna charakterystyka rozrachunków

1.1. Pojecie i przyczyny powstawania rozrachunków……… 5
1.2. Klasyfikacja rozrachunków……… 7
1.3. Ogólne zasady ewidencji rozrachunków……… 10
1.4. Prezentacja naleznosci i zobowiazan w bilansie……… 13


Rozdzial 2
Rozrachunki z tytułu dostaw i usług w prawie bilansowym

2.1. Zakres rozrachunków z tytułu dostaw i uslug……… 18
2.2. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług z kontrahentami krajowymi……… 20
2.3. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług z kontrahentami zagranicznymi……… 24
2.3. Wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług na dzien bilansowy……… 28


Rozdz...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich