Historia i rozmieszczenie łosia w Polsce.

23 czerwca 2020 0 Przez administrator


Wstęp……….6

Rozdział I
Rozmieszczenie i liczebność łosia

1. Przynależność systematyczna ……….8
2. Historia łosia ……….10
3. Rozmieszczenie geograficzne ……….12
4. Liczebność łosi w Polsce ……….14
5. Rozprzestrzenienie się i liczebność łosi w Polsce po II wojnie światowej
5. 1. Środowisko bytowania i migracje łosi w ostoi biebrzańskiej ……….24

Rozdział II
Morfologia

1. Opis zewnętrzny ……….27
2. Wymiary i masa ciała………. 29
3. Budowa wewnętrzna ……….31
4. Uzębienie ……….32
5. Poroża………. 33

Rozdział III
Biologia i ekologia

1. Tryb życia………. 37
1.1. Zmysł i głos………. 37
1.2. Poruszanie się………. 38
1.3. Tropy i ślady ……….40
1.4. Pływanie ……….42
2. Pożywienie ……….43
2.1. Zapotrzebowanie pokarmowe………. 45
2.2. Gatunki roślin zjadanych przez łosie………. 46
3. Rozród (ruja, nośność, cielenie się) ……….48
4. Młode i ich rozwój ……….51

Rozdział IV
Stosunek człowieka i ochrona

1. Ochrona łosia ……….54
2. Rejony hodowli łosia w Polsce ……….56
3. Korzyści z łosia………..58
4. Szkody wyrządzone przez łosie w drzewostanach………. 59

Zakończenie ……….64
Bibliografia ……….65
Spis ilustracji………. 66
Spis tabel………. 67