Tag: Wstęp pracy licencjackiej przykłady

Omówienie wybranych metod terapii w zaburzeniach sieci powięziowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Anatomia powięzi 1.1 Krótka charakterystyka powięzi 1.2 Rozwój powięzi 1.3 Histologia powięzi 1.4 Klasyfikacja powięzi Rozdział 2 Komunikacja i przenoszenie napięć w sieci powięziowej 2.1 Komunikacja 2.2 Przenoszenie napięć a tensegracja 2.3 Przenoszenie napięć a łańcuchy mięśniowo-powięziowe Rozdział 3 Zaburzenia sieci powięziowej 3.1 Zaburzenia ogólne 3.2 Analiza zaburzeń wg. Myersa 3.3 Punkty spustowe Rozdział 4 Diagnostyka zaburzeń sieci powięziowej 4.1 Wywiad 4.2 Palpacja i ocena wzrokowa 4.3 Badanie algometryczne 4.4 Badanie elastografem Rozdział 5 Omówienie wybranych metod terapii w zaburzeniach sieci powięziowej 5.1 Terapia manualna 5.1.1 Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych 5.1.2 Manipulacja wisceralna 5.1.3 Neurodynamika NDS 5.1.4…

Analiza finansowa „Jutrzenki” S.A. na tle branży

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Funkcje i zadania analizy finansowej 1.1. Istota analizy finansowej ………. 7 1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Rodzaje analizy finansowej ……….16 1.4. Metody analizy finansowej ……….22 1.4.1. Istota i znaczenie metod stosowanych w analizie finansowej………. 22 1.4.2. Podział metod analizy finansowej ……….23 1.4.3. Metody ogólne………. 24 1.4.4. Metody szczegółowe………. 25 1.4.5. Metody porównań ………. 27 1.5. Źródła analizy finansowej w przedsiębiorstwie i prezentacja wyników ……….33 1.5.1. Źródła analizy finansowej……….33 1.5.2. Prezentacja wyników analizy finansowej……….37 Rozdział II Charakterystyka analizy wskaźnikowej 2.1. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej……….39 2.2. Analiza płynności ……….41 2.3. Analiza aktywności……….…

Bajkoterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problemy niepełnosprawności intelektualnej w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie i kryteria niepełnosprawności 1.2. Trudności rozwojowe osób z niepełnosprawnością umysłową 1.3. Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego 1.4. Edukacja integracyjna Rozdział II Wpływ bajkoterapii na rozwój dziecka 2.1. Analiza i istota pojęć 2.2. Bajki terapeutyczne i ich przeznaczenie 2.3. Cele i zadania biblioterapii 2.4. Znaczenie bajki/baśni w życiu dziecka 2.5. Zajęcia biblioterapeutyczne Rozdział III Metodologia badań własnych 3.1. Przedmiot i cel badań 3.2. Problemy i hipotezy badawcze 3.3. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze 3.4. Organizacja i przebieg badań Rozdział IV Bajkoterapia w pracy edukacyjnej w świetle wyników badań własnych 4.1.…

Bezrobocie w perspektywie społecznej

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1 Rynek pracy a bezrobocie 1.1. Instytucje rynku pracy………. 8 1.2. Popyt i podaż na rynku pracy………. 13 1.3. Pojęcie i fazy bezrobocia………. 17 1.4. Rodzaje bezrobocia………. 22 1.5. Przyczyny bezrobocia………. 26 Rozdział 2 Bezrobocie w ujęciu ekonomczno-społecznym 2.1. Jednostka w obliczu bezrobocia………. 34 2.2. Ekonomiczny wymiar bezrobocia………. 41 2.3. Społeczne skutki bezrobocia………. 45 2.4. Bezrobocie a ubóstwo………. 53 Rozdział 3 Metodologiczne podstawy pracy 3.1. Przedmiot i cel badań………. 61 3.2. Problemy i hipotezy badawcze………. 63 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze ………. 67 3.4. Przebieg i organizacja badań Rozdział 4 Bezrobocie wśród absolwentów na przykładzie powiatu…

Finansowanie inwestycji przez środki Unii Europejskiej w Gminie X

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Polityka strukturalna Unii Europejskiej 1.1. Istota polityki strukturalnej 1.2. Ewolucja polityki strukturalnej 1.3. Organizacja i finansowanie polityki strukturalnej 1.4. Fundusze strukturalne jako narzędzie polityki strukturalnej 1.4.1. Europejski Fundusz Społeczny 1.4.2. Fundusz Spójności (Kohezji) 1.4.3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Rozdział 2 Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 2.1. Istota i podstawy prawne działalności samorządu terytorialnego 2.2. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego 2.3. Organy i zakres funkcjonowania gminy Rozdział 3 Absorpcja funduszy unijnych w Gminie X 3.1. Charakterystyka gminy 3.2. Dochody i wydatki w budżecie gminnym 3.3. Inwestycje finansowane ze środków unijnych Zakończenie Bibliografia Spis tabel Spis wykresów

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w XYZ

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Cel i zakres pracy……….. 6 Rozdział II Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 2.1. Charakterystyka wód……….. 7 2.2. Gospodarowanie wodami……….. 9 2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze……….. 11 2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ……….. 18 Rozdział III Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach mleczarskich 3.1. Woda jako podstawowy czynnik stosowany w przetwórstwie mleczarskim……….. 16 3.2. Charakterystyka ścieków z przemysłu mleczarskiego……….. 20 3.3. Metody unieszkodliwiania ścieków mleczarskich……….. 40 Rozdział IV Charakterystyka okręgowej spółdzielni mleczarskiej w XYZ 4.1. Historia, zatrudnienie i struktura organizacyjna……….. 30 4.2. Profil produkcji i usług……….. 33 4.3. Instalacje i urządzenia zakładu……….. 37 4.4. Stan…

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28 2.2. Aktywne instrumenty rynku pracy……….. 31 2.2.1. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy……….. 31 2.2.2. System szkoleń oraz rekwalifikacja zawodowa……….. 35 2.2.3. Staże i przygotowanie zawodowe……….. 38 2.2.4. Formy subsydiowanego zatrudnienia……….. 39 2.2.5. Prace społecznie użyteczne……….. 42 2.2.6. Pomoc finansowa na działalność gospodarczą……….. 43 2.3. Pasywne instrumenty stosowane w walce z bezrobociem……….. 45 Rozdział…

Problem mobbingu w środowisku pracy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Problem pracy zawodowej człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy……… 6 1.2. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka……… 9 1.3. Funkcje pracy zawodowej……… 13 1.4. Motywowanie do pracy……… 18 Rozdział II Mobbing jako przejaw patologii w środowisku pracy zawodowej. 2.1. Patologia społeczna i jej rodzaje……… 25 2.2. Pojęcie mobbingu……… 30 2.3. Rodzaje i przyczyny mobbingu……… 33 2.4. Sposoby przeciwdziałania zjawisku……… 43 2.5. Stan badań w zakresie mobbingu……… 47 Rozdział III Założenia metodologiczne badań własnych. 3.1. Przedmiot i cel badań……… 50 3.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze……… 52 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……… 55 3.4.…

Problem terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I Charakterystyka zjawiska teroryzmu 1.1. Istota terroryzmu………… 9 1.2. Etiologia terroryzmu………… 15 1.3. Rodzaje terroryzmu………… 10 1.4. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata………… 23 Rozdział II Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu 2.1. Antyterroryzm ………… 31 2.2. Problem zwalczania terroryzmu………… 34 2.3. Obowiązki państw w przeciwdziałaniu terroryzmowi………… 40 2.4. Udział Polski w działaniach antyterrorystycznych………… 46 Rozdział III Ogólna charakterystyka miasta Płock 3.1. Rys historyczny miasta………… 52 3.2. Uwarunkowania rozwoju………… 54 3.3. Demografia ………… 60 3.4. Struktura podmiotowa i potencjał gospodarki ………… 61 3.5. Administracja miejska………… 66 Rozdział IV Zagrożenie terrorystyczne w opinii lokalnej społeczności w świetle badań własnych…

Przemoc w rodzinie w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Przemoc jako pojęcie teoretyczne 1.1. Definicja przemocy w rodzinie ……….6 1.2. Rodzaje przemocy ……….9 1.3. Formy przemocy ……….15 1.4. Fazy przemocy ……….17 1.5. Przemoc a agresja ……….19 Rozdział II Regulacje prawne dotyczące przemocy w rodzinie w polskim prawie 2.1. Przestępstwo znęcania się w ujęciu prawno historycznym……….23 2.2. Kodeks karny (przestępstwo znęcania się – art. 207 k.k.)………. 30 2.3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. ………. 33 2.4. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ……….38 2.5. Procedura ,,Niebieskiej Karty”……….44 Rozdział III Przemoc i jej wpływ na funkcjonowanie rodziny.…

Szkoła jako placówka oświatowa na przykładzie Szkoły X

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I Rozwój szkolnictwa w Polsce 1.1 Pojęcie, geneza i rozwój oświaty………4 1.1.1 Geneza pojęcia………5 1.1.2 Funkcje oświaty………8 1.2 Edukacja w Polsce………10 1.3 Rola kształcenia i wychowania w polskim systemie oświaty………18 Rozdział II System oświaty w Polsce 2.1 Jednostki organizacyjne systemu oświaty……… ………33 2.2 Oświata w Polsce po 1999 roku – charakterystyka systemu oświaty………38 2.3 Reforma edukacji w szkolnictwie polskim………46 2.4 Finansowanie systemu oświaty………52 Rozdział III Szkoła jako instytucja oświatowo- wychowawcza w świetle dokumentów prawnych i literatury 3.1 Akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły i pracę nauczyciela………61 3.2 Awans zawodowy nauczycieli………64 3.3 Publiczna Szkoła Podstawowa w X- ogólna charakterystyka…

Transport w polsce a polityka transportowa Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Unijna polityka transportowa 1. Istota polityki transportowej……….. 6 2. Założenia polityki transportowej……….. 8 3. Perspektywy rozwoju polityki transportowej……….. 12 Rozdział II Polityka transportowa w Polsce 1. Cele i strategia polityki transportowej……….. 20 2. Kierunki rozwoju transportu……….. 25 3. Wyzwania rozwoju transportu w Polsce……….. 38 Rozdział III Wybrane problemy związane z rozwojem transportu w Polsce 1. Transport w miastach……….. 45 2. Bezpieczeństwo w transporcie……….. 50 3. Transport a środowisko naturalne……….. 54 Zakończenie……….. 59 Bibliografia……….. 62 Spis wykresów……….. 64

Zarządzanie budżetem Powiatowego Urzędu Pracy w XYZYZ w latach 2010-2016

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Analiza finansowa jako źródło decyzji menadżerskiej 1.1. Istota analizy finansowej………. 6 1.2. Źródło danych analizy finansowej………. 11 1.3. Metody analizy finansowej………. 16 Rozdział II Koncepcja zarządzania budżetem organizacji 2.1. Pojęcie budżetu ………. 23 2.2. Zasady budżetowe………. 30 2.3. Funkcje budżetu………. 35 2.4. Podstawowe typy budżetów………. 37 2.5. Procedura budżetowa………. 41 Rozdział III Charakterystyka PUP w XYZ. 3.1. Rynek pracy i instytucje rynku pracy……….49 3.2. Podstawy prawne i struktura PUP w XYZ………. 55 3.3. Zadania i funkcje PUP………. 59 Rozdział IV Analiza i ocena budżetu PUP XYZ w latach 2010-2016. 4.1. Źródła dochodów………. 66 4.2. Wydatki budżetowe……….…

Zjawisko bezrobocia kobiet na rynku pracy

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące bezrobocia 1.1. Definicje, istota i cechy bezrobocia……….. 9 1.2. Przyczyny bezrobocia……….. 15 1.3. Rodzaje bezrobocia……….. 21 1.4. Bezrobocie w świetle teorii ekonomistów……….. 25 Rozdział II Rynek pracy w obliczu bezrobocia 2.1. Instytucje rynku pracy……….. 34 2.2. Popyt i podaż na rynku pracy……….. 39 2.3. Aktywizacja zawodowa jako narzędzie polityki rynku pracy……….. 43 2.4. Metody i formy aktywizowania zawodowego bezrobotnych……….. 44 2.5. Pasywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu……….. 55 Rozdział III Bezrobocie jako problem społeczno-ekonomiczny 3.1. Bezrobocie jako sytuacja trudna dla jednostki……….. 59 3.2. Ekonomiczne konsekwencje bezrobocia……….. 66 3.3. Społeczne i psychologiczne skutki pozostawania bez pracy………..…

Korupcja w sporcie

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Geneza i pojęcie korupcji i korupcji sportowej 1. Geneza korupcji i korupcji w sporcie ………. 6 2. Rodzaje korupcji ………. 11 Rozdział II Ustawowe znamiona przestępstwa łapownictwa 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa ………. 14 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) ……….16 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej przestępstwa ………. 18 4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa ………. 19 5. Zagrożenie karą i tryb ścigania ………. 21 Rozdział III Przyczyny korupcji w sporcie 1. Korupcja jako efekt komercjalizacji sportu ………. 24 2. Korupcja jako forma patologii ………. 26 Rozdział IV Rozmiary korupcji sportowej 1. Korupcja sportowa w świetle…

Rola pielęgniarki w długoterminowej opiece domowej nad pacjentem przewlekle chorym

Przez administrator

1.Wstęp 2.Cel pracy 3.Założenia długoterminowej opieki domowej nad pacjentem przewlekle chorym 3.1 Podstawowe pojęcia 3.2 Organizacja pracy nad osobami przewlekle chorymi w Polsce 3.3 Cele opieki długoterminowej 3.4 Ogólne zasady postępowania w opiece długoterminowej 3.5 Zadania pielęgniarki opieki długoterminowej 4.Problemy opiekujących się osobami obłożnie chorymi w domu 5.Główne problemy pielęgnacyjne pacjentów obłożnie chorych i sposoby ich rozwiązywania 5.1 Unieruchomienia 5.2 Zaburzenia ze strony układu krążenia 5.3 Zaburzenia ze strony układu oddechowego 5.4 Zaburzenia ze strony układu pokarmowego 5.5 Zaburzenia ze strony układu moczowego 5.6 Odleżyny 5.7 Ból 5.8 Zmiany otępienne oraz zaburzenia psychiczne 5.9 Problemy w samoobsłudze 6.Formy i metody…

Przegląd badań laboratoryjnych wykorzystywanych w diagnostyce, monitorowaniu oraz w ocenie powikłań cukrzycy

Przez administrator

1. Wstęp …………4 2. Stany hipoglikemiczne …………6 3. Stany hiperglikemiczne 3.1 Regulacja metabolizmu węglowodanów …………9 3.2 Badania stosowane w diagnostyce cukrzycy …………9 3.2.1 Badanie poziomu glukozy we krwi na czczo …………10 3.2.1.1 Metody enzymatyczne …………10 3.2.1.2 Metoda orto-toluidynowa (metoda kondensacyjna, metoda Hultmana) …………12 3.2.1.3 Metoda Nelsona – Somogyi (metoda redukcyjna) …………12 3.3 Badania stosowane do rozpoznawania cukrzycy – testy obciążeniowe …………13 3.3.1 Doustny test tolerancji glukozy – DTTG …………13 3.3.1.1 Cukrzyca ciężarnych …………14 3.3.2 Próba dożylnego obciążenia glukozą …………17 3.3.3 Test z tolbutamidem …………18 4. Badania stosowane przy monitoringu stanów hiperglikemicznych 4.1 Oznaczenie stężenia glukozy w moczu – glukozuria ……………

Wpływ wyrównania metabolicznego i sposobów leczenia cukrzycy typu 2 na rozwój powikłań cukrzycowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych

Przez administrator

I. Wprowadzenie………….6 1. Historyczne odkrycie cukrzycy 2. Definicja cukrzycy 3. Epidemiologia cukrzycy 3.1. Epidemiologia cukrzycy na świecie 3.2. Epidemiologia cukrzycy w Europie i Polsce 3.3. Skutki epidemiologii cukrzycy II. Część teoretyczna ………….12 1. Kryteria rozpoznawania cukrzycy 1.1. Oznaczenie glikemii przygodnej 1.2. Oznaczenie glikemii na czczo 1.3. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (DDTG) 2. Kryteria wyrównania cukrzycy 2.1. Oznaczenie stężenia glukozy 2.1.1. Pomiar wartości glikemii na czczo 2.1.2. Oznaczenie dobowego profilu glikemii 2.1.3. Oznaczenie wartości glikemii poposiłkowej 2.1.4. Oznaczenie stężenia glukozy w moczu – glukozurii 2.2. Pomiary stopnia glikacji białek 2.2.1. Glikowana hemoglobina 2.2.2. Fruktozamina 2.3. Oznaczenie 1,5-anhydro-D-glucitolu (1,5-AG) 3. Patomechanizm…

Działalność sekt w opinii społecznej

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota sekty 1.1. Pojęcie i cechy sekty ………..7 1.2. Członkowie sekty i sposoby ich werbunku ………..10 1.3. Rodzaje sekt ………..15 1.4. Prawne aspekty działalności sekt w Polsce………… 20 Rozdział II Działalność i organizacja sekt 2.1. Struktura grupy i jej przywódca………… 22 2.2. Mechanizmy funkcjonowania sekt……….. 25 2.3. Symptomatologia działalności przestępczej ………..28 2.4. Możliwości przeciwdziałania sektom……….. 31 Rozdział III Podstawy metodologiczne badań własnych 3.1. Cel i przedmiot badań………… 33 3.2. Problematyka badawcza i hipotezy………… 33 3.3. Metody i narzędzia badawcze………… 34 3.4. Organizacja i teren badań………… 35 3.5. Charakterystyka osób badanych………… 36 Rozdział IV Analiza wniosków badań własnych…

Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych na przykładzie restauracji ST. PRAGA

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Wybrane etapy komunikacji marketingowej 1.1 Pojęcie komunikacji i komunikacji marketingowej …………7 1.2. Identyfikacja grupy docelowej …………11 1.3. Instrumenty i narzędzia komunikacji marketingowej …………13 1.3.1.Reklama …………13 1.3.2. Promocja sprzedaży …………15 1.3.3. Public relations …………17 1.3.4. Marketing bezpośredni …………19 1.3.5. Sprzedaż osobista …………21 1.4. Efektywność oraz skuteczność komunikacji marketingowej …………22 Rozdział 2 Media społecznościowe. 2.1.Definicja i charakterystyka mediów społecznościowych…………28 2.2. Social media jako narzędzie komunikacji marketingowej …………31 2.3. Rodzaje portali społecznościowych…………34 2.4. Planowanie działań w obszarze social media …………40 Rozdział 3 Strategia komunikacji w serwisach społecznościowych na przykładzie restauracji ST.PRAGA . 3.1. Charakterystyka firmy …………46 3.2. Analiza dotychczasowych…

Tanatoturystyka–od obrzędów i wierzeń, do zjawiska turystyki w przestrzeni śmierci

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Ujęcie religijne i biologiczne śmierci-podstawowa terminologia………. 5 1.2. Obrazowanie postrzegania śmierci oraz pogrzebowe obrzędy w różnych rejonach świata………. 9 1.3. Dark turism i tanatoturystyka oraz interpretacje turystyki w przestrzeni śmierci……….20 Rozdział 2 Geografia dziedzictwa kulturowego w przestrzeni śmierci 2.1. Geograficzna typologia miejsc w uprawianiu turystyki………. 24 2.2. Rodzaje obiektów tanatoturystycznych, przedmiotów zainteresowania turysty oraz formy pochówków zmarłych………. 25 Rozdział 3 Oś czasu od prehistorii do religii w czasach nowożytnych. 3.1. Prehistoria i ich wierzenia, a współczesne praktykowanie religii………. 29 3.2. Symbolika cmentarzy i grobów elementem zainteresowania turystycznego………. 33 Podsumowanie………. 38 Bibliografia……….…

Prawne i kryminologiczne aspekty przemocy w rodzinie

Przez administrator

Wstęp ……… 6 Rozdział I Wprowadzenie do tematyki przemocy w rodzinie 1.1. Przemoc w rodzinie – podstawowe pojęcia i definicje ……… 8 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie ……… 11 1.3. Cykle przemocy ……… 15 1.4. Epidemiologia i skala zjawiska ……… 17 Rozdział II Prawne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie 2.1. Polskie uregulowania prawne dotyczące przemocy w rodzinie ……… 24 2.2. Znamiona wybranych przestępstw ……… 27 2.3. Zadania służb i instytucji społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zastosowanie procedury „Niebieskie Karty” ……… 36 Rozdział III Kryminologiczne aspekty zjawiska przemocy w rodzinie 3.1. Portret psychologiczny sprawców przemocy …………

Rola reklamy i uwarunkowania jej skuteczności

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Fundamentalne znaczenie reklamy w marketingu jako możliwość osiągania zysku 1.1 Marketing i jego funkcje w przedsiębiorstwie………6 1.2 Geneza, pojęcie i rola reklamy………10 1.2.1 Historia reklamy………10 1.2.2 Sposób działania reklamy………13 1.2.3 Cele i zasady reklamy………15 1.3 Nośniki reklamy………16 1.3.1 Reklama telewizyjna………16 1.3.2 Reklama prasowa………17 1.3.3 Reklama radiowa………18 1.3.4 Reklama internetowa………18 1.3.5 Alternatywne formy reklamy………22 Rozdział II Podstawowe uwarunkowania skuteczności reklamy. 2.1 Psychologiczne mechanizmy reklamy………23 2.1.1 Reakcja na informacje, obraz, dźwięk – przykłady………25 2.1.2 Cztery kategorie reklam, a zaangażowanie kupującego………29 2.2 Etyka w reklamie………32 Rozdział III Problem i metody własnych badań. 3.1.Cele i przedmiot badań………37 3.2 Problem i…

Total Quality Management – Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie.

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 TQM – Total Quality Management 1.1. Definicja jakości………… 6 1.2. Definicja TQM………… 8 1.3. Modele TQM………… 11 1.4 Przywództwo i jego rola w procesie wdrażanie TQM………… 14 1.5 Szkolenia pracowników………… 17 1.6. Komunikacja………… 19 1.7 Motywacja pracowników………… 20 Rozdział II Analiza i ocena stanu obecnego w przedsiębiorstwie 2.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa – przedmiot działalności……….. 23 2.2 Główne kierunki produkcji……….. 25 2.3 Klienci i konkurencja……….. 35 2.4 Analiza SWOT z wagami, ISHIKAWA……….. 40 2.5 Rynek tworzyw sztucznych w Polsce – opis istniejącego systemu jakościowego……….. 52 2.6. Zakres działalności przedsiębiorstw na rynku tworzyw sztucznych – podsumowanie……….. 56 Rozdział 3 Projekt…