Tag: Wstęp pracy licencjackiej przykłady

Omówienie wybranych metod terapii w zaburzeniach sieci powięziowej 4.17/5 (6)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Anatomia powięzi 1.1 Krótka charakterystyka powięzi 1.2 Rozwój powięzi 1.3 Histologia powięzi 1.4 Klasyfikacja powięzi Rozdział 2 Komunikacja i przenoszenie napięć w sieci powięziowej 2.1 Komunikacja 2.2 Przenoszenie napięć a tensegracja 2.3 Przenoszenie napięć a łańcuchy mięśniowo-powięziowe Rozdział 3 Zaburzenia sieci powięziowej 3.1 Zaburzenia ogólne 3.2 Analiza…

Analiza finansowa „Jutrzenki” S.A. na tle branży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Funkcje i zadania analizy finansowej 1.1. Istota analizy finansowej ………. 7 1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Rodzaje analizy finansowej ……….16 1.4. Metody analizy finansowej ……….22 1.4.1. Istota i znaczenie metod stosowanych w analizie finansowej………. 22 1.4.2. Podział metod analizy finansowej ……….23 1.4.3. Metody ogólne……….…

Bajkoterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie 4.43/5 (14)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problemy niepełnosprawności intelektualnej w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie i kryteria niepełnosprawności 1.2. Trudności rozwojowe osób z niepełnosprawnością umysłową 1.3. Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego 1.4. Edukacja integracyjna Rozdział II Wpływ bajkoterapii na rozwój dziecka 2.1. Analiza i istota pojęć 2.2. Bajki terapeutyczne i ich przeznaczenie 2.3. Cele…

Bezrobocie w perspektywie społecznej 4.31/5 (29)

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1 Rynek pracy a bezrobocie 1.1. Instytucje rynku pracy………. 8 1.2. Popyt i podaż na rynku pracy………. 13 1.3. Pojęcie i fazy bezrobocia………. 17 1.4. Rodzaje bezrobocia………. 22 1.5. Przyczyny bezrobocia………. 26 Rozdział 2 Bezrobocie w ujęciu ekonomczno-społecznym 2.1. Jednostka w obliczu bezrobocia………. 34 2.2. Ekonomiczny wymiar…

Finansowanie inwestycji przez środki Unii Europejskiej w Gminie X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Polityka strukturalna Unii Europejskiej 1.1. Istota polityki strukturalnej 1.2. Ewolucja polityki strukturalnej 1.3. Organizacja i finansowanie polityki strukturalnej 1.4. Fundusze strukturalne jako narzędzie polityki strukturalnej 1.4.1. Europejski Fundusz Społeczny 1.4.2. Fundusz Spójności (Kohezji) 1.4.3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Rozdział 2 Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 2.1.…

Gospodarka wodno-ściekowa na przykładzie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział I Cel i zakres pracy……….. 6 Rozdział II Wybrane aspekty prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej 2.1. Charakterystyka wód……….. 7 2.2. Gospodarowanie wodami……….. 9 2.3. Wymagania w zakresie jakości wody na cele bytowo-gospodarcze……….. 11 2.4. Prawne reguły odprowadzania ścieków ……….. 18 Rozdział III Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach mleczarskich 3.1. Woda…

Problem bezrobocia w województwie mazowieckim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Zjawisko bezrobocia w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie bezrobocia……….. 6 1.2. Klasyfikacja bezrobocia……….. 10 1.3. Przyczyny bezrobocia w teorii ekonomii……….. 15 1.4. Skutki bezrobocia……….. 21 Rozdział II Narzędzia rynku pracy sosowane w celu ograniczania bezrobocia 2.1. Aktywizacja zawodowa jako element polityki rynku pracy……….. 28 2.2. Aktywne instrumenty…

Problem mobbingu w środowisku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Problem pracy zawodowej człowieka w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja pracy……… 6 1.2. Rola i znaczenie pracy w życiu człowieka……… 9 1.3. Funkcje pracy zawodowej……… 13 1.4. Motywowanie do pracy……… 18 Rozdział II Mobbing jako przejaw patologii w środowisku pracy zawodowej. 2.1. Patologia społeczna i jej rodzaje…………

Problem terroryzmu w kontekście bezpieczeństwa państwa 3.9/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………… 6 Rozdział I Charakterystyka zjawiska teroryzmu 1.1. Istota terroryzmu………… 9 1.2. Etiologia terroryzmu………… 15 1.3. Rodzaje terroryzmu………… 10 1.4. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa współczesnego świata………… 23 Rozdział II Przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu 2.1. Antyterroryzm ………… 31 2.2. Problem zwalczania terroryzmu………… 34 2.3. Obowiązki państw w przeciwdziałaniu terroryzmowi………… 40…

Przemoc w rodzinie w aspekcie prawnokarnym i kryminologicznym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Przemoc jako pojęcie teoretyczne 1.1. Definicja przemocy w rodzinie ……….6 1.2. Rodzaje przemocy ……….9 1.3. Formy przemocy ……….15 1.4. Fazy przemocy ……….17 1.5. Przemoc a agresja ……….19 Rozdział II Regulacje prawne dotyczące przemocy w rodzinie w polskim prawie 2.1. Przestępstwo znęcania się w ujęciu prawno historycznym……….23 2.2.…

Szkoła jako placówka oświatowa na przykładzie Szkoły X Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 5 Rozdział I Rozwój szkolnictwa w Polsce 1.1 Pojęcie, geneza i rozwój oświaty………4 1.1.1 Geneza pojęcia………5 1.1.2 Funkcje oświaty………8 1.2 Edukacja w Polsce………10 1.3 Rola kształcenia i wychowania w polskim systemie oświaty………18 Rozdział II System oświaty w Polsce 2.1 Jednostki organizacyjne systemu oświaty……… ………33 2.2 Oświata w Polsce po…

Transport w polsce a polityka transportowa Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Unijna polityka transportowa 1. Istota polityki transportowej……….. 6 2. Założenia polityki transportowej……….. 8 3. Perspektywy rozwoju polityki transportowej……….. 12 Rozdział II Polityka transportowa w Polsce 1. Cele i strategia polityki transportowej……….. 20 2. Kierunki rozwoju transportu……….. 25 3. Wyzwania rozwoju transportu w Polsce……….. 38 Rozdział III…

Zarządzanie budżetem Powiatowego Urzędu Pracy w XYZYZ w latach 2010-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Analiza finansowa jako źródło decyzji menadżerskiej 1.1. Istota analizy finansowej………. 6 1.2. Źródło danych analizy finansowej………. 11 1.3. Metody analizy finansowej………. 16 Rozdział II Koncepcja zarządzania budżetem organizacji 2.1. Pojęcie budżetu ………. 23 2.2. Zasady budżetowe………. 30 2.3. Funkcje budżetu………. 35 2.4. Podstawowe typy budżetów………. 37…

Zjawisko bezrobocia kobiet na rynku pracy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 6 Rozdział I Podstawowe zagadnienia dotyczące bezrobocia 1.1. Definicje, istota i cechy bezrobocia……….. 9 1.2. Przyczyny bezrobocia……….. 15 1.3. Rodzaje bezrobocia……….. 21 1.4. Bezrobocie w świetle teorii ekonomistów……….. 25 Rozdział II Rynek pracy w obliczu bezrobocia 2.1. Instytucje rynku pracy……….. 34 2.2. Popyt i podaż na rynku pracy……….. 39…

Korupcja w sporcie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Geneza i pojęcie korupcji i korupcji sportowej 1. Geneza korupcji i korupcji w sporcie ………. 6 2. Rodzaje korupcji ………. 11 Rozdział II Ustawowe znamiona przestępstwa łapownictwa 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa ………. 14 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) ……….16 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej…

Rola pielęgniarki w długoterminowej opiece domowej nad pacjentem przewlekle chorym 4.23/5 (13)

Przez administrator

1.Wstęp 2.Cel pracy 3.Założenia długoterminowej opieki domowej nad pacjentem przewlekle chorym 3.1 Podstawowe pojęcia 3.2 Organizacja pracy nad osobami przewlekle chorymi w Polsce 3.3 Cele opieki długoterminowej 3.4 Ogólne zasady postępowania w opiece długoterminowej 3.5 Zadania pielęgniarki opieki długoterminowej 4.Problemy opiekujących się osobami obłożnie chorymi w domu 5.Główne problemy pielęgnacyjne…

Przegląd badań laboratoryjnych wykorzystywanych w diagnostyce, monitorowaniu oraz w ocenie powikłań cukrzycy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp …………4 2. Stany hipoglikemiczne …………6 3. Stany hiperglikemiczne 3.1 Regulacja metabolizmu węglowodanów …………9 3.2 Badania stosowane w diagnostyce cukrzycy …………9 3.2.1 Badanie poziomu glukozy we krwi na czczo …………10 3.2.1.1 Metody enzymatyczne …………10 3.2.1.2 Metoda orto-toluidynowa (metoda kondensacyjna, metoda Hultmana) …………12 3.2.1.3 Metoda Nelsona – Somogyi (metoda redukcyjna)…

Wpływ wyrównania metabolicznego i sposobów leczenia cukrzycy typu 2 na rozwój powikłań cukrzycowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo-naczyniowych 4.75/5 (8)

Przez administrator

I. Wprowadzenie………….6 1. Historyczne odkrycie cukrzycy 2. Definicja cukrzycy 3. Epidemiologia cukrzycy 3.1. Epidemiologia cukrzycy na świecie 3.2. Epidemiologia cukrzycy w Europie i Polsce 3.3. Skutki epidemiologii cukrzycy II. Część teoretyczna ………….12 1. Kryteria rozpoznawania cukrzycy 1.1. Oznaczenie glikemii przygodnej 1.2. Oznaczenie glikemii na czczo 1.3. Wykonanie doustnego testu tolerancji…

Działalność sekt w opinii społecznej 4.14/5 (14)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Istota sekty 1.1. Pojęcie i cechy sekty ………..7 1.2. Członkowie sekty i sposoby ich werbunku ………..10 1.3. Rodzaje sekt ………..15 1.4. Prawne aspekty działalności sekt w Polsce………… 20 Rozdział II Działalność i organizacja sekt 2.1. Struktura grupy i jej przywódca………… 22 2.2. Mechanizmy funkcjonowania sekt……….. 25 2.3.…

Komunikacja marketingowa w mediach społecznościowych na przykładzie restauracji ST. PRAGA Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………5 Rozdział 1 Wybrane etapy komunikacji marketingowej 1.1 Pojęcie komunikacji i komunikacji marketingowej …………7 1.2. Identyfikacja grupy docelowej …………11 1.3. Instrumenty i narzędzia komunikacji marketingowej …………13 1.3.1.Reklama …………13 1.3.2. Promocja sprzedaży …………15 1.3.3. Public relations …………17 1.3.4. Marketing bezpośredni …………19 1.3.5. Sprzedaż osobista …………21 1.4. Efektywność oraz skuteczność komunikacji…

Tanatoturystyka–od obrzędów i wierzeń, do zjawiska turystyki w przestrzeni śmierci Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy 1.1. Ujęcie religijne i biologiczne śmierci-podstawowa terminologia………. 5 1.2. Obrazowanie postrzegania śmierci oraz pogrzebowe obrzędy w różnych rejonach świata………. 9 1.3. Dark turism i tanatoturystyka oraz interpretacje turystyki w przestrzeni śmierci……….20 Rozdział 2 Geografia dziedzictwa kulturowego w przestrzeni śmierci 2.1. Geograficzna typologia…

Rola reklamy i uwarunkowania jej skuteczności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 4 Rozdział I Fundamentalne znaczenie reklamy w marketingu jako możliwość osiągania zysku 1.1 Marketing i jego funkcje w przedsiębiorstwie………6 1.2 Geneza, pojęcie i rola reklamy………10 1.2.1 Historia reklamy………10 1.2.2 Sposób działania reklamy………13 1.2.3 Cele i zasady reklamy………15 1.3 Nośniki reklamy………16 1.3.1 Reklama telewizyjna………16 1.3.2 Reklama prasowa………17 1.3.3 Reklama radiowa………18…

Total Quality Management – Kompleksowe zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 TQM – Total Quality Management 1.1. Definicja jakości………… 6 1.2. Definicja TQM………… 8 1.3. Modele TQM………… 11 1.4 Przywództwo i jego rola w procesie wdrażanie TQM………… 14 1.5 Szkolenia pracowników………… 17 1.6. Komunikacja………… 19 1.7 Motywacja pracowników………… 20 Rozdział II Analiza i ocena stanu obecnego w przedsiębiorstwie…