Rola reklamy i uwarunkowania jej skuteczności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp……… 4

Rozdział I
Fundamentalne znaczenie reklamy w marketingu jako możliwość osiągania zysku

1.1 Marketing i jego funkcje w przedsiębiorstwie………6
1.2 Geneza, pojęcie i rola reklamy………10
1.2.1 Historia reklamy………10
1.2.2 Sposób działania reklamy………13
1.2.3 Cele i zasady reklamy………15
1.3 Nośniki reklamy………16
1.3.1 Reklama telewizyjna………16
1.3.2 Reklama prasowa………17
1.3.3 Reklama radiowa………18
1.3.4 Reklama internetowa………18
1.3.5 Alternatywne formy reklamy………22

Rozdział II
Podstawowe uwarunkowania skuteczności reklamy.

2.1 Psychologiczne mechanizmy reklamy………23
2.1.1 Reakcja na informacje, obraz, dźwięk – przykłady………25
2.1.2 Cztery kategorie reklam, a zaangażowanie kupującego………29
2.2 Etyka w reklamie………32

Rozdział III
Problem i metody własnych badań.

3.1.Cele i przedmiot badań………37
3.2 Problem i pytania badawcze………37
3.3 Zmienne i ich wskaźniki………39
3.4 Metody badań………41
3.4.1 Ankieta………41
3.4.2 Prezentacja reklam ………41
3.5 Organizacja badań………44

Rozdział IV
Wyniki własnych badań.

4.1 Charakterystyka badanej grupy………45
4.2 Wyniki badań………47
4.2.1 Interpretacja badań………51
4.3 Wnioski………52

Podsumowanie………55
Spis schematów i rysunków………56
Bibliografia………57

Oceń