Zjawisko bezrobocia kobiet na rynku pracy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….. 6

Rozdział I
Podstawowe zagadnienia dotyczące bezrobocia

1.1. Definicje, istota i cechy bezrobocia……….. 9
1.2. Przyczyny bezrobocia……….. 15
1.3. Rodzaje bezrobocia……….. 21
1.4. Bezrobocie w świetle teorii ekonomistów……….. 25

Rozdział II
Rynek pracy w obliczu bezrobocia

2.1. Instytucje rynku pracy……….. 34
2.2. Popyt i podaż na rynku pracy……….. 39
2.3. Aktywizacja zawodowa jako narzędzie polityki rynku pracy……….. 43
2.4. Metody i formy aktywizowania zawodowego bezrobotnych……….. 44
2.5. Pasywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu……….. 55

Rozdział III
Bezrobocie jako problem społeczno-ekonomiczny

3.1. Bezrobocie jako sytuacja trudna dla jednostki……….. 59
3.2. Ekonomiczne konsekwencje bezrobocia……….. 66
3.3. Społeczne i psychologiczne skutki pozostawania bez pracy……….. 69
3.4. Ubóstwo i marginalizacja społeczna rodzin osób bezrobotnych ……….. 79

Rozdział IV
Bezrobocie kobiet w powiecie XYZ

4.1. Rys historyczny powiatu……….. 86
4.2. Rynek pracy w powiecie……….. 87
4.3. Problemy zatrudnienia kobiet……….. 94
4.3.1. Podstawy metodologiczne badań……….. 94
4.3.2. Charakterystyka demograficzno-społeczna badanych……….. 96
4.3.3. Przyczyny utraty zatrudnienia i ocena lokalnego runku pracy……….. 98
4.3.4. Aktywność na runku pracy……….. 100
4.3.5. Samoocena kwalifikacji i przyczyny bezrobocia……….. 104

Zakończenie……….. 109
Bibliografia……….. 112
Spis tabel i wykresów……….. 115
Aneks……….. 116