Działalność gospodarcza w Polsce.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I definicja działalności gospodarczej 1. Pojęcie działalności gospodarczej 2. Klasyfikacja działalności gospodarczej Rozdział II Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle prawa polskiego 1. Historia prawa przemyslowego w Polsce 2. Prawo przemyslowe obecnie Rozdział III Formy prawno-organizacyjne działalności gospodarczej 1. Przedsiębiorstwa panstwowe 2. Spóldzielnie 3. Spólki 3.1.Handlowe spółki osobowe 3.1.1.Spólka jawna 3.1.2.Spólka komandytowa 3.2.Handlowe spółki kapitalowe 3.2.1.Spólka z ograniczoną odpowiedzialnoscia 3.2.2.Spólka akcyjna 3.3.Spólki cywilne 4. Przedsiębiorstwa osób fizycznych Zakończenie Bibliografia

Modele służby cywilnej i ich polskie zastosowanie

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rodowód, tradycja i misja służby cywilnej 1.1. Administracja publiczna – sluzba publiczna – pojecie służby cywilnej 1.2. Cele działalności służby cywilnej 1.3. Historia kształtowania się urzedu służby cywilnej na swiecie Rozdział II Glówne modele służby cywilnej – przyjete rozwiazania 2.1. Wybrane czynniki wpływajace na ksztalt administracji publicznej 2.2. Identyfikacja modeli służby cywilnej w Unii Europejskiej 2.3. Wielka Brytania 2.4. Francja 2.5. Niemcy Rozdział III Geneza i rys historyczny służby cywilnej – przypadek polskich rozwiazan 3.1. Kształtowanie się podstaw prawnych. Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o panstwowej sluzbie cywilnej. 3.2. Ustawa z dnia 5 lipca 1996…

Kontrola w administracji

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Pojęcie kontroli administracji publicznej. 1.1 Istota pojęcia. 1.2 Zadania kontroli administracji publicznej. 1.3 Rodzaje kontroli. 1.4 Cechy kontroli. 1.5 System kontroli administracji publicznej. Rozdział 2 Kontrola sprawowana przez organy panstwowe niezalezne od administracji. 2.1 Kontrola parlamentarna. 2.2. Kontrola NIK. 2.3 Rzecznik Praw Obywatelskich. 2.4 Rzecznik Praw Dziecka. 2.5 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 2.6 Panstwowa Inspekcja Pracy. Rozdział 3 Kontrola sadowa. 3.1 Sadownictwo administracyjne. 3.2 Sady ubezpieczen spolecznych. 3.3 Sad ochrony konkurencji i konsumentów. 3.4 Sady powszechne i Sad Najwyzszy. 3.5 Trybunal Konstytucyjny. Rozdział 4 Kontrola wewnatrzadministracyjna. 4.1 Kontrola resortowa. 4.2 Kontrola instancyjna. 4.3 Kontrola miedzyresortowa. 4.4…

Krajowy system ratowniczo – gasniczy w ratownictwie w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I System ratownictwa w Polsce 1.1. Istota ratownictwa w Polsce………..6 1.2. Ratownictwo medyczne………..8 1.3. Straz pozarna………..11 1.4. WOPR………..13 1.5. GOPR………..15 1.6. PCK………..18 1.7. Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112………..21 Rozdział II Krajowy system ratowniczo-gasniczy 2.1. Uregulowania prawne funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gasniczego ………..25 2.2. Struktura organizacyjna i zadania krajowego systemu ratowniczo – gasniczego ………..29 2.2.1. Na poziomie kraju ………..29 2.2.2. Na poziomie województwa ……….. 32 2.2.3. Na poziomie powiatu ………..33 2.3. Rodzaje ratownictwa w krajowym systemie ratowniczo-gasniczym………..35 2.3.1. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne ………..36 2.3.2. Ratownictwo medyczne ………..40 2.3.3. Ratownictwo pozarowe ………..41 2.3.4. Ratownictwo techniczne ………..42 2.3.5. Ratownictwo lotnicze ………..43 2.4. Typologia…

Karnoprawna analiza ustawy o odpadach

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki. 1.1.Rozwój przepisów o odpadach. 1.2.Miejsce ustawy o odpadach w polskim systemie prawnym. Rozdział 2 Przepisy penalne w ustawie o odpadach. 2.1. Materialne przepisy o wykroczeniach z art. 69a-78 ustawy o odpadach. 2.2. Zalozenia materialnego prawa wykroczen. 2.3. Kary i srodki karne w prawie wykroczen. 2.4. Zbieg ocen prawnych. 2.5. Przedawnienie. 2.6. Ogólna charakterystyka wykroczen z art. 69a-78. Rozdział 3 Orzekanie w sprawach o wykroczenia. 3.1. Sciganie wykroczen. 3.2.Model postępowania. 3.3. Oskarzyciel publiczny. 3.4. Inspekcja Ochrony Srodowiska. 3.5. Organy samorządu terytorialnego. 3.6. Straze gminne. 3.7. Czynnosci wyjasniajace. 3.8. Wniosek o ukaranie. 3.9. Postepowanie przyspieszone. 3.10.…

Dostep do informacji publicznej

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Prawo czlowieka do informacji. 1.1. Informacja jako pojecie interdyscyplinarne…………. 5 1.2. Znaczenie pojęcia…………. 9 1.3. Informacja jako dobro prawne…………. 16 Rozdział II Zakres przedmiotowy i podmiotowy dostepu do informacji. 2.1. Dostep do informacji jako praw i wolnosci chronionych konstytucjonalnie…………. 21 2.2. Pojęcie celowosci w dostepie do informacji publicznej…………. 37 Rozdział III Zasady dostepu do informacji publicznej. 3.1. Regulacje konstytucyjne i ustawowe…………. 50 3.2. Przeslanki pozytywne dostepu do informacji…………. 54 3.3. Dokumenty jako nosnik informacji publicznych…………. 66 Zakończenie…………. 73 Bibliografia…………. 76

Ograniczenie wladzy rodzicielskiej

Przez administrator

Rozdział 1 Wladza rodzicielska 1.1 Pojecia,przedmioty i charakter prawny wladzy rodzicielskiej. 1.2 Wykonywanie wladzy rodzicielskiej. Rozdział 2 Ingerencja sadu we wladze rodzicielska. 2.1 Zawieszenie wladzy rodzicielskiej. 2.2 Ograniczenie wladzy rodzicielskiej. 2.3 Pozbawienie wladzy rodzicielskiej. Rozdział 3 Przeslanki i sposoby ograniczenia wladzy rodzicielskiej. Rozdział 4 Skutki prawne ograniczenia wladzy rodzicielskiej. Rozdział 5 Ograniczenie a pozbawienie wladzy rodzicielskiej. Bibliografia

Wyłączenie gruntów rolnych i lesnych z produkcji rolnej lub lesnej

Przez administrator

Wykaz skrótów………..4 Wstęp………..5 Rozdział I. Grunty rolne i lesne jako przedmiot ochrony prawnej. 1. Pojęcie gruntu rolnego, nieruchomosci rolnej i grunt lesnego………..7 2. Prawne podstawy ochrony powierzchni ziemi………..24 3. Ewolucja regulacji prawnej dotyczacej ochrony gruntów rolnych i lesnych w Polsce………..33 4. Ochrona gruntów rolnych i lesnych w programach rolnych Unii Europejskiej………..39 Rozdział II. Prawne ograniczenia przeznaczania gruntów rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. 1. Zasady ograniczania przeznaczania gruntów rolnych i lesnych na inne cele………..49 2. Obowiazek zmiany przeznaczenia gruntu rolnego i lesnego w planie zagospodarowania przestrzennego………..54 3. Przeznaczanie gruntów rolnych na cele lesne………..64 4. Przeznaczanie gruntów rolnych i…

Port lotniczy w aspekcie bezpieczenstwa i obslugi pasazerów.

Przez administrator

Wstęp ……….5 Rozdział 1 Port lotniczy 1.1. Port lotniczy – podstawowe pojęcia………. 8 1.2. Funkcje i zadania portu lotniczego ……….15 1.3. Strefy w porcie lotniczym………. 21 1.4. Terminal pasazerski………. 24 1.5. Wnioski ……….27 Rozdział 2 Fizyczna ochrona portu lotniczego 2.1. Sluzby ochrony portu lotniczego………. 29 2.2. Charakterystyka sprzetu sluzacego do kontroli pasazerów………. 32 2.3. Wykorzystywanie psów do wykrywania materialów wybuchowych i narkotyków………. 37 2.4. Wnioski………. 42 Rozdział 3 Procedury kontroli pasazerów w portach lotniczych 3.1. Podstawy prawne………. 44 3.2. Przepustowosc portu lotniczego………. 47 3.3. Odprawa pasazersko – bagazowa………. 50 3.4. Kontrola bezpieczenstwa pasazerów ……….54 3.5. Kontrola bezpieczenstwa bagazu kabinowego i…

Swiadczenia rodzinne w Polsce.

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Pojęcie ogólne swiadczen rodzinnych. 1.1 Geneza swiadczen rodzinnych i ich przeobrazenia ……….6 1.2. Regulacja prawa do swiadczen rodzinnych ……….9 1.3. Podmioty postępowania w sprawach swiadczen rodzinnych………. 11 1.3.1.Organy prowadzace postepowanie………. 12 1.3.2. Podmioty uprawnione do otrzymania swiadczenia rodzinnego……….. 13 1.3.3 Podmioty na prawach strony ……….13 Rozdział II Rodzaje swiadczen rodzinnych 2.1. Zasilek rodzinny ……….16 2.2. Dodatki do zasilku rodzinnego………. 18 2.3. Swiadczenia opiekuńcze ……….22 2.4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka………. 26 Rozdział III Zasady przyznawania prawa do swiadczen 3.1. Zasada praworzadnosci……….. 29 3.2. Zasada prawdy obiektywnej………. 29 3.3. Zasada czynnego udzialu stron………. 30 3.4. Zasada poglebiania…

Gmina w strukturze samorządu terytorialnego.

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Administracja samorzadowa w Polsce. 1.1 Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego……….. 7 1.3. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego……….. 11 1.4. Organy stanowiace i wykonawcze samorządu terytorialnego……….. 15 Rozdział II Struktura organizacyjna gminy. 2.1. Rada Gminy……….. 22 2.2. Wójt jako organ wykonawczy gminy ……….. 28 2.3. Jednostki pomocnicze gminy………..33 Rozdział III Zadania i gospodarka finansowa gminy. 3.1. Zadania wlasne i zlecone gminy……….. 38 3.2. Dochody gminy……….. 42 3.3. Tworzenie i realizacja budżetu……….. 53 Zakończenie……….. 56 Bibliografia……….. 59

Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku – uwagi ogólne Rozdział IISadownictwo administracyjne Francji 2.1. Ewolucja ustroju Francji w XIX wieku 2.2. Sadownictwo administracyjne Francji Rozdział III Sadownictwo administracyjne Prus 3.1. Ewolucja ustroju państwa pruskiego w XIX wieku 3.2. Administracja lokalna i samorzad 3.3. Sadownictwo administracyjne Prus Rozdział IV Sadownictwo administracyjne Austrii 4.1. Ewolucja ustroju państwa austriackiego w XIX wieku 4.2. Sadownictwo administracyjne Austrii Rozdział V Sadownictwo administracyjne II Rzeczypospolitej 5.1. Geneza sadownictwa administracyjnego w II Rzeczypospolitej 5.2. Najwyzszy Trybunal Administracyjny 5.3. Inwalidzki Sad Administracyjny 5.4. Trybunal Kompetencyjny Zakończenie Bibliografia

Charakterystyka wybranych form działania administracji publicznej o charakterze dwustronnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prawne formy działania administracji 1.1. Metoda a forma działania administracji 1.2. Wspólczesne formy działania administracji 1.3. Sprawowanie administracji w formach dwustronnych 1.4. Wladcze i niewladcze formy działania administracji 1.5. Dwustronne formy działania administracji i kryteria ich wyróznienia Rozdział II Ugoda administracyjna 2.1. Pojęcie ugody 2.2. Ugoda na gruncie procedury administracyjnej 2.3. Tryb zawarcia ugody i jej forma 2.4. Wykonalnosc i skutki prawne ugody 2.5. Ugoda cywilna w sprawach z zakresu administracji publicznej 2.6. Ugoda administracyjna w praktyce Rozdział IIIPorozumienie administracyjne 3.1. Definicja porozumienia administracyjnego 3.2. Podstawa prawna do zawarcia porozumienia 3.3. Rodzaje porozumien administracyjnych 3.4. Charakterystyka porozumien…

Wspóluczestnictwo w postepowaniu administracyjnym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Konstrukcja prawna wspóluczestnictwa 1.1. Cywilnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.2. Administracyjnoprawna koncepcja wspóluczestnictwa 1.3. Konstrukcja wspóluczestnictwa a kategorie uczestników postępowania administracyjnego 1.4. Wspóluczestnictwo w świetle dwupodmiotowej struktury postępowania administracyjnego Rozdział II Wspóluczestnictwo formalne 2.1. Istota wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu administracyjnym 2.2. Typy wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu administracyjnym 2.2.1. Wspóluczestnictwo formalne typowe 2.2.2. Wspóluczestnictwo formalne konkurencyjne a konstrukcja pierwszenstwa w otrzymaniu uprawnienia 2.3. Podstawa prawna wspóluczestnictwa formalnego w postepowaniu administracyjnym Rozdział III Wspóluczestnictwo materialne 3.1. Istota wspóluczestnictwa materialnego w postepowaniu administracyjnym 3.2. Typy wspóluczestnictwa materialnego w postepowaniu administracyjnym 3.2.1. Wspóluczestnictwo materialne laczne 3.2.2. Wspóluczestnictwo materialne typowe 3.2.3. Wspóluczestnictwo materialne w…

Uprawnienia stron postępowania administracyjnego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział IPojecia ogólne 1.1. Pojęcie strony postępowania administracyjnego Rozdział II Prawa strony o charakterze podstawowym 2.1. Prawo do postępowania i decyzji zgodnej z prawem 2.2. Prawo do uwzglednienia slusznego interesu Rozdział III Prawa o charakterze materialnoprawnym 3.1. Prawo do ukształtowania sprawy i jej zakresu 3.2. Prawo kształtowania tresci decyzji 3.3. Prawo do zadania uzupelnienia decyzji 3.4. Prawo do niezmienialnej decyzji 3.5. Prawo do zadania odszkodowania Rozdział IV Prawa o charakterze procesowym 4.1. Prawo do inicjowania postępowania 4.2. Prawo do ukształtowania przebiegu postępowania 4.3. Prawo do kształtowania postępowania wyjasniajacego 4.4. Prawo do korzystania z pomocy i instytucji reprezentacji 4.5. Prawo…

Udział wojska polskiego w konflikcie w Afganistanie

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Istota konfliktów w Afganistanie. 1. Przyczyny udzialu wojska polskiego w silach koalicyjnych………4 2. Logistyka przygotowan do misji wojskowej w ramach koalicji antyterrorystycznej………6 Rozdział II Udział w operacjach wojskowych. 1. Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie w latach 2001-2007………8 2. Polskie Sily Zadaniowe w Afganistanie w latach 2008-2013………10 Rozdział III Próba oceny udzialu wojska polskiego w misji pokojowej sil koalicyjnych. 1. Misja Afganistan, jako element polityki walki ze swiatowym terroryzmem………16 2. Wymiar polityczno-militarny misji pokojowej………17 3. Opinia publiczna o udziale wojska w misji antyterrorystycznej………20 4. Oceny międzynarodowe udzialu Polaków w silach koalicyjnych………22 Zakończenie………25 Bibliografia………27

Wybory do rad powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Samorzad powiatowy w systemie administracji publicznej 1. Powiat w systemie samorządu terytorialnego………..4 2. Zadanie wlasne, zlecone oraz powierzone powiatu………..10 3. Organy powiatu………..15 Rozdział 2 Wybory do rad powiatów. 1. Dotychczasowe zasady wyborów do rad powiatów………..27 2. Zasady wyboru do rad powiatów, które beda obowiazywac od nastepnej kadencji rad ………..34 Rozdział 3 Analiza wyborów do rady powiatu w Lublinie w 2006 i 2010 roku. 1. Komitety wyborcze………..43 2. Kandydaci………..45 3. Przebieg wyborów………..53 4. Wyniki wyborów………..54 Zakończenie………..60 Bibliografia………..62 Spis tabel………..65

Ustrój wladzy wykonawczej w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka wladzy wykonawczej w Polsce 1.1. Geneza wladzy wykonawczej………..5 1.2. Koncepcje wladzy wykonawczej………..10 1.3. Ewolucja wladzy wykonawczej………..11 Rozdział II Pozycja wladzy wykonawczej w świetle konstytucji. 2.1. Dualizm wladzy wykonawczej………..28 2.2. Uprawnienia Prezydenta RP………..31 2.3. Uprawnienia Rady Ministrów………..39 2.4. Odpowiedzialnosc Prezydenta i Rady Ministrów………..44 Rozdział III Relacje miedzy wladza wykonawcza a ustawodawcza i sadownicza. 3.1. Prezydent RP i Rada Ministrów a wladza ustawodawcza ………..48 3.2. Prezydent RP i Rada Ministrów a wladza sadownicza………..58 3.3. Zalety i wady dualizmu wladzy wykonawczej………..61 Zakończenie………..67 Bibliografia ………..69

Rola Policji w procesię karnym

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Policja jako organ procesowy w postepowaniu przygotowawczym 1.1.Policja jako organ bezpieczenstwa publicznego 1.2.Obszary działania Policji 1.3.Organizacja Policji Rozdział II Cele, zadania i formy postępowania przygotowawczego 2.1. Formy postępowania przygotowawczego 2.2. Podstawy prawne wszczecia dochodzenia / sledztwa 2.3. Istota i podstawy prawne odmowy wszczecia postępowania przygotowawczego 2.4. Uprawnienia i obowiazki Policji w postepowaniu przygotowawczym Rozdział III Wybrane czynnosci realizowane przez Policje w postepowaniu przygotowawczym 3.1.Zawiadomienie o popelnieniu przestępstwa 3.2.Czynnosci sprawdzajace 3.3.Czynnosci w niezbednym zakresię postępowania przygotowawczego 3.4. Znaczenie czynnosci operacyjno-rozpoznawczych Policji dla postępowania karnego Zakończenie Bibliografia Spis zalaczników

Działania Policji w celu poprawienia poziomu bezpieczenstwa w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu bezpieczenstwa państwa 1.1. Istota bezpieczenstwa……….. 4 1.2. Klasyfikacje bezpieczenstwa ………..6 1.3. Zagrozenia bezpieczenstwa ………..10 1.4. Środki i metody polityki bezpieczenstwa państwa……….. 16 1.5. Kształtowanie się organów policji……….. 17 Rozdział II Charakterystyka gminy XYZ 2.1. Podstawowe informacje o gminie XYZ ………..24 2.2. Stan bezpieczenstwa w gminie XYZ……….. 29 2.3. Działania Policji majace na celu poprawe bezpieczenstwa w gminie……….. 32 Rozdział III Działalność policji a poczucie bezpieczenstwa mieszkańców gminy XYZ 3.1. Struktura badanych mieszkańców gminy XYZ ………..35 3.2. Poczucie bezpieczenstwa badanych……….. 35 Wnioski ………..44 Bibliografia ………..46 Spis tabel, wykresów, rysunków……….. 48 Zalacznik…

System polskiego wieziennictwa. Struktura i funkcjonowanie.

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Typologia Zakladów Karnych 1. Rodzaje zakladów karnych………..9 1.1 Zaklad karny dla mlodocianych………..10 1.2 Zaklad karny dla odbywajacych kare po raz pierwszy ………..10 1.3 Zaklad karny dla recydywistów penitencjarnych ………..10 1.4 Zaklad karny dla odbywajacych kare aresztu wojskowego……….. 11 2. Typy zakladów karnych ………..11 2.1 Zaklady karne typu zamknietego……….. 12 2.2 Zaklady karne typu pólotwartego……….. 12 2.3 Zaklady karne typu otwartego ………..13 3. System odbywania kar ………..14 3.1 System programowego oddzialywania……….. 15 3.2 System terapeutyczny……….. 16 3.3 System zwykly ………..17 4. Kobiety w wiezieniach……….. 17 Rozdział II Personel Sluzby Wieziennej 1. Funkcjonariusze i pracownicy Sluzby Wieziennej ………..21 1.1…

Policja a prawa czlowieka

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział 1. Instytucja policji. 1.1. Rys historyczny……….6 1.2. Rola policji w społeczenstwie obywatelskim……….16 Rozdział 2. Prawa czlowieka i ich ochrona. 2.1. Prawo do zycia……….28 2.2. Prawo do wolnosci i bezpieczenstwa osobistego……….31 2.3. Prawo do prywatnosci……….34 2.4. Prawo do zgromadzen……….35 Rozdział 3. Etyka zawodowa policji w świetle praw czlowieka……….37 Zakończenie……….59 Bibliografia.

Działalność organizacji pozarzadowych w Polsce na przykładzie Gminy K

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Geneza i ksztaltowanie się organizacji pozarzadowych w Polsce 1.1. Historia i geneza organizacji pozarzadowych w Polsce 1.2. Procesy przeksztalcania organizacji pozarzadowych 1.3. Funkcje i cele organizacji pozarzadowych. Rozdział II. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarzadowych w Polsce 2. Podmioty prawnie zinstytucjonalizowane 2.1 Stowarzyszenia 2.2 Fundacje 3. Podmioty prawnie niezinstytucjonalizowane Rozdział III. Studium przypadku organizacji pozarzadowych na przykładzie Gminy XYZ. 3.1 Działalność Kól Gospodyn Wiejskich na terenie Gminy XYZ. 3.2 Działalność jednostek OSP na terenie Gminy XYZ. 3.3 Działalność Stowarzyszenia Rozwoju Gminy XYZ. 3.4 Aktywnosc Lokalnej Grupy Dzialania Zakończenie Bibliografia

Polska w Sojuszu Pólnocnoatlantyckim

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1. Geneza akcesji Polski do sojuszu………… 7 Rozdział 2. Integracja Polski z sojuszem 2.1. Wojskowy wymiar integracji z Sojuszem …………19 2.2. Strategia bezpieczenstwa i obronnosci Rzeczypospolitej Polskiej po wstapieniu do Sojuszu …………28 Rozdział 3. Udział wydzielonych kontyngentów Wojska Polskiego w misjach NATO………… 36 3.1 Wojsko Polskie w Jugoslawii …………39 3.2 Wojsko Polskie w Iraku …………45 3.3. Wojsko Polskie w Afganistanie………… 50 Zakończenie………… 58 Streszczenie………… 60 Bibliografia………… 61 Wykaz map………… 63 Wykaz schematów………… 63 Wykaz tabel………… 63 Źródła internetowe………… 64

Zarządzanie jakoscia w administracji publicznej. Sposoby doskonalenia jej funkcjonowania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Charakterystyka administracji publicznej. 1.1. Istota i struktura administracji publicznej………..5 1.2. Funkcje administracji publicznej ………..9 1.3. E-administracja………..15 ROzdzial II. Modele zarządzania jakoscia w administracji publicznej. 2.1. Model ISO 9001………..21 2.2. Model EFQM………..27 2.3. Metoda CAF………..29 Rozdział III. Zastosowanie metody CAF w starostwie powiatowym w x. 3.1. Charakterystyka powiatu X………..34 3.2. Procedura wdrazania metody CAF………..37 3.3. diagnoza efektów………..41 Podsumowanie………..49 Bibliografia………..51