Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP (na przykładzie) 5/5 (10)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….5

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające

1. Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego………. 7
2. Struktura samorządu terytorialnego w RP ……….9
3. Pomocniczość jako zasada ustroju terytorialnego w RP………. 12


Rozdział II
Sposoby sprawowania władzy w gminie

1. Instytucje demokracji bezpośredniej w gminie ……….13
1.1. Wybory………. 13
1.2. Referendum lokalne………. 15
2. Organy gminy ……….18
2.1. Rada gminy (miejska)………. 18
2.2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)………. 20


Rozdział III
Organizacja wewnętrzna gminy

1. Mienie i gospodarka finansowa gminy………. 23
2. Aparat pomocniczy organów gminy ……….27
3. Gminne jednostki organizacyjne ……….28
4. Jednostki pomocnicze gminy ……….30


Rozdział IV
Zadania samorządu gminnego

1. Klauzula domniemania właściwości gminy ……….34
2. Zadania własne gminy………. 35
3. Zadania zlecone………. 37


Rozdział V
Współdziałanie gmin w ramach samorządu terytorialnego

1. Związki międzygminne………. 41
2. Porozumienia międzygminne………. 42
3. Stowarzyszenia gmin ……….44


Rozdział VI
Nadzór nad działalnością gminy

1. Wprowadzenie ……….46
2. Podmioty sprawujące nadzór nad samorządem gminnym………. 47
3. Uprawnienia nadzorcze ……….48


Zakończenie ……….51
Literatura ……….52
Wykaz aktów prawnych………. 54
Orzecznictwo ……….56
Inne źródła ……….57

Oceń