Kanały dystrybucji towarów niebezpiecznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………5

Rozdział I
Logistyka dystrybucji

1.1 Czym jest logistyka?………… 7
1.2 Logistyka dystrybucji………… 8
1.3 Funkcje dystrybucji………… 9
1.4 Kanały dystrybucji …………10
1.5 Klasyfikacja kanałów dystrybucji………… 11
1.6 Strategie dystrybucji………… 13
1.6.1 Strategia intensywna …………13
1.6.2 Strategia ekskluzywna………… 13
1.6.3 Strategia selektywna …………13
1.7 Pośrednicy w kanałach dystrybucji………… 14


Rozdział II
Towary niebezpieczne

2.1 Klasyfikacje odpadów …………15
2.1.1 Odpady komunalne …………16
2.1.2 Odpady organiczne………… 17
2.1.3 Odpady przemysłowe………… 17
2.2 Odpady niebezpieczne …………18
2.3 Odpady promieniotwórcze………… 21
2.3.1 Przepisy prawne dotyczące odpadów radioaktywnych………… 21
2.3.2 Klasyfikacja odpadów radioaktywnych………… 25
2.4 Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów …………27
2.5 Przepisy regulujące przewóz towarów niebezpiecznych………… 29
2.5.1 Umowy międzynarodowe………… 29
2.5.2 Przepisy krajowe………… 39


Rozdział III
Transport towarów niebezpiecznych

3.1 Opakowania w transporcie towarów niebezpiecznych………… 43
3.2 Środki transportu …………46
3.3 Struktura przewozu towarów niebezpiecznych…………49
3.3.1 Transport drogowy………… 51
3.3.2 Transport kolejowy………… 54
3.4 Wypadki w transporcie………… 57
3.4.1 Transport drogowy………… 57
3.4.2 Transport kolejowy………… 57


Rozdział IV
Gospodarka materiałami niebezpiecznymi

4.1 Składowanie………… 59
4.2 Recykling …………61
4.2.1 Kompostowanie………… 61
4.2.2 Obróbka termiczna – spalanie………… 62
4.2.3 Obróbka termiczna – piroliza………… 62
4.2.4 Tworzywa sztuczne …………63
4.3 Koncepcja ekonomii cyrkularnej………… 63


Zakończenie …………65
Bibliografia …………67
Źródła internetowe………… 69
Akty prawne………… 70
Spis tabel …………71
Spis obrazów………… 71

Oceń