Metody i srodki wyrównywania obciazen w systemach rozproszonych i równoleglych.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Cel i zakres pracy……….6

Rozdzial 2.
Charakterystyka systemu rozproszonego………7

2.1 Wprowadzenie……….7
2.2. Zarys historyczny………8
2.3. Porównanie systemów rozproszonych z systemami scentralizowanymi……….11
2.4. Parametry przetwarzania
rozproszonego……….12
2.4.1. Dzielenie zasobów………13
2.4.2. Otwartosc……….13
2.4.3. Wspólbieznosc………15
2.4.4. Skalowalnosc………16
2.4.5. Tolerowanie uszkodzen………17
2.4.6. Przezroczystosc………18


Rozdzial 3.
Architektura sprzetowa systemu rozproszonego i równoleglego………20

3.1. Wprowadzenie………20
3.2. Systemy ze wspólna magistrala………20
3.3. Systemy z przelacznica krzyzowa………22
3.4. Systemy z przesylaniem komunikatów……….25
3.5. Sieci komutatorowe………27


Rozdzial 4.
Wprowadzenie do szeregowania procesów i wyrównywania obciazen………32

4.1. Wprowadzenie………32
4.2. Statyczne szeregowanie zadan……….33
4.3. Kierunki rozwoju planowania
statycznego……….37
4.3. Planowanie dynamicznego podzialu obciazenia………38
4.5. Kierunki rozwoju planowania
dynamicznego……….39


Rozdzial 5.
Klasyfikacja metod wyrównywania obciazen……….41

5.1. Wprowadzenie………41
5.2. Metody podzialu obciazenia………41
5.2.1. Zrozumienie metod……….42
5.2.2. Metody dynamicznego podzialu obciazenia………42
5.3. Wydajnosc obliczeniowa dynamicznych metod podzialu obciazenia w funkcji wykorzystania
systemu………45
5.3.1. Wydajnosc obliczeniowa w systemach jednorodnych……….47
5.3.2. Wrazliwosc wydajnosci obliczeniowej w systemach niejednorodnych………56
5.4. Migracja procesów oraz kontrolowanie zadan………58
5.5. Podsumowanie………59


Rozdzial 6.
Algorytmy wyrównywania obciazen………61

6.1. Wprowadzenie………61
6.2. Grafy alokacji zadan……….63
6.3. Przydzielanie zadan z wykorzystaniem algorytmu
A*………65
6.3.1. Wprowadzenie………65
6.3.2. Zastosowanie algorytmu……….66
5.3.3. Modelowanie algorytmu A*………67
6.4. Inne algorytmy………69
6.4.1. Przeszukiwanie sekwencyjne……….69
6.4.2. Przeszukiwanie równolegle……….72
6.5. Generacja obciazenia……….75
6.6. WydajnoSc pamieciowa w oass……….76
6.7. Przyspieszenie przy wykorzystaniu algorytmu równoleglego………79


Rozdzial 7.
Ocena wydajnosci systemu wieloprocesorowego przy planowaniu podzialu mocy obliczeniowej……….81

7.1.Metodologie i narzedzia do oceny wydajnosci………81
7.1.1. Modele analityczne i stochastyczne……….82
7.1.2. Kompletna symulacja systemu………82
7.1.3. Symulacja trace-driven……….82
7.2. Generowanie sciezek……….83
7.2.1. Rozwiazania sprzetowe………83
7.2.2. Rozwiazania programowe……….84
7.2.3. Które rozwiazanie uzyc?……….85
7.3. Trace factory narzedzie do oceny wydajnoSci systemu
wieloprocesorowego………85
7.3.1. Srodowisko Trace Factory………87
7.3.2. Uzywanie Trace Factory……….92


Podsumowanie……….97
Spis literatury………99
Streszczenie……….101

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>