Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji


Wstęp
………
4

Rozdzial I
Zadania rehabilitacji

1.1. Rys historyczny
………
7
1.2. Istota rehabilitacji
………
14
1.3. Podstawy prawne dzialan rehabilitacyjnych w
Polsce………22


Rozdzial II
Zasada szacunku dla autonomii pacjenta a
paternalizm

2.1. Pojecie paternalizmu
………
24
2.2. Pojecie autonomii
………
31
2.3. Zasada szacunku dla autonomii
………
32
2.4. Znaczenie zgody pacjenta
………
36
2.4.1. Zagadnienia wstepne
………
36
2.4.2. Przeslanki waznosci zgody
………
38
2.4.3. Zakres udzielonej zgody
………
42
2.4.4. Postepowanie w przypadku
braku zgody na okreslony rodzaj leczenia
………43
2.4.5. Dzialanie lekarza bez zgody
osoby poddanej zabiegom medycznym………
44


Rozdzial III
Problemy etyczne w działalności
rehabilitacyjnej

3.1. Sprawiedliwy podzial w rehabilitacji
………
48
3.2. Moralny obowiazek wdrazania rehabilitacji w
dzialalnosc lekarska
………59
3.3. Lekarz w zespole rehabilitacyjnym
………
60
3.4. Odpowiedzialnosc moralna w ustalaniu programu
rehabilitacji chorego………61
3.5. Stwierdzenie faktu kalectwa
………
62
3.6. Sposób przekazania choremu informacji o jego
kalectwie………63
3.7. Obowiazki zespolu rehabilitacyjnego w
odniesieniu do rodziny chorego
………64


Rozdzial IV
Paternalizm w rehabilitacji

Zakończenie
………
79
Bibliografia
………
84

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>