Analiza skuteczności instrumentów motywacji płacowej i pozapłacowej

Wstęp……… 2

Rozdział 1
Motywowanie- teorie i modele
      Pojęcie motywacji………..4
Rodzaje motywacji ………..8
Modele motywacji ………..9
Przegląd wybranych teorii motywacji ………..12

Rozdział 2
Płacowe i pozapłacowe instrumenty motywacyjne
      Płaca jako element systemu wynagradzania ………..26
Funkcje i formy płac ………..29
Rodzaje i charakterystyka pozapłacowych instrumentów motywacji……….. 36

Rozdział 3
Ocena systemu motywacyjnego firmy ABB
      Przedmiot, cel badań oraz hipotezy badawcze……….. 38
Metody i techniki badawcze……….. 40
Charakterystyka respondentów ………..41
Analiza wyników badań………..44
Wnioski i zalecenia badawcze ………..52

Zakończenie……….. 54
Bibliografia ………..56
Spis rysunków……….. 58
Spis tabel ………..60
Załącznik 1………… 61