Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………… 3

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające

1.1. Geneza prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce………… 5
1.2. Ochrona prawna zabytków nieruchomych w świetle Konstytucji RP ………… 12
1.3. Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych ………… 16
1.4. Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce ………… 21


Rozdział II
Znaczenie zabytku nieruchomego w prawie polskim

2.1. Prawne pojęcie zabytku nieruchomego ………… 25
2.2. Kryteria oceny zabytku ………… 29
2.3. Indywidualne i przestrzenne zabytki nieruchome ………… 32
2.4. Zabytek nieruchomy a definicja nieruchomości w prawie cywilnym ………… 35


Rozdział III
System prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce

3.1. Formy ochrony zabytków nieruchomych w przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ………… 38
3.2. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych ………… 43
3.3. Nadzór konserwatorski ………… 47
3.4. Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ………… 51


Rozdział IV
Organizacja administracji publicznej w zakresie prawnej ochrony zabytków

4.1. Generalny Konserwator Zabytków ………… 54
4.2. Wojewódzki konserwator zabytków ………… 56
4.3. Wojewódzki urząd ochrony zabytków ………… 58
4.4. Rada Ochrony Zabytków ………… 59
4.5. Główna Komisja Konserwatorska ………… 60
4.6. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków ………… 62
4.7. Społeczni opiekunowie zabytków ………… 63


Zakończenie ………… 66
Bibliografia ………… 69