Przeciwdzialanie bezrobociu w powiecie na przykładzie powiatu belchatowskiego.

Wstęp……. 5

Rozdzial I
Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego.

1.1. Pojecie i istota powiatu…….7
1.2. Ogólne zadania powiatu…….8
1.3. Wykonywanie wladzy w powiecie…….10


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka bezrobocia oraz rynku pracy.

2.1 Pojecie bezrobocia…….14
2.2. Rodzaje bezrobocia…….17
2.3. Przyczyny bezrobocia…….19
2.4. Skutki bezrobocia…….21
2.5. Definicja oraz funkcjonowanie rynku pracy…….22


Rozdzial III
Metody i srodki zwalczania bezrobocia.

3.1. Rola powiatowych urzedów pracy…….25
3.2. Pasywne sposoby przeciwdziałania bezrobociu…….28
3.3. Aktywne sposoby przeciwdziałania bezrobociu…….30
3.3.1. Posrednictwo pracy…….31
3.3.2. Doradztwo zawodowe…….31
3.3.3. Szkolenia…….31
3.3.4. Przygotowanie zawodowe…….32
3.3.5. Staz absolwencki…….32
3.3.6. Prace interwencyjne……. 34
3.3.7. Roboty publiczne oraz prace spolecznie uzyteczne……. 34
3.3.8. Dotacje i pozyczki…….35
3.3.9. Stypendia…….37
3.4. Wspóldzialanie w zakresię walki z bezrobociem organów rzadowych organów samorzadowych oraz osób bezrobotnych…….37


Rozdzial IV
Powiat belchatowski – przeciwdziałanie bezrobociu…….39

4.1. Przedstawienie powiatu belchatowskiego…….39
4.2. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie belchatowskim…….40
4.3. Działania podejmowane przez wladze powiatu…….46
4.4. Wspóldzialanie Powiatowego Urzędu Pracy w Belchatowie z innymi podmiotami w zakresię przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu belchatowskiego……. 50
4.4.1. Szkoly ponadgimnazjalne i gimnazja……. 50
4.4.2. Gminne Centrum Informacji……. 51
4.4.3. Cech Rzemiosl Róznych……. 51
4.4.4. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna…….52
4.4.5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie……. 52
4.4.6. Osrodki Pomocy Spolecznej…….53
4.4.7. Wojewódzki Urzad Pracy……. 53


Zakończenie……. 54
Bibliografia……. 55
Spis schematów……. 58
Spis tabel…….59
Spis wykresów…….60
Spis zalaczników…….61
Zalaczniki…….62

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>