Stosunek studentów resocjalizacji i pozostałej społeczności studenckiej wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności. 4.32/5 (22)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ………..4

Rozdział 1
Wyjaśnienie podstawowych pojęć

1.1 Definicje resocjalizacji………..7
1.2 Przestępczość………..10
1.3 Rodzaje przestępstw………..11
1.4 Wykonywanie kary pozbawienia wolności………..14


Rozdział 2
Postawy.

2.1 Postawy społeczne………..18
2.2 Wykluczenie i marginalizacja społeczne………..21
2.3 Etykietowanie i stygmatyzacja więźniów………..23
2.4 Istota readaptacji społecznej………..25


Rozdział 3
Metodologia badań

3.1 Cel pracy………..27
3.2 Problemy i hipotezy badawcze………..27
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze………..28
3.4 Charakterystyka grupy badawczej………..28


Rozdział 4.
Analiza wyników badań

4.1. Nastawienie studentów do więźniów………..30
4.2. Gotowość respondentów na przyjęcie więźniów do swoich środowisk………..40
4.3. Znajomość instytucji, które pomagają więźniom i ich rodzinom………..41
4.4. Przekonanie co do możliwości zmiany w izolacji penitencjarnej………..42
4.5. Podsumowanie i wnioski………..46


Bibliografia ………..47
Spis wykresów ………..49
Aneks………..51


Oceń