Tag: obligacji

Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadań własnych gminy.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Charakterystyka zadań własnych gmin. 1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5 1.2. Zadania gmin………11 1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadań własnych………15 Rozdział 2. Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach. 2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33 2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40 2.3. Prawne aspekty związane z emisją i obrotem obligacji komunalnych przez gminy………43 Rozdział 3. Ocena efektywności finansowania inwestycji poprzez obligacje komunalne na przykładzie gminy XYZ. 3.1. Polityka w zakresie inwestycji miasta………49 3.2. Analiza źródeł finansowania………57 3.3. Finansowanie zadań własnych poprzez emisję obligacji komunalnych………59 Zakończenie………60 Bibliografia………61 Spis rysunków………64 Spis tabel………64

Emisja obligacji jako źródło finansowania Miejskich zakładów autobusoowych sp. z o.o. w latach 2011-2015

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Obligacje – cechy i funkcje 1.1 Istota obligacji………..7 1.2 Rodzaje obligacji………..10 1.2.1 „Czysta” obligacja dyskontowa………..13 1.2.3 „Konsole”………..14 1.3. Emisja obligacji………..17 Rozdział 2 Przebieg emisji obligacji 2.1. Sposoby emisji obligacji………..23 2.2. Catalyst – Rynek Obligacji GPW………..27 2.3. Emisja obligacji na giełdzie – etapy………..28 2.4. Uchwała w sprawie emisji obligacji………..33 Rozdział 3 Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa jakim są Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz jego działalności………..37 3.2. Źródła finansowania w spółce MZA………..42 3.2.1. Analiza bilansu za rok 2011, 2012, 2013………..42 3.2.2. Analiza rachunku zysków i strat………..48 3.2.3. Analiza wskaźnikowa………..51 3.3. Charakterystyka emisji obligacji………..68 Zakończenie………..77 Bibliografia………..79 Spis tabel………..83…

Finansowanie działalności gospodarczej za pomocą emisji obligacji na przykładzie PKN ORLEN

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Obligacje sposobem finansowania działalności gospodarczej 1.1. Pojęcie przedsiębiorczości oraz źródła jego finansowania………..7 1.2. Dłużny papier wartościowy – obligacja………..11 1.3. Emisja obligacji – forma pozyskiwania kapitału………..15 Rozdział II Obligacje – instrumentem kursu na rynku Catalyst. 2.1. Przebieg emisji obligacji przedsiębiorstwa………..19 2.2. Ryzyko obligacji a jej koszt emisji……….. ………..23 2.3. Struktura rynku Catalyst i notowania obligacji………..27 Rozdział III Badania emisji obligacji PKN Orlen w okresie 2012 – 2014. 3.1.Przedsiębiorstwo PKN Orlen i źródła jego finansowania………..31 3.2. Emisja papieru wartościowego w PKN Orlen w latach 2012 – 2014………..35 3.3. Porównanie opłacalności emisji obligacji z innym źródłem finansowania PKN Orlen………..39 Zakończenie………..41…

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15 1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28 1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30 1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32 Rozdział 2 Obligacje skarbowe 2.1. Obligacje skarbowe………39 2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39 2.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………43 2.2 Charakterystyka wybranych obligacji skrabowych………46 2.2.1. Obligacje I emisji – 60%………46 2.2.2. Obligacje II emisji – wymienne na…

Emisja obligacji jako źródło finansowania Miejskich zakladów autobusoowych sp. z o.o. w latach 2011-2015

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Obligacje – cechy i funkcje 1.1 Istota obligacji………..7 1.2 Rodzaje obligacji………..10 1.2.1 „Czysta” obligacja dyskontowa………..13 1.2.3 „Konsole”………..14 1.3. Emisja obligacji………..17 Rozdział 2 Przebieg emisji obligacji 2.1. Sposoby emisji obligacji………..23 2.2. Catalyst – Rynek Obligacji GPW………..27 2.3. Emisja obligacji na gieldzie – etapy………..28 2.4. Uchwala w sprawie emisji obligacji………..33 Rozdział 3 Charakterystyka analizowanego przedsiębiorstwa jakim sa Miejskie zaklady autobusowe w Warszawie 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz jego działalnosci………..37 3.2. Źródła finansowania w spółce MZA………..42 3.2.1. Analiza bilansu za rok 2011, 2012, 2013………..42 3.2.2. Analiza rachunku zysków i strat………..48 3.2.3. Analiza wskaznikowa………..51 3.3. Charakterystyka emisji obligacji………..68 Zakończenie………..77 Bibliografia………..79 Spis tabel………..83…

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych. 1.3 Finansowanie obce 1.3.1 Kredyt 1.3.2 Leasing 1.3.3 Factoring 1.3.4 Obligacje 1.4 Koszt kapitału obcego Rozdział II Obligacje – zagadnienia teoretyczne ………….31 2.1 Istota obligacji 2.2 Rodzaje obligacji. 2.2.1 "Czysta" obligacja dyskontowa (pure discount bond) 2.2.2 Obligacja kuponowa 2.2.3 "Konsole" (obligacje perpetualne) 2.3 Emisja obligacji Rozdział III Wycena obligacji ………….46 3.1…

Rynek nieruchomości, a rynek akcji i obligacji.

Przez administrator

Wstęp………. 1 Rozdział I Rynek nieruchomosci 1.1 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………. 2 1.2 Pojęcie i rodzaj nieruchomosci ……….5 1.3 Prawa zwiazane z nieruchomosciami ……….12 1.4. Aspekty zwiazane z funkcjonowaniem rynku nieruchomosci………. 13 Rozdział II Rynek akcji i obligacji 2.1 Rynek akcji………. 17 2.1 Rynek obligacji ……….21 2.3 Cykle koniunkturalne ……….24 2.4 Korelacja miedzy rynkiem nieruchomosci, a rynkiem akcji i obligacji………. 27 Zakończenie ……….30 Bibliografia………. 31

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania 1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy 1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa Rozdział II. Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst 2.1 Procedura emisji obligacji przedsiebiorstw 2.2 Rating obligacji a jej koszt emisji 2.3 Organizacja rynku Catalyst i notowania obligacji przedsiebiorstw Rozdział III Analiza emisji obligacji PGNIG SA w latach 2010 – 2012 3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa PGNIG SA i jego zródel finansowania 3.2 Emisje obligacji w PGNIG SA w latach 2010-2012 3.3 Analiza rynku obligacji komercyjnych w latach 2010-2012 3.4 Ocena oplacalnosci emisji obligacji w…

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.

Przez administrator

Wstęp …….. 4 Rozdział I. Pojęcie i klasyfikacja obligacji 1. Pojęcie obligacji………6 2. Klasyfikacja obligacji ……… 8 2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8 2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9 2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9 2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w Polsce………10 3. Formy obligacji………11 3.1 Obligacje klasyczne………11 3.2 Obligacje zerokuponowe………11 3.3 Obligacje o zmiennym oprocentowaniu………12 3.4 Obligacje zamienne………13 3.5 Obligacje z prawem odwolania………13 3.6 Obligacje z opcja wykupu na zadanie posiadacza………14 3.7 Obligacje indeksowane ………14 3.8 Obligacje premiowe………14 Rozdział II. Obligacje skarbowe w Polsce i…

Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadan wlasnych gminy.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Charakterystyka zadan wlasnych gmin. 1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5 1.2. Zadania gmin………11 1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadan wlasnych………15 Rozdział 2. Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach. 2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33 2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40 2.3. Prawne aspekty zwiazane z emisja i obrotem obligacji komunalnych przez gminy………43 Rozdział 3. Ocena efektywnosci finansowania inwestycji poprzez obligacje komunalne na przykładzie gminy XYZ. 3.1. Polityka w zakresię inwestycji miasta………49 3.2. Analiza zródel finansowania………57 3.3. Finansowanie zadan wlasnych poprzez emisje obligacji komunalnych………59 Zakończenie………60 Bibliografia………61 Spis rysunków………64 Spis tabel………64