Tag: zagrożeń

Profilaktyka zagrożeń na wybranych stanowiskach pracy w zakładzie produkcji okien Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………….4 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle regulacji prawnych………….6 1.2. Definicja zagrożenia w środowisku pracy………….9 1.3. Klasyfikacja zagrożeń –kryteria ich podziału………….12 1.4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe………….16 1.5. Rola służby bezpieczeństwa i higieny pracy………….18 Rozdział 2 Profilaktyka zagrożeń w świetle…

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Ogólne właściwości transportu materiałów niebezpiecznych 1.1 Transport materiałów niebezpiecznych jako zjawisko gospodarcze ……….5 1.2 Charakterystyka podstawowych aktów prawnych regulujących drogowy transport materiałów niebezpiecznych ……….11 1.3 Wnioski 18 Rozdział 2 Drogowy transport materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce 2.1. Przyczyny powstawania zagrożeń ……….21 2.2…

Analiza zagrożeń występujących w branży wytwarzającej profile aluminiowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1.Pojęcie ryzyka zawodowgo w literaturze przedmiotu 1.1. Istota oceny ryzyka zawodowego………..2 1.2. Działania związane z oceną ryzyka zawodowego……….. 10 1.3. Metody oceny ryzyka zawodowego……….. 16 2. Zagrożenia w procesach pracy 2.1. Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy……….. 24 2.2. Metody identyfikacji zagrożeń ………..27 2.3. Skutki zagrożeń w procesach pracy……….. 30…

Żandarmeria wojskowa w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych w kraju i za granicą Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota i charakter współczesnego terroryzmu 1.1. Geneza i ewolucja terroryzmu 1.2. Zjawisko terroryzmu motywowane fundamentalizmem islamskim 1.3. Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 1.4. Strategiczne i taktyczne aspekty współczesnego terroryzmu 1.5. Wnioski Rozdział 2 Żandarmeria wojskowa w strukturze sił zbrojnych RP 2.1. Żandarmeria Wojskowa w…

Rola polskich służb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu i zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia zamachu lub ataku terrorystycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Terroryzm jako największe globalne zagrożenie współczesnego świata. 1.1 Terroryzm jako zjawisko, jego geneza i definicja. 1.2.Ewolucja terroryzmu w XX i XXI wieku. 1.3. Cyberterroryzm jako nowoczesna forma zagrożenia terrorystycznego w Polsce 1.4. Polska wobec zagrożeń terrorystycznych w XXI wieku Rozdział II Polskie służby specjalne oraz organa i…

Metodyka oceny zagrożeń powiatu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp 1.1. Cel pracy ………2 1.2. Aksjomaty……… 2 1.3. Zagrożenia……… 4 1.4. Narzędzia ………5 2. Część główna 8 2.1. Zapobieganie ………8 2.2. Przygotowanie ……… 22 2.3. Reagowanie ……… 26 2.4. Odbudowa ………29 3. Zakończenie Spis rysunków……… 35 Spis tabel ………35 Załącznik 1. Algorytm oceny zagrożeń powiatu……… 37 Oceń

Ocena Zagrożeń w Usługowym Zakładzie Stolarskim 4.46/5 (24)

Przez administrator

Definicje………..5 Wstęp ………..6 Rozdział 1 Charakterystyka usługowego zakładu stolarskiego 3.1. Wyposażenie zakładu……….. 8 3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10 3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11 3.4. Schemat organizacyjny usługowego zakładu stolarskiego ………..13 Rozdział 2 Ocena ryzyka zawodowego 4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13 4.1.1. Podstawowe…

Eksploatacja partii B w pokładzie 404/1 ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń naturalnych w KWK XYZ. 4.29/5 (34)

Przez administrator

1. Wstęp………..5 1.1 Cel pracy……….. 5 1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5 1.3 KWK’XYZ’ historia, działalność i perspektywy………..7 2. Budowa geologiczna górotworu ………..9 2.1 Stratygrafia i litologia………..9 2.2 Tektonika………..10 2.3 Model górniczy kopalni………..13 3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15 3.1 Wentylacja………..15 3.2 Klimatyzacja ……….. 17 4. Charakterystyka zagrożeń naturalnych w…

Analiza społecznych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego w mieście 4.47/5 (15)

Przez administrator

Spis oznaczeń i symboli……..5 1. Wstęp ……..6 2. Cel i zakres pracy ……..7 3. Podstawy prawne dotyczące zagrożeń społecznych 3.1. Wykaz aktów prawnych ……..9 3.2. Podstawowa terminologia ……..12 3.3. Omówienie wybranych aktów prawnych ……..17 4. Wytyczne literaturowe dotyczące zagrożeń społecznych 4.1. Wykaz wybranych publikacji ……..23 4.2. Podstawowa terminologia ……..25 4.3.…

System profilaktyki zagrożeń na przykładzie hali produkcyjno-magazynowej przedsiębiorstwa produkcji szyb 4.31/5 (35)

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział 1 Zagrożenia w środowisku pracy 1.1. Wymagania prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy………..5 1.2. Pojęcie zagrożenia w środowisku pracy………..8 1.3. Klasyfikacja zagrożeń………..10 Rozdział 2 Profilaktyka zagrożeń 2.1. Rola pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie………..14 2.2. Wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną…

Wpływ zagrożeń krajów bliskiego wschodu na bezpieczeństwo międzynarodowe Europy w XXI wieku 4/5 (7)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Rys sytuacji geopolitycznej bliskiego Wschodu 1.1 Rozwój historyczny regionu ………..6 1.2 Sytuacja geopolityczna ………..10 1.3 Konflikty na Bliskim Wschodzie w XXI w………… 13 1.4 Kształt relacji między Europą a Bliskim Wschodem……….. 16 Rozdział 2 Islamski fundamentalizm 2.1 Charakterystyka religii islamu ………..21 2.2 Doktryna dżihadu ………..25 2.3 Charakterystyka…

Cyberprzestrzeń jako obszar wyzwań i zagrożeń militarnych 4.13/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Uwarunkowania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki cyberprzestrzeni……….. 8 1.2. Ograniczenia bezpieczeństwa cybernetycznego……….. 11 1.3. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w wybranych krajach ………..14 Rozdział 2 Wyzwania i zagrożenia w cyberprzestrzeni 2.1. Wyzwania stojące przed działaniami w cyberprzestrzeni……….. 24 2.2. Zagrożenia związane z działaniami w cyberprzestrzeni ………..28 2.3.…

Reakcja organów i podmiotów państwowych wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. 4.5/5 (14)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Bezpieczeństwo publiczne – podstawowe zagadnienia 1.1. Definicja bezpieczeństwa i definicja bezpieczeństwa publicznego 1.2. Geneza bezpieczeństwa publicznego w Polsce 1.3. Istota oraz specyfika bezpieczeństwa publicznego porządku publicznego 1.4. Funkcje państwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego Rozdział 2 Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w Polsce 2.1. Definicja i klasyfikacja współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa…

Kierowanie zadaniami Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych 5/5 (7)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza Żandarmerii Wojskowej Rzeczypospolitej Polskiej 1.1. Wprowadzenie – geneza powstania 1.2. Rys historyczny – lata 1825-1914 1.3. Rys historyczny – lata 1914-1991 Rozdział II Organizacja i charakterystyka pododdziałów Żandarmerii Wojskowej 2.1. Podstawy prawne funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej oraz jej miejsce w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej 2.1.1. Podstawy prawne…

Rola i zadania Biura Ochrony Rządu w aspekcie współczesnych zagrożeń 4.23/5 (22)

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział I Zagrożenia dotyczące chronionych osób 1.1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa osób podlegających ochronie………. 7 1.2. Źródła i powody zagrożeń ochranianych osób………. 11 1.2.1. Zagrożenia wynikające z działań terrorystów………. 12 1.2.2. Zagrożenia wynikające z działań przeciwników politycznych ……….13 1.2.3. Zagrożenia wynikające z działań świata przestępczego ……….14 1.2.4. Zagrożenia wynikające…

Działania Sił Zbrojnych RP w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa państwa 4.3/5 (23)

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział 1 Działania administracji publicznej w świetle zagrożeń bezpieczeństwa państwa 1.1. Organy administracji publicznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny w RP…….. 5 1.2. Źródła zagrożeń bezpieczeństwa i porządku…….. 6 1.3. Przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym i niemilitarnym w państwie ……..9 Rozdział 2 Udział Sił Zbrojnych w kształtowaniu bezpieczeństwa militarnego RP…

Zadania służb mundurowych podczas wystąpienia zagrożeń naturalnych na terenie kraju Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Metodologia badań 1.1. Sytuacja problemowa 1.2. Założenia metodyczne procesu badawczego 1.3. Przebieg badań Rozdział 2 Zagrożenia naturalne 2.1 Zagrożenia naturalne w systemie bezpieczeństwa państwa 2.2 Rodzaje zagrożeń naturalnych występujących w Polsce i ich skutki. Rozdział 3 Zadania służb mundurowych w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych 3.1 Policja 3.2…

Wpływ współczesnych zagrożeń na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski 4.36/5 (22)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Zagadnienia metodologiczne 1.1 Przedmiot badań, uzasadnienie podjętej tematyki ……….. 5 1.2 Cel prowadzonych badań ……….. 6 1.3 Problem badawczy ……….. 6 1.4 Hipotezy robocze ……….. 7 1.5 Założenia i ograniczenia badawcze ……….. 7 1.6 Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….. 8v 1.7 Krótka analiza literatury…

Przemiany w ochronie linii lotniczych wobec zagrozen terroryzmem. 4.3/5 (50)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Istota współczesnego terroryzmu……….7 1.Ujecie interpretacyjne. 2.Źródła terroryzmu. 2.1 Motywacja religijna w działania ch terrorystów. 2.2 Terrorysci-media 3. Polska wobec terroryzmu Rozdział 2 Procedury ochrony……….23 1. Kontrola statku powietrznego 2. Laczenie bagazu rejestrowanego z pasazerami posiadajacymi karty wstepu na poklad, tranzytowymi, transferowymi 2.1 Kontrola pasazerów i ich bagazu…

Eksploatacja partii B w pokladzie 404/1 ze szczególnym uwzglednieniem zagrozen naturalnych w KWK XYZ. 4.35/5 (51)

Przez administrator

1. Wstęp………..5 1.1 Cel pracy……….. 5 1.2 Granice obszaru górniczego KWK’XYZ’………..5 1.3 KWK’XYZ’ historia, dzialalnosc i perspektywy………..7 2. Budowa geologiczna górotworu ………..9 2.1 Stratygrafia i litologia………..9 2.2 Tektonika………..10 2.3 Model górniczy kopalni………..13 3. Wentylacja i klimatyzacja w kopalni’XYZ’ ………..15 3.1 Wentylacja………..15 3.2 Klimatyzacja ……….. 17 4. Charakterystyka zagrozen naturalnych w…

Ocena Zagrozen w Uslugowym Zakladzie Stolarskim 4.21/5 (57)

Przez administrator

1. Definicje………..5 2. Wstęp ………..6 3. Charakterystyka uslugowego zakladu stolarskiego 3.1. Wyposazenie zakladu……….. 8 3.2. Wykaz stanowisk pracy w zakładzie stolarskim……….. 10 3.3. Proces technologiczny produkcji stolarki okiennej i drzwiowej……….. 11 3.4. Schemat organizacyjny uslugowego zakladu stolarskiego ………..13 4. Ocena ryzyka zawodowego ………..13 4.1. Cele oceny ryzyka zawodowego……….. 13 4.1.1.…

Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrozen niemilitarnych w Gminie XYZ. 4.33/5 (48)

Przez administrator

Wstęp…………7 Rozdział I Charakterystyka srodowiska lokalnego Gminy Zbaszyn 1.1. Uwarunkowania geograficzne…………9 1.2. Podzial administracyjny…………11 1.3. Ludnosc…………12 1.4. Wybrane elementy srodowiska przyrodniczego…………13 1.5. Wybrane elementy infrastruktury technicznej…………15 1.6. Szlaki komunikacyjne…………16 1.7. Najwieksze zaklady pracy…………19 Rozdział II Identyfikacja zagrozen i sytuacji kryzysowych na terenie Gminy Zbaszyn 2.1. Pozary i powodzie…………22 2.2. Wypadki…

Polityka bezpieczenstwa Polski wobec zagrozen terroryzmem w lotnictwie cywilnym 4.33/5 (49)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Istota polityki bezpieczenstwa – problemy i zagadnienia teoretyczne. 1.1. Istota polityki bezpieczenstwa państwa – zagadnienia teoretyczne……….7 1.2. Zalozenia polskiej polityki bezpieczenstwa……….20 Rozdział 2. Istota i ewolucja terroryzmu. 2.1. Ewolucja zjawiska terroryzmu w lotnictwie cywilnym……….29 2.2. Podzial, rodzaje i klasyfikacja terroryzmu w lotnictwie cywilnym……….31 2.3. Charakterystyka zjawisk terroryzmu…

Rola polskich sluzb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu i zagrozen zwiazanych z mozliwoscia wystapienia zamachu lub ataku terrorystycznego 4.58/5 (31)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Terroryzm jako najwieksze globalne zagrozenie współczesnego swiata. 1.1 Terroryzm jako zjawisko, jego geneza i definicja. 1.2.Ewolucja terroryzmu w XX i XXI wieku. 1.3. Cyberterroryzm jako nowoczesna forma zagrozenia terrorystycznego w Polsce 1.4. Polska wobec zagrozen terrorystycznych w XXI wieku Rozdział II Polskie służby specjalne oraz organa i…