Zakres zadań Wojsk Obrony Terytorialnej w zarządzaniu Kryzysowym w Polce

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Zarządzanie kryzysowe – aspekt teoretyczny

1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania kryzysowego
1.2. System i fazy zarządzania kryzysowego
1.3. Organy odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
1.4. Zarządzanie kryzysowe – aspekt prawny


Rozdział 2
Wojska Obrony Terytorialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego

2.1. System bezpieczeństwa narodowego
2.2. Istota cel misja i zadania obrony terytorialnej
2.3. Proces tworzenia WOT
2.4. Miejsce wojsk obrony terytorialnej w zarządzaniu kryzysowym


Rozdział 3
Metodologia badań własnych

3.1. Cele badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i narzędzia badawcze


Rozdział 4
Analiza badań własnych

4.1. Charakterystyka terenu badań i grupy badawczej
4.2. Poziom wiedzy na temat WOT wśród ankietowanych mieszkańców powiatu kieleckiego
4.3. Znaczenie WOT w zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej w opinii ankietowanych
4.4. Weryfikacja hipotez i podsumowanie


Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks