Efektywność służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I
Charakterystyka przestępczości narkotykowej

1.1. Pojęcie narkomanii, narkotyku oraz przestępczości narkotykowej……… 5
1.2. Geneza rozwoju przestępczości narkotykowej w Polsce ………8
1.3. Dystrybucja narkotyków ………11
1.4. Istota przestępczości narkotykowej w Polsce ………13
1.5. Zorganizowana przestępczość narkotykowa……… 17

Rozdział II
Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności za przestępstwa związane z narkotykami

2.1. Przestępczość narkotykowa w polskim prawie……… 21
2.2. Przestępczość narkotykowa jako podmiot prawa międzynarodowego ………27
2.3. Służby powołane do zwalczania przestępczości narkotykowej……… 29

Rozdział III
Efektywność zwalczania przestępczości narkotykowej – ujęcie statystyczne

3.1. Metodyka badań – przedmiot i cel badań ………32
3.2. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach……… 33
3.4. Używanie narkotyków w populacji ogólnej ………35
3.5. Stan realizacji zadań Centralnego Biura Śledczego Policji, Komend Wojewódzkich Policji oraz Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej ………37
3.6. Ocena skali zjawiska przestępczości narkotykowej w Polsce – efektywność wykrywania ………45
3.7. Narkotykowa przestępczość zorganizowana w Polsce……… 48
3.8. System Wczesnego Ostrzegania o nowych substancjach psychoaktywnych – skuteczność identyfikacji NSP w Polsce……… 49

Zakończenie ………56
Piśmiennictwo ………59
Spis rysunków i tabel ………62