Tag: międzynarodowego

Handel ludźmi w aspekcie prawa polskiego i międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Handel ludźmi w aspekcie teoretycznym 1.1. Definicja zjawiska handlu ludźmi……….7 1.2. Geneza zjawiska handlu ludźmi……….14 1.3. Formy handlu ludźmi……….16 1.4. Aspekty prawne zjawiska handlu ludźmi……….24 Rozdział II Handel ludźmi w aspekcie prawa polskiego 2.1. Ewolucja zjawiska handlu ludźmi w polskim prawie……….29 2.2.…

Porty morskie jako istotny element logistyki międzynarodowej na przykładzie Międzynarodowego Portu Morskiego w Odessie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Logistyka międzynarodowa z szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego 1.1. Pojęcie i istota logistyki międzynarodowej. 1.2. Transport morski jako część logistyki międzynarodowej. 1.3. Port morski jako element infrastruktury logistyki międzynarodowej. 1.4. Łańcuch dostaw w logistyce międzynarodowej. Rozdział 2 Rola handlu morskiego w obsłudze ładunków…

Współczesny handel ludźmi jako jeden z czynników zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Handel ludźmi – współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 1.1.Współczesne niewolnictwo i pojęcie handlu żywym towarem 1.2.Współczesne formy eksploatacji niewolniczej 1.3.Zorganizowana transgraniczna przestępczość w zakresie handlu ludźmi a bezpieczeństwo międzynarodowe 1.4.Funkcje handlarzy w zjawisku handlu ludźmi Rozdział II Rodzaje handlu żywym towarem 2.1. Handel jako…

Perspektywy rozwoju międzynarodowego centrum logistycznego w Polsce na przykładzie Euroterminalu w Sławkowie

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Terminologia związana z centrami logistycznymi w transporcie intermodalnym i kombinowanym 1.1. Definicja centrum logistycznego i jego podział………..7 1.2. Polityka transportowa Polski w zakresie transportu intermodalnego……….. 13 1.3. Czynniki mające wpływ na lokalizację centrów logistycznych ……….. 17 Rozdział 2 Analiza funkcjonowania centrum logistycznego…

Polityka i działania wybranych państw Unii Europejskiej wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku.

Przez administrator

Rozdział I Problemy teoretyczne 1.1 Definicja i problematyka terroryzmu……….. 7 1.2 Współczesne oblicze terroryzmu międzynarodowego………..11 1.3 Rodzaje i podstawowe rozróżnienie terroryzmu……….. 12 1.4 Metody zwalczania terroryzmu………..14 Rozdział II Najważniejsze organizacje działające w Europie 2.1 Terroryzm etniczno-niepodległościowy………..17 2.2.1 IRA- Irlandzka Armia Republikańska………..17 2.2.2 ETA- Baskonia i…

Konflikty społeczne i metody ich likwidowania na przykładzie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego oddział w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdział II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Mediacje ………..20 2.1.3. Kompromis ………..21…

Analiza i ocena funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego przedsiębiorstwa x w latach 2010-2014

Przez administrator

Streszczenie……….3 Wstęp………..4 Rozdział 1 Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego 1.1. Pojęcia i istota międzynarodowego transportu drogowego……….6 1.2. Podstawy prawne miedzynarodowego transportu drogowego……….9 1.3. Organizacje miedzynarodowego transportu drogowego ……….11 1.4. Ocena efektywności miedzynarodowego transportu drogowego ……….14 Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Obszar, przedmiot…

Analiza i ocena transportu międzynarodowego drogowego jako ogniwa łańcucha dostaw

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Analiza transportu drogowego i logistyki 1.1. Pojęcie transportu i usługi transportowej………..6 1.2. Transport międzynarodowy ………..7 1.3. Charakterystyka transportu drogowego………..19 1.4. Ocena procesów transportowych z wykorzystaniem logistyki………..21 1.5. Klasyfikacja kanałów dystrybucji………..23 Rozdział II Metodologia badań 2.1. Przedmiot i cel badań………..27 2.2. Problemy i…

Projekt usprawnienia organizacji pracy w magazynie dystrybucyjnym przedsiębiorstwa międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Procesy magazynowania w systemach logistycznych 1.1. Magazyn w systemie logistycznym……… 5 1.2. Rodzaje magazynów i ich charakterystyka ………7 1.3. Organizacja gospodarki magazynowej ………18 Rozdział II Centra dystrybucji w systemach logistycznych 2.1. Koncepcje centrów dystrybucji ………25 2.2. Modele inicjacji i realizacji centrów dystrybucji…………

Handel ludźmi – jedno z największych wyzwań prawa międzynarodowego XXI wieku

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Zagadnienia handlu ludźmi w aktach prawa międzynarodowego 1. Pojęcie umowy międzynarodowej………. 6 2. Definicja i znaczenie handlu ludźmi w prawie międzynarodowym………. 8 3. Formy handlu ludźmi zdefiniowane w prawie………. 13 3.1. Handel kobietami ……….13 3.2. Handel dziećmi ……….18 3.3. Praca przymusowa ……….22…

Przestępczość zorganizowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Definicja przestępczości zorganizowanej 1.1. Charakterystyka przestępczości zorganizowanej……… 8 1.2. Geneza przestępczości zorganizowanej……… 10 1.3. Początki przestępczości zorganizowanej na przykładzie mafii sycylijskiej……… 10 1.4. Rozwój zjawiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych ………15 Rozdział 2 Wybrane rodzaje przestępczości zorganizowanej 2.1. Handel ludźmi ………18 2.2. Fałszowanie…

Status osób zatrzymanych w świetle prawa krajowego i międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zatrzymanie w świetle prawa polskiego 1.1.Przesłanki zatrzymania 1.2. Rodzaje zatrzymań 1.3. Czynności wykonywane w związku z dokonanym zatrzymaniem 1.4. Zażalenie za zatrzymanie 1.5. Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie Rozdział II Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego według standardu europejskiego 2.1. Katalog przypadków…

Istota, znaczenie i funkcjonowanie e-biznesu międzynarodowego na przykładzie Google

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1. Istota biznesu międzynarodowego………..7 1.1. Pojęcie handlu zagranicznego 1.2. Bezpośredni i pośredni handel zagraniczny 1.3. Korporacje transnarodowe 1.4. Przedsiębiorstwo i jego cele 1.5. Organizacja handlu zagranicznego 1.6. Czynniki mające wpływ na organizację handlu zagranicznego 1.7. Struktura organizacyjna – formy rozwiązań 1.8. Ogólna charakterystyka…

Znaczenie rajów podatkowych w procesie międzynarodowego przepływu kapitału

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Raje podatkowe jako przyczyna międzynarodowego przepływu kapitału. 1.1. Formy międzynarodowego przepływu kapitału……….7 1.2. Przyczyny przepływu kapitału w skali międzynarodowej……….9 1.3. Skutki przepływu kapitału……….12 Rozdział II Raje podatkowe – charakterystyka zjawiska. 2.1. Definicja raju podatkowego……….19 2.2. Charakterystyka oaz……….20 2.3. Geneza rajów podatkowych……….22 2.4.…

Ocena działalności międzynarodowego trybunału karnego w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka Międzynarodowego Trybunału Karnego 1.1. Typologia współczesnych międzynarodowych trybunałów karnych……… 10 1.2. Jurysdykcja Stałego Międzynarodowego Trybunału Karnego………19 1.2.1. Charakter jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego ………19 1.2.2. Mechanizmy uruchamiające jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego……… 21 1.2.3. Zakres i zasady jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego ………24 1.3.…

Piractwo i terroryzm morski współczesnym zagrożeniem bezpieczeństwa międzynarodowego – studium przypadku

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Bezpieczeństwo międzynarodowe – istota i znaczenie 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa międzynarodowego ……….5 1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym świecie………. 9 Rozdział II Piractwo i terroryzm morski 2.1. Terror i terroryzm – pojęcie………. 14 2.2. Cele i rodzaje terroryzmu ……….17 2.3. Piractwo i terroryzm morski…

Status placówki dyplomatycznej w świetle prawa międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Pojęcie, rodzaje i funkcje placówek dyplomatycznych 1.1. Geneza i definicja przedstawicielstwa dyplomatycznego ……….5 1.2. Różnorodność rodzajów przedstawicielstw dyplomatycznych………. 5 Rozdział 2 Funkcje przedstawicielstw dyplomatycznych 2.1. Funkcje stałych przedstawicielstw dwu- i wielostronnych………. 21 2.2. Funkcje misji dyplomatycznej ad hoc ……….31 Rozdział 3 Immunitety…

Cyberterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego 1.1. Istota bezpieczeństwa międzynarodowego ……….. 7 1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego ……….. 10 1.3. Organizacje kształtujące bezpieczeństwo międzynarodowe ……….. 13 Rozdział 2 Cyberrterroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 2.1. Definicje i rodzaje terroryzmu ……….. 21 2.2. Cyberterroryzm podstawowe pojęcia…

Znaczenie terroryzmu międzynarodowego w aspekcie ruchu turystycznego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Badania własne – znaczenie terroryzmu międzynarodowego w aspekcie ruchu turystycznego 1.1. Metodologia badań własnych 1.1.1. Metody, techniki i narzędzia badawcze 1.1.2. Cel i przedmiot badań własnych 1.1.3. Problematyka badań i hipotezy badawcze 1.1.4. Informatorzy – charakterystyka wybranej grupy respondentów 1.1.5. Organizacja badań…

Ochrona praw dziecka w świetle regulacji prawa polskiego i międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Prawa dziecka – zagadnienia wprowadzające 1.1. Definicja pojęcia dziecko ………..8 1.2. Definicja pojęcia „Prawa dziecka”……….. 11 1.3. Kształtowanie się koncepcji ochrony praw dziecka……….. 14 1.4. Prawa dziecka, jako szczególna kategoria praw człowieka ………..19 Rozdział II Ochrona praw dziecka w świetle prawa polskiego…