Tag: misjach

Rezultaty udziału żołnierzy polskich w misjach humanitarnych w Afganistanie

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Misje humanitarne, typologia 1.1. Misje humanitarne ……….5 1.1.1. Utrzymanie pokoju i ich zasady………. 5 1.1.2. Budowanie pokoju i zakres działań ……….7 1.1.3. Tworzenie pokoju i zapobieganie konfliktom ………. 8 1.1.4. Globalne bezpieczeństwo………. 9 1.2. Konieczność prowadzenia misji………. 10 Rozdział 2. Udział polskich żołnierzy w misjach w Afganistanie 2.1. Sytuacja w afganistanie ……….13 2.1.1. Warunki naturalne ……….14 2.1.2. Ludność ……….15 2.1.3. Ustrój polityczny………. 16 2.1.4. Religia ……….16 2.2. Geneza prowadzenia misji w Afganistanie………. 17 2.3. Zakres prowadzenia misji humanitarnych w Afganistanie………. 18 2.3.1. Polacy w operacji enduring freedom………. 18 2.3.2. Polski kontyngent wojskowy w operacji ISAF (international security…

Polacy na misjach pokojowych ONZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Misje pokojowe ONZ- charakterystyka 1.1.Pojęcie misji pokojowych i ich prawne uwarunkowania……… 7 1.2.Praktyka funkcjonowania misji ONZ………20 Rozdział II Misje pokojowe ONZ pierwszej generacji. 2.1.Charakterystyka misji ONZ………32 2.2.Polacy w misjach ONZ………43 Rozdział III Misje pokojowe ONZ drugiej generacji i wymuszania pokoju 3.1.Charakterystyka misji ONZ………56 3.2.Polacy w misjach ONZ………67 Zakończenie………78 Bibliografia………80

Polska w misjach pokojowych na terenie byłej Jugosławii.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Rozpad Jugosławii 1.1. Rys historyczny Jugosławii od powstania SHS do zakończenia II wojny światowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdział II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, członkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie byłej Jugosławii z udziałem Polski 2.2.1. UNPROFOR ………. 30 2.2.2. UNCRO………. 32 2.2.3. UNPREDEP………. 34 2.2.4. UNMIBH………. 36 2.2.5. UNTAES………. 38 2.2.6. UNMOP………. 40 2.2.7. UNPSG………. 42 2.2.8. UNMIK………. 44 Rozdział III. Misje pokojowe w ramach NATO 3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynależność Polski do NATO………. 46 3.2. Misje pokojowe…

Rola 10BKPanc w misjach pokojowych NATO i ONZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka jednostki 1.1. Rys Historyczny 1.2. Struktury Organizacyjne 1.3. Zadania Rozdział II Charakterystyka wybranych misji 2.1. Przygotowanie do misji, siły i środki 2.2. Przebieg misji 2.2.1. Czad 2.2.2. Afganistan 2.3. Doświadczenia i wnioski Rozdział III Możliwości i perspektywy udziału jednostki w kolejnych misjach 3.1. Plany jednostki 3.2. Sprzęt 3.3. Struktura organizacyjna jednostki Wnioski Zakończenie Bibliografia Spis rysunków

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii.

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Rozpad Jugoslawii 1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdział II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem Polski 2.2.1. UNPROFOR ………. 30 2.2.2. UNCRO………. 32 2.2.3. UNPREDEP………. 34 2.2.4. UNMIBH………. 36 2.2.5. UNTAES………. 38 2.2.6. UNMOP………. 40 2.2.7. UNPSG………. 42 2.2.8. UNMIK………. 44 Rozdział III. Misje pokojowe w ramach NATO 3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynaleznosc Polski do NATO………. 46 3.2. Misje pokojowe…

Udział Sil Zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych na Pólwyspie Balkanskim.

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Istota i typologia bezpieczenstwa 1.1. Pojęcie, typologia i funkcje bezpieczenstwa………. 9 1.2. Istota bezpieczenstwa państwa podmiotowego ……….14 1.3. Istota bezpieczenstwa państwa przedmiotowego………. 20 Rozdział 2. Sytuacja polityczna na pólwyspie balkanskim 2.1. Jugoslawia jako podmiot bezpieczenstwa miedzynarodowego………. 29 2.2. Elementy polityki i dyplomacji w rozwiazywaniu konfliktu………. 35 2.3. Skutki rozpadu Jugoslawii ……….41 Rozdział 3. Sposoby dzialan panstw NATO,które wplynely na ustabilizowanie kryzysu politycznego na Pólwyspie Balkanskim 3.1. Interwencja militarna jako instrument dzialan stabilizacyjnych………. 47 3.2. Podstawy prawne dzialan ONZ i NATO w rozwiazywaniu konfliktu na Balkanach………. 50 3.3. Udział polskiego kontyngentu w konflikcie na Balkanach………. 51 Zakończenie……….65 Bibliografia……….…

Udział Polski w misjach pokojowych.

Przez administrator

Wykaz skrótów Wstęp………..4 Rozdział 1. Pojęcie misji pokojowych………..6 1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych 1.2. Próba zdefiniowania pojęcia misji pokojowych 1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Rozdział 2. Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28 2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ 2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO 2.3. Udział w misjach organizowanych przez UE Rozdział 3. Znaczenie Polski jako uczestnika misji pokojowych na arenie miedzynarodowej………..56 3.1. Znaczenie polityczne dla Polski jako uczestnika misji pokojowych 3.2. Misje pokojowe jako jedna z form utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Zakończenie………..66 Aneks Bibliografia