Kategoria Ochrona Środowiska Ekologia

Ochrona srodowiska w polityce ekologicznej państwa na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………6

Rozdzial 1
Podstawy polityki ekologicznej Panstwa

1.1. Ekologia jako dyscyplina naukowa………9
1.2. Polityka ekologiczna – perspektywa teoretyczna………11
1.3. Uwarunkowania polityki ekologicznej państwa………17
1.4. Ekorozwój jako podstawa polityki ekologicznej………20


Rozdzial 2
Prawne i społeczne aspekty ochrony srodowiska

2.1. Przeslanki i motywy ochrony srodowiska………26
2.2. Prawne i organizacyjne podstawy ochrony srodowiska………31
2.3. Edukacja ekologiczna spoleczenstwa………38
2.4. Stan swiadomosci ekologicznej Polaków w świetle badan………45


Rozdzial 3
Program ochrony srodowiska dla gminy xyz na lata 2007 – 2015

3.1. Charakterystyka Gminy xyz………52
3.2...

Czytaj więcej

Polityka ekologiczna a swiadomosc lokalnej spolecznosci.


Wstęp………7

Rozdzial I
Podstawy polityki ekologicznej państwa.

1.1. Podstawowe pojecia i zakres badan ekologii……………..11
1.2. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej……… 13
1.3. Ekorozwój jako podstawa zalozen polityki ekologicznej………20
1.4. Uwarunkowania polityki ekologicznej………25

Rozdzial II
Uwarunkowania swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

2.1. Istota pojecia ‚swiadomosc ekologiczna’ na gruncie róznych nauk………30
2.2.Struktura i ksztaltowanie się swiadomosci ekologicznej w społeczenstwie………35
2.3.Edukacja ekologiczna w społeczenstwie……… 41
2.4. Stan swiadomosci ekologicznej Polaków w świetle badan………47

Rozdzial III
Charakterystyka terenu badan, badanej populac...

Czytaj więcej

Wpływ stosowania biopaliw na ochrone srodowiska.Wstęp…….3

Rozdzial 1.
Biopaliwa stale……..5

1.1. Biomasa……..5
1.1.1.Wspólczesne procesy pozyskiwania energii z biomasy…….7
1.1.1.1. Proces spalania…….8
1.1.1.2. Gazyfikacja biomasy……..10
1.1.1.3. Piroliza biomasy…….12
1.1.1.4. Wspólspalanie biomasy z weglem…….13
1.1.2. Biomasa a paliwa konwencjonalne…….15


Rozdzial 2.
Biopaliwa plynne ……..18

2.1. Bioalkohole……..21
2.1.1. Bietanol…….21
2.1.1.1. Rodzaje biopaliw produkowanych na bazie etanolu……..25
2.1.2. Biometanol……..26
2.1.2.1. Metanol w zastosowaniach paliwowych……..27
2.2. Biodiesel…….29
2.2.1. Technologia produkcji biodiesla z oleju rzepakowego…….31
2.2.1.1. Produkcja oleju rzepakowego……..32
2.2.1.2...

Czytaj więcej

Zagospodarowanie i ochrona srodowiska geograficznego solectwa XYZ w gminie XYZ.


Wstęp…….1

Rozdzial 1
Polozenie i rys historyczny

1.1 Polozenie geograficzne…….2
1.2 Rys historyczny…….5


Rozdzial 2
Charakterystyka srodowiska przyrodniczego

2.1 Budowa geologiczna i rzezba terenu……. 9
2.2 Warunki klimatyczne i stosunki wodne……. 9
2.3 Gleby…….10
2.4 Szata roslinna is wiat zwierzecy…….13

Rozdzial 3
Spoleczno – ekonomiczne uwarunkowania zagospodarowania badanego terenu

3.1 Stosunki ludnosciowe…….16
3.2 Struktura gospodarki lokalnej…….19

Rozdzial 4
Zagospodarowanie badanego terenu

4.1 Struktura uzytkowania ziemi…….20
4.2 Uklad przestrzenny i charakter zabudowy…….20
4.3 Infrastruktura techniczna…….23
4.4 Polityka wladz lokalnych…….27

Rozdzial 5
Zagrozenia i ochrona srodowiska...

Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa jako alternatywne źródłoenergii.

Wstęp.

Rozdzial 1.
Źródła energii odnawialnych i sposoby ich wykorzystania……….4

1.1.Energia sloneczna
1.2.Energia wody
1.3.Energetyka geotermalna
1.4.Biomasa
1.5 Energia wiatru


Rozdzial 2.
Polityka ekologiczna w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii……….36

2.1. Programy, dokumenty prawne Unii Europejskiej dotyczace odnawialnych zródel energii
2.2. Polskie uwarunkowanie polityczne w zakresię rozwoju odnawialnych zródel energii
2.3. Regulacje prawne dotyczace energetyki odnawialnej


Rozdzial 3.
Instrumenty finansowania rozwoju energetyki wiatrowej……….47

3.1.Fundusze ekologiczne
3.2.Fundusze i instytucje pomocowe
3.3...

Czytaj więcej

Zasady importu i eksportu odpadów.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Prawne podstawy miedzynarodowego obrotu odpadami……….5

1.1 Pojecie odpadów i miedzynarodowego obrotu odpadami
1.2. Konwencja Bazylejska
1.2.1. Zasady bezpiecznego obrotu odpadami wskazane przez Konwencje
1.2.2. Klasyfikacja odpadów wedlug Konwencji Bazylejskiej
1.3. Decyzje Organizacji Wspólpracy Gospodarczej i Rozwoju
1.4. Unijne regulacje miedzynarodowego obrotu odpadami
1.5. Ustawa o miedzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Rozdzial II.
Zasady importu odpadów……….27

2.1. Przywóz odpadów w celu unieszkodliwienia
2.2. Przywóz odpadów w celu odzysku
2.3. Zasady zglaszania przywozu odpadów
2.4. Organy zajmujace się kontrola przywozu odpadów

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii oraz sposoby ich wykorzystania w powiecie XYZ.


Wstęp
Rozdzial 1
Metodologiczne podstawy pracy

1.1. Cel pracy


Rozdzial 2
Teoretyczne podstawy pracy

2.1. Energia wód
2.2. Energia geotermalna
2.3. Energia sloneczna
2.4. Energia wiatru
2.5. Biomasa (drewno, sloma, odchody zwierzat)
2.6. Biogaz
2.7. Energetyka jadrowa


Rozdzial 3
Opis terenu

3.1. Historia i ogólna charakterystyka powiatu
3.2. Usytuowanie powiatu puckiego
3.3. Demografia
3.4. Gleby, szata roslinna i swiat zwierzat
3.5. Klimat
3.6. Wody powierzchniowe
3.7. Analiza stanu obecnego
3.8. Obszary korzystne dla rozwoju turystyki i rekreacji


Rozdzial 4
Przyklady sposobów wykorzystania energii odnawialnej w powiecie XYZ.

4.1. Energetyka wiatrowa
4.2...

Czytaj więcej

Możliwościrozwoju rolnictwa ekologicznego w powiecie XYZ.Wstęp ………..4

Cel i zakres pracy
Rozdzial 1
Przeglad literatury……….. 6

3.1 Rys historyczny
3.1.1 Historia rolnictwa ekologicznego w krajach UE
3.1.2 Historia rolnictwa ekologicznego w Polsce
3.2 systemy uprawy w rolnictwie
3.3 Metody gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.4 Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym
3.5 Certyfikowanie w rolnictwie ekologicznym
3.6 oplacalnosc ekonomiczna produkcji ekologicznej
3.7 Kondycja krajowego i unijnego rolnictwa ekologicznego
3.8 Wsparcie rolnictwa ekologicznego

Rozdzial 2
Material i metody……….. 28

4.1 Charakterystyka ankietowanych

Rozdzial 3
Warunki badan ………..32

5.1 Uwarunkowania przyrodnicze
5.2 Warunki klimatyczne
5...

Czytaj więcej

Możliwościwykorzystania odnawialnych zródel energii w warunkach Polski.

Rozdzial 1.
Pojecie i podzial odnawialnych zródel energii.

Rozdzial 2.
Charakterystyka wybranych zródel energii.

2.1 Energia wody.
2.2 Biomasa.
2.3 Biogaz.

Rozdzial 3.
Charakterystyka wybranych urzadzen korzystajacych z odnawialnych zródel energii.

3.1 Turbiny.
3.2 Kotly.
3.3 Silniki spalania wewnetrznego i zewnetrznego.

Rozdzial 4.
Możliwościwykorzystania odnawialnych zródel energii.

4.1 Bariery utrudniajace rozwój odnawialnych zródel energii.
4.2 Korzysci wynikajace z zastosowania odnawialnych zródel energii .


Podsumowanie.


Spis tabel.
Spis rysunków.
Literatura.


 
Czytaj więcej

Rozwój malej energetyki wodnej w Polsce.Wstęp………2

Rozdzial I
Zadania energetyki wodnej a ochrona srodowiska.

1.1 Wspólczesna polityka energetyczna panstw………3
1.2 Polityka energetyczna a charakterystyka obecnego stanu srodowiska………8
1.3 Odnawialne źródła energii – charakterystyka………12
1.4 Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych zródel energii………17
1.5 Źródła odnawialne w kontekscie polityki energetycznej (poziom UE i krajowy)………19

Rozdzial II
Mala energetyka wodna.

2.1. Sposoby wykorzystania potencjalu energetycznego wody………22
2.2 Podzial malej energetyki wodnej………25
2.3. Turbiny w MEW………28

Rozdzial III
Prognozy i perspektywy malej energetyki wodnej w Polsce.

3...

Czytaj więcej

Jakość powietrza atmosferycznego w aglomeracji miejskiej XYZ


Cel pracy……… 9
Wstęp……… 11

Rozdzial 1.
Szczecin-informacje ogólne

1.1. Srodowisko naturalne……… 14
1.2. Klimat ………15

Rozdzial 2.
Zanieczyszczenia powietrza

2.1. Co to jest zanieczyszczenie? ………17
2.2. Źródła zanieczyszczen powietrza atmosferycznego ………20
2.2.1. Klasyfikacja zanieczyszczen powietrza……… 21
2.2.2. Zanieczyszczenia przemyslowe ………22
2.2.3. Zanieczyszczenia powodowane przez srodki transportu ………24
2.2.3.1. Najwazniejsze zanieczyszczenia powietrza, ich pochodzenie oraz wpływ na organizmy zywe ………31
2.2.3.2. Skutki zanieczyszczen powietrza……… 35

Rozdzial 3.
Przedstawienie wyników

3.1. Stacje pomiarowe………38
3.2. Normy zanieczyszczen powietrza………43
3.3...

Czytaj więcej

Analiza wpływu zanieczyszczen zawartych w osadach sciekowych na rosliny.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Zanieczyszczenia w osadach sciekowych

1. Osady sciekowe – ogólna charakterystyka
1.1.1. Wtórne wykorzystanie oczyszczonych scieków
1.1.2. Istota i rodzaje osadów sciekowych
1.1.3. Procesy przeróbki i unieszkodliwiania osadów sciekowych
1.1.4. Wlasciwosci osadów sciekowych
1.1.5. Ilosci powstajacych osadów
1.2. Zanieczyszczenia wystepujace w osadach sciekowych
1.2.1. Metale ciezkie
1.2.2. Grzyby, wirusy i bakterie
1.2.3. Inne zanieczyszczenia
1.2.4. Akty prawne regulujace kwestie zanieczyszczen osadami sciekowymi


Rozdzial 2.
Wpływ zanieczyszczen na rosliny

2.1. Wpływ osadów sciekowych na rosliny


Rozdzial 3.
Wpływ stosowania osadów sciekowych na ros...

Czytaj więcej

Energia wiatru-stan aktualny i perspektywy rozwoju.


Wstęp

Rozdzial 1
Energia wiatru

1.1 Pojecie i rodzaje odnawialnych zródel enerii
1.2 Historia i krótka charakterystyka energii wiatru

Rozdzial 2
Stan prawny odnawialnych zródel energii

2.1 W Unii Europejskiej
2.2 W Polsce

Rozdzial 3
Energetyka wiatrowa w Polsce

3.1 Zasoby energii wiatru
3.2 Stan aktualny
3.3 Perspektywy rozwoju

Rozdzial 4
Instrumenty finansowania

4.1 Fundusze i instytucje pomocowe
4.2 Unijne fundusze dostepne dla Polski
4.3 Koszty budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych

Rozdzial 5
Srodowiskowe i społeczne uwarunkowania

5.1 Wady (mity) elektrowni wiatrowych
5.2 Zalety elektrowi wiatrowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel


Czytaj więcej

Europejskie prawo ochrony srodowiska.


Wstęp ………. 3

Rozdzial I
Podstawy ochrony srodowiska w Polsce w świetle

czlonkostwa w Unii Europejskiej………. 5
1.1 Prawne podstawy ochrony srodowiska………. 5
1.2 Źródła prawa ochrony srodowiska……….8
1.3 Przedmiot ochrony i jej istota………. 13


Rozdzial II
Ochrona srodowiska w Unii Europejskiej.

2.1 Zagadnienia ogólne polityki ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 15
2.2 Źródła prawa ochrony srodowiska Unii Europejskiej………. 17
2.2.1 Prawo pierwotne………. 17
2.2.2 Prawo wtórne………. 21
2.3 Zasady prawa ochrony srodowiska UE………. 24
2.4 Podmioty polityki Unii Europejskiej w zakresię ochrony srodowiska………. 34
2.4.1 Panstwa czlonkowskie………. 34
2.4.2 Instytucje Unii Europejskiej………. 37

Czytaj więcej

Energetyka wiatrowa w Polsce-stan aktualny i perspektywy rozwoju.


Wstęp. 4
Przeglad literatury.. 7

Rozdzial 1
Energia wiatru na tle odnawialnych zródel energii

1.1 Rodzaje odnawialnych zródel energii………..15
1.2 Historia i charakterystyka energii wiatru………… 21

Rozdzial 2
Prawne uwarunkowania dotyczace odnawialnych zródel energii

2.1 Regulacje prawne obowiazujac w Unii Europejskiej ………..24
2.2 Regulacje prawne obowiazujace w Polsce………… 26

Rozdzial 3
Energetyka wiatrowa w bilansię energetycznym Polski

3.1 Zasoby energii wiatru ………..32
3.2 Stan aktualny. ………..36
3.3 Perspektywy rozwoju………… 40

Rozdzial 4
Instrumenty finansowania energetyki wiatrowej

4.1 Fundusze i instytucje pomocowe ………..47
4.2 Unijne fundusze dostepne dla Polski……….. 52
4...

Czytaj więcej
Regulamin strony