Marketing, Promocja, Reklama, Produkt

Cena jako element gry na rynku telefonii komórkowej.


Wprowadzenie………4

Rozdzial I
Techniki kształtowania i róznicowania się cen na
rynku.

1.1. Znaczenie i rola ceny………8
1.2. Czynniki kształtujące polityke cenowa………13
1.3. Róznicowanie się ceny w róznych warunkach
rynkowych………18


Rozdzial II
Strategie cenowe.

2.1. Metody ustalania cen………23
2.2. Rodzaje strategii cenowych stosowanych przez
przedsiebiorstwo na rynku………30


...

więcej

Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Wstęp……….4

Rozdzial I
Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej.

1. Pojecie reklamy……….5
2. Reklama w systemie marketingu……….7
3. Cele i zadania reklamy……….11
4. Środki i narzedzia reklamy……….16

Rozdzial II
Badania marketingowych.

1. Reklama w badaniach marketingowych……….23
2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25
3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31
4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34

Rozdzial III
Skutecznosc i efektywnosc reklamy

1. Strategia reklamowa……….36
2. Wybrane metody badania skutecznosci i efektywnosci reklamy……….40
2.1. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów……….45
2.2...

więcej

Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ


Wstęp………1

Rozdzial I.
Rynek w turystyce………3

1. Pojecie rynku………3
2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9
3. Systemy informacyjne w turystyce………21


Rozdzial II.
Marketing w turystyce………25

1. Charakterystyka marketingu………25
2. Rola marketingu………32
3. Uslugi a marketing – mix………38
4. Koncepcje marketingu………42
5. Promocja………46


Rozdzial III.
Promocja w turystyce………67

1. Charakterystyka firmy………67
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro
Turystyczne XYZ………70
3...

więcej

Miejsce promocji w strategiach marketingowych firm swiadczacych usługi internetowe.


Wstęp…….. 4

Rozdzial I.
Podstawowe pojecia………6

1. Okreslenie pojecia strategii marketingowej………6
1.1 Rynek docelowy………8
1.2 Pozycja………9
1.3 Produkt………10
1.4 Cena………11
1.5 Dystrybucja………12
1.6 Reklama………13
1.7 Promocja………14


Rozdzial II.
Promocja jako czesc strategii
marketingowej………16

1. Pojecia promocji………16
1.1 Reklama w sieci Internet – modele cenowe………16

więcej

Rola reklamy w marketingu.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4

1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu
2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów
nowoczesnej koncepcji marketingu
3. Wybrane elementy maketingu
3.1. Polityka cen jako element maketingu
3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
3.3. Reklama jako element marketingu
4. Telemarketing jako nowa forma marketingu bezpośredniego
...

więcej

Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.Rozdzial I
1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.

1.1. Definicja zachowania konsumenta.
1.2. Zachowanie racjonalne.
1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego.
1.2.2. Wybór.
1.2.3. Koszt alternatywny.
1.2.4. Czas i ryzyko.
1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego.
1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego.
1.4. Zachowanie irracjonalne.
1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta
1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania konsumenta.
1.7. Zewnetrzne czynniki zachowania konsumenta.
1.7.1. Czynniki ekonomiczne.
1.7.2. Czynniki marketingowe.
1.8. Czynniki psychologiczne i społeczne wpływajace na zachowanie konsumenta.
1.8.1...

więcej

Marketing w przedsiębiorstwie handlowym.


Wstęp

Rozdzial I
Firma handlowa jako uczestnik procesu gospodarczego

1. Istota przedsiębiorstwa handlowego i jego miejsce
w gospodarce narodowej
2. Organizacja działalności handlowej
3. Formy organizacyjne firm handlowych


Rozdzial II
Marketing, sposoby myslenia i działania na rynku

1. Istota, cele i zakres marketingu
2. Znaczenie marketingu dla działalności przedsiębiorstwa


Rozdzial III
...

więcej

Jakość obslugi klienta jako przewaga marketingowa firm.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Charakterystyka marketingu uslug………7

1.1 Istota marketingu uslug……….
9
1.2 Charakterystyka uslug……….
12
1.3 Marketing Mix w uslugach
……….
15


Rozdzial 2
Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach uslugowych………23

2.1 Struktura działalności
marketingowej………
24
2.2 Strategie
...

więcej

Atrakcyjność rynku samochodowego w Polsce.


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakterystyka polskiego rynku samochodów
osobowych……….5

1.1) Ewolucja przemyslu samochodowego na swiecie i w
Polsce. 5
1.2) Ewolucja polskiego rynku samochodowego……….7
1.3) Charakterystyka podazy na polskim rynku samochodów
osobowych……….12
1.4) Charakterystyka popytu na polskim rynku samochodów
osobowych……….18


Rozdzial II.
Firma General Motors oraz jej pozycja na
rynku europejskim…...

więcej

Promocja sprzedaży jako element marketingu mix skutecznie oddzialywujacy na rynek


Wstęp………3

Rozdzial I
Działania firm w ramach koncepcji marketingu -mix………5

1.1 Rola marketingu w działalności firmy………5
1.2 Marketing mix – istota i znaczenie………8
1.3 Elementy marketingu mix………9
1.3.1 Podkompozycja produktu………10
1.3.2 Podkompozycja ceny………14
1.3.3 Podkompozycja dystrybucji………17
1.3.4 Podkompozycja promocji………18


Rozdzial II
Elementy promocji sprzedazy………24

2.1 Zintegrowane działania promocyjne – promotion mix………24
2.2 Cele i zadania promocji sprzedazy………26
2...

więcej

Kompozycja promocji na podstawie firm samochodów dostawczych


Wstęp………1

Roadzial I.
Istota marketingu ………2

1.1 Powiazania marketingu ze strategiami przedsiębiorstwa………3
1.2. Promocja -system komunikacji………8
1.3. Strategia promocyjna przedsiębiorstwa………13
1.3.1.Strategie promocyjne typu "push" i "pull"………15
1.4. Miejsce i rola promocji zarządzaniu marketingowym w przedsiębiorstwie………17
1.5. Etapy budowy skutecznej promocji………19
1.5.1.Identyfikacja docelowego adresata promocji………19
1.5.2. Okreslenie celów promocyjnych………21
1.5.3.Projektowanie przekazu promocyjnego………23
1.5.4.Wybór kanalu komunikacji………24
1.5.5.Ustalenie calkowitego budżetu promocyjnego………24
1.5.6.Zarządzanie i koordynowanie calosciowym procesem komunikacji marketingowej………26

więcej

Sklepy Internetowe jako nowa forma realizacji sprzedazy


Rozdzial 1
Charakterystyka Internetu i rynku elektronicznego

1.1. Historia Internetu
1.2. Przeszkody handlu internetowego
1.3. Pierwsza siec-ARPANET
1.4. Rozwój Internetu od lat 80-tych
1.5. Internet dzis

Rozdzial 2
Systemy platnosci i bezpieczenstwa danych stosowane w Internecie.

2.1. Straty i zagrozenia w Internecie
2.2. Podstawowe zagadnienia bezpieczenstwa
2.3. Protokól IKP
2.4. Najnowsze systemy platnosci w Internecie
2.5. Rodzaje zagrozen

Rozdzial 3
Wykorzystanie Internetu w procesię marketingowym

3.1. Wstęp
3.2. Najpopularniejsze formy reklamy w Internecie

Rozdzial 4
Przyklady wykorzystania elektronicznego marketingu w praktyce

4.1. Porównanie dwóch ksiegarni internetowych
4.2...

więcej

Marketingowa analiza rynku podszewek w Polsce


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Charakterystyka produktu oraz
umiejscowienie rynku podszewek
w strukturze przemyslu………9

1.1. Produkt na rynku przemyslowym……….9
1.2. Zespól instrumentów zwiazanych z produktem……….20
1.3. Podszewki jako produkt i ich miejsce na rynku……….29


Rozdzial II.
Analiza makrootoczenia marketingowego
dostawcy podszewek……….35

2.1. Czynniki makrosrodowiskowe……….36
a) demografia……….36
b) czynniki e...

więcej

Promocja środków kosmetycznych na przykładzie XYZ


Rozdzial I.
Polityka promocyjna w przedsiębiorstwie

1. Istota i znaczenie promocji
2. Etapy tworzenia programu promocyjnego
2.1. Formulowanie celów polityki promocyjnej
2.2. Wybór form promocji a inne elementy marketingu mix
2.3. Ustalanie constansów promocyjnych
2.4. Ustalenie budżetu promocyjnego


Rozdzial II.
Narzedzia promocji-mix

1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
2. Sprzedaz osobista
3. Promocja dodatkowa
4. Propaganda marketingowa (public relations)
5. Sponsoring


Bibliografia

 
więcej

Promocja w salonach samochodowych na przykładzie Fiat Auto Poland


Wstęp………2

Rozdzial I
Determinaty zachowania nabywców

1.1. Proces zachowania nabywców – istota i etapy………3
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby………4
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby………5
1.1.3. Ocena alternatyw wyboru………7
1.1.4. Wybór i zakup produktu………8
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen………9
1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy………12
1.2.1. Wpływy sytuacyjne………14
1.2.2. Wpływy psychologiczne………14
1.2.3. Wpływy spoleczno kulturowe………21


Rozdzial II
Promocja sprzedaży narzedziem kształtowania zachowania nabywców

2.1. Elementy marketingu mix………4
2.1.1. Podkompozycja produktu………27
2.1.2. Podkompozycja ceny………31
2.1.3. Podkompozycja dystrybucji………34
2.1.4...

więcej