Postepowanie dowodowe w procedurze administracyjnej.


Wstęp………4

Rozdział I

Ogólna charakterystyka postępowania dowodowego………6

Rozdział II
Środki dowodowe………13

1.Pojecie i klasyfikacja środków dowodowych………13
2.System środków dowodowych………19
2.1. Dowody nazwane………19
2.1.1. Dowód z dokumentów………19
2.1.2. Dowód z zeznań świadków………23
2.1.3. Dowód z opinii biegłego………30
2.1.4. Dowód z oględzin………38
2.1.5. Dowód z przesłuchania strony………41
2.1.6. Dowód z oświadczenia strony………44
2.2. Dowody nienazwane………46


Rozdział III
Fakty niewymagające dowodów i uprawdopodobnienie………49

1.Fakty niewymagające dowodów……….9
1.1. Fakty powszechnie znane (fakty notoryjne lub notoryczne)………49
1.2. Fakty znane organowi z urzędu……….51
2.Domniemanie………52
2.1. Domniemanie faktyczne………52
2.2. Domniemanie prawne………53
3.Uprawdopodobnienie………56

Rozdział IV
Zasady postępowania dowodowego………59

1.Obowiazek zebrania i rozpatrzenia pełnego materiału dowodowego w sprawie………59
1.1. Zasada prawdy obiektywnej………59
2.Obowiazek dokonania oceny na podstawie całokształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność została udowodniona………72
2.1. Zasada swobodnej oceny dowodów………72
3.Obowiazek umożliwienia stronie udziału w postepowaniu oraz wypowiedzenia się, co do przeprowadzonych dowodów………76
3.1. Zasada jawności wobec strony………76

Rozdział V
Formy postępowania dowodowego………82

1.Rozprawa………82
1.1. Obligatoryjność rozprawy………82
1.2. Czynności przygotowawcze poprzedzające przeprowadzenie rozprawy………91
1.3. Cześć właściwa rozprawy………98
2.Postepowanie gabinetowe………106

Rozdział VI
Skutki uchybień w postepowaniu dowodowym………108

Zakończenie………116
Wykaz literatury………118
Wykaz aktów prawnych………121
Wykaz wyroków………122

 

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich