Bajkoterapia jako jedna z metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

10 listopada 2019 1 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Rozwój, twórczość i uczenie się dziecka na etapie przedszkolnym

1.1 Ogólny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
1.2 Twórczość dziecka w wieku przedszkolnym
1.3 Cele i zadania edukacji w przedszkolu
1.4 Znaczenie bajki w życiu dziecka
1.5 Pojęcie i charakterystyka bajek terapeutycznych

Rozdział II
Podstawy metodologiczne badań własnych

2.1 Przedmiot i cel badań
2.2 Problem główny i hipotezy badawcze
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4 Czas, miejsce i charakterystyka badanej grupy
2.5 Organizacja i przebieg badań
2.6 Zebrany materiał i sposób jego opracowania

Rozdział III
Analiza wyników badań własnych

3.1 Analiza wywiadu przeprowadzonego wśród nauczycieli
3.2 Opis zajęć z wykorzystaniem bajkoterapii – obserwacja
3.3 Uogólnienia i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki