Niepowodzenia szkolne młodzieży w oparciu o badania przeprowadzone w Pogotowiu Opiekunczym


Wstęp………4

Rozdzial I.
Teoretyczne ujecie niepowodzen szkolnych i niedostosowania społecznego

1. Ogólne pojecie niepowodzen szkolnych ………6
2. Podzial przyczyn niepowodzen szkolnych ………10
2.1. Przyczyny spoleczno- ekonomiczne niepowodzen szkolnych ………12
2.2. Biopsychiczne przyczyny niepowodzen szkolnych ………16
2.3. Pedagogiczne przyczyny niepowodzen szkolnych ………21
3. Ogólne pojecie niedostosowania społecznego ………26
3.1. Przyczyny powstawania niedostosowania społecznego ………29
3.2. Przejawy niedostosowania społecznego………31
4. Niepowodzenia szkolne a niedostosowanie społeczne………32


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Cel i przedmiot badan wlasnych ………35
2. Problemy badawcze………36
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………38
4.Organizacja i teren badan………42

Rozdzial III.
Analiza i interpretacja wyników badan

1. Charakterystyka grupy badanej mlodziezy………44
1.1. Sytuacja rodzinna badanych………46
1.2. Sytuacja szkolna badanych………51
1.3. Przejawy niedostosowania społecznego badanych………54
2. Charakterystyka badanych w oparciu o obserwacje………55
3. Opis indywidualnych przypadków………57

Podsumowanie badan i wnioski………61Bibliografia………64
Spis tabel………67
Spis wykresów i rysunków………68

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>