Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad chorym po udarze mózgu

3 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp
Cel pracy

Rozdział I
Udar mózgu jako jednostka chorobowa

1.1 Definicja i klasyfikacja udarów mózgu
1.2 Czynniki ryzyka udarów mózgu
1.3 Epidemiologia
1.4 Diagnostyka udarów mózgu


Rozdział II
Zasady leczenia udarów mózgu

2.1 Leczenie farmakologiczne
2.2 Leczenie chirurgiczne
2.3 Edukacja i zasady prewencji udarów mózgu
2.4 Rehabilitacja po udarze mózgu
2.5 Ocena jakości życia po udarze mózgu


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1 Cele i problemy badawcze
3.2 Metody i techniki badawcze
3.3 Podstawy teoretyczne budowy modelu pielęgnowania


Rozdział IV
Model opieki nad pacjentem po udarze mózgu

4.1 Opis przypadku
4.2 Proces pielęgnowania
4.3 Podsumowanie i wnioski


Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki