System podatkowy w Polsce. 4.24/5 (109)Wstęp ……….4

Rozdzial I
Ordynacja podatkowa.

1.Charakterystyka ogólna podatków……….6
1.1. Aspekt prawny i ekonomiczny……….6
1.2. Prawna budowa podatku……….6
1.3. Klasyfikacja podatków……….9
2. System podatkowy……….10
2.1. Ogólna charakterystyka……….10
2.2. Źródła prawa podatkowego……….11
2.3. Organy podatkowe i ich dzialalnosc……….12


Rozdzial II
Charakterystyka podatków posrednich.

1. Podatek od towarów i uslug……….16
1.1. Podatnicy VAT……….17
1.2. Czynnosci podlegajace opodatkowaniu podatkiem VAT……….18
1.3. Obowiazek podatkowy VAT……….21
1.4. Podstawa podatku od towarów i uslug……….22
1.5. Stawki podatku VAT……….23
1.6. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe……….24
1.7 Podsumowanie……….25
2. Podatek akcyzowy……….25
2.1 Podmiot i przedmiot podatku……….26
2.2. Podstawa opodatkowania i obowiazek podatkowy……….27
2.3. Skala i stawki podatku……….29
2.4. Zwolnienia podatkowe i ich zakres……….30
2.5. Deklaracje i rozliczenie podatku……….30
2.6. Podsumowanie……….31
3. Podatek od gier……….32
3.1. Podatnicy i przedmiot podatku od gier……….32
3.2. Podstawa i obowiazek podatku……….33
3.3 Stawki podatku……….33
3.4. Zwolnienia w podatku……….34
3.5. Podsumowanie……….34


Rozdzial III
Opodatkowanie dochodów.

1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych……….35
1.2. 1. Podmiot i obowiazek podatku……….35
1.1.2.Przedmiot i podstawa podatku……….36
1.1.3.Koszty uzyskania przychodu……….38
1.1.4. Technika zaplaty podatku dochodowego od osób fizycznych……….39
1.2.Ryczaltowe formy opodatkowania przychodów osób fizycznych……….41
1.2.1.Zryczaltowany podatek od niektórych przychodów ewidencjonowanych……….41
1.2.2. Karta podatkowa……….44
1.2.3.Zryczaltowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych……….46
1.3.Podsumowanie……….47
2. Podatek dochodowy od osób prawnych……….48
2.1. Podmiot opodatkowania……….48
2.2. Przedmiot opodatkowania……….49
2.3. Podstawa opodatkowania, stawki, pobór podatku……….50
2.4. Przychody……….51
2.5.Koszty uzyskania przychodów……….53
2.6.Podsumowanie……….54
3.Podatek tonazowy……….54
4.Podatek od wydobycia niektórych kopalin……….55


Rozdzial IV
Podatki lokalne oraz podatek od czynnosci cywilnoprawnych.

1. Podatki lokalne……….57
1.1. Podatek lesny……….57
1.1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania……….57
1.1.2. Obowiazek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz stawka podatkowa……….58
1.1.3. Zwolnienia……….58
1.1.4. Sposób uiszczenia podatku, obowiazki podatników……….59
1.2. Podatek rolny……….60
1.2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania……….60
1.2.2. Podstawa opodatkowania i stawka podatku……….60
1.2.3. Sposób uiszczenia podatku, obowiazki podatników……….61
1.2.4. Zwolnienia……….62
1.3. Podatek od nieruchomosci……….63
1.3.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania……….63
1.3.2. Obowiazek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz stawki podatkowe……….63
1.3.3. Zwolnienia……….64
1.3.4. Sposób uiszczenia podatku, obowiazki podatników……….65
1.4. Podatek od środków transportu……….66
1.4.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania……….66
1.4.2. Obowiazek podatkowy, stawki podatkowe……….66
1.4.3. Sposób uiszczenia podatku, obowiazki podatników……….67
1.4.4. Zwolnienia……….67
1.5. Podsumowanie……….67
2. Podatek od czynnosci cywilnoprawnych……….68
2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania……….68
2.2. Obowiazek podatkowy……….70
2.3. Podstawa opodatkowania, stawki podatku……….70
2.4. Zwolnienia podatkowe……….72
2.5. Zaplata, pobór podatku oraz wlasciwosc organów podatkowych……….73


Zakończenie……….75
Bibliografia……….77


Oceń