Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce na (przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej)


Wstęp
1. Cel pracy………5

2. Hipotezy badawcze………6
3. Metody badawcze………6

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce ai stota przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości………7

1.2. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………9
1.3. Rozwój MŚP w gospodarce………11
1.4. Źródła finansowania działalności MŚP………16
1.5. Bariery funkcjonowania i rozwoju sektora MŚP w Polsce………19

Rozdział 2
Istota transakcji leasingowych

2.1. Pojęcie i geneza leasingu………24
2.2 Rodzaje leasingu………28
2.3. Prawne aspekty zawierania umów leasingowych………32
2.4 Przedmiot umowy leasingu………37
2.5 Sprzedaż bądź oddanie przedmiotu umowy po zakończeniu umowy leasingu………38
2.6 Ujęcie leasingu w księgach przedsiębiorstwa………39

Rozdział 3
Rozwój działalności leasingowej

3.1 Rozwój leasingu w Polsce………43
3.2 Rozwój leasingu w Europie………49
3.3 Bariery rozwoju usług leasingowych………51

Rozdział 4
Ogólna charaktrystyka badanej firmy

4.1. Powstanie i rozwój………53
4.2. Zatrudnienie………54
4.3. Struktura usług………56

Rozdział 5
Analiza sytuacji finansowej badanej firmy

5.1. Analiza pionowa i pozioma aktywów i pasywów………59
5.2. Analiza rachunku wyników………62
5.3. Analiza wskaźnikowa………63

Rozdział 6
Wykorzystanie leasingu jako formy finansowania inwestycji na przykładzie firmy ‚E’.

6.1. Opłacalności transakcji leasingowej………66
6.2. Wybór firmy leasingowej oraz zasady zawierania umowy leasingowej………67
6.3. Ocena opłacalności leasingu dla firmy ‚E’………73

Zakończenie………78
Bibliografia………80
Spis tabel, rysunków i wykresów………83
Akty prawne………85
Materiały statystyczne i raporty………86
Strony internetowe………88


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>