dane finansowe do pracy magisterskiej

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57
3...

więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimiWstęp……….2

Rozdzial I
Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim.

1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4
1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11
1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13


Rozdzial II
Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania.

2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18
2.2. Budowanie struktury organizacji……….21
2.3. Kultura organizacji……….27


Rozdzial III
Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34
3.2. Podejscie japonskie……….41
3.3. Model europejski……….53


Rozdzial IV
Zarządzanie procesami a wybrane koncepcje zarządzania.

4.1...

więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6
2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8
3. Teorie motywacji………..12
3.1 Teoria tresci ………..12
3.2 Teoria procesu ………..16
4. Narzedzia motywacji……….. 20
4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20
4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21
4.3 Indywidualne narzedzia motywowania pracowników……….. 23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Problem badawczy oraz cel badan ………..28
2. Przedmiot badan oraz hipotezy badawcze……….. 29
3...

więcej

Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012

Streszczenie………..5

Wstęp……….. 7

Rozdzial 1.
Przeglad pismiennictwa

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8
1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22
1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan

2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29
2.2. Zakres badan i źródła informacji……….. 29
2.3. Metody i techniki badawcze……….. 30


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Analiza wstepna bilansu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 34
3.2. Analiza przychodów Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 45
3.3. Analiza wydatków Funduszu Ubezpieczen Spolecznych ………..48
3.4...

więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu ‚Zacisze’)


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim

1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich
1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich
1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim


Rozdzial 2.
Ryzyko jakosciowe w hotelu ‚Zacisze’

2.1. Zalozenia metodologiczne prowadzonych badan
2.2. Ogólna charakterystyka badanego hotelu ‚Zacisze’
2.3. Mapowanie ryzyka i jego zalozenia
2.4. Zdefiniowanie podstawowych i pomocniczych procesów hotelu ‚Zacisze’
2.5...

więcej

Wynagrodzenia w Urzedzie Miejskim


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota wynagrodzeń za prace

1. Pojecie wynagrodzeń i ich funkcje…………4
2. Cechy i zasady wynagrodzenia za prace…………7
3. Skladniki wynagrodzenia…………11
4. Formy plac…………13


Rozdzial II
Charakterystyka składników, systemów i strategii wynagrodzen

1. Pojecie wynagrodzenia calkowitego…………18
2. Analiza strategii wynagrodzen…………18
3. Systemy wynagradzania za efekty pracy…………21
4. Teorie motywacji a wynagradzanie za efekty…………28


Rozdzial III
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego X

1. Urzad Miejski organem wladzy w ukladzie ustrojowym…………37
2. Gospodarka finansowa Urzędu Miejskiego X…………46
3. Gospodarka kadrowa w Urzedzie Miejskim X…………48


Rozdzial IV
Metodologi...

więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15
1.4. Zadania gminy ………18

Rozdzial II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Polozenie geograficzne i podzial administracyjny………21
2.2. Charakterystyka demograficzna………23
2.3. Sytuacja gospodarcza………27
2.3.1. Rolnictwo………27
2.3.2. Działalność pozarolnicza………29
2.3.3. Rynek pracy………32
2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe………36

Ro...

więcej

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong
<br

Wstęp 4<br
<brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków
finansowych Unii Europejskiej ………23<br
<br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

więcej

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej.

1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6
1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10
1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17
1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 – analiza porównawcza ……… 20

Rozdzial II
System zarządzania programami wspólfinansowanymi z funduszy strukturalnych.

2.1. Instytucje zarzadzajace instrumentami finansowymi w Polsce……… 26
2.2...

więcej

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ


Wstęp………… 4

Rozdzial I
Fundusze Unii Europejskiej

1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6
2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7
3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10
4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13
5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17


Rozdzial II
Samorzad gminny

1. Gmina podstawowa wspólnota samorzadowa …………20
2. Zadania i zakres działania gminy …………23
2.1 Zadania wlasne …………24
2.2 Zadania zlecone …………25
3. Organy gminy i ich kompetencje …………26
3.1 Rada gminy …………26
3.2 Wójt(burmistrz prezydent)………… 30
4...

więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.


Wstęp………. 9

Rozdzial I
Pojecie samorządu lokalnego

1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11
1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12
1.3. Role i zadania gminy ……….14
1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18


Rozdzial II
Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013

2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 ……….24
2.1.1. Europejski Fundusz Spoleczny ……….25
2.1.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………. 28
2.1.3. Fundusz Spójnosci ……….30
2.2. Programy operacyjne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013………. 33
2.2.1...

więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Wstęp

Rozdzial I.
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego

1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego
2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy
3.Źródła dochodów gminy
4.Glówne kierunki wydawania srodków


Rozdzial II.
Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy

1.Cele Unii i srodki ich realizacji
2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej
3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
4.Kryteria przyznania pomocy z funduszy europejskich


Rozdzial III.
Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na finansowanie zadan gminy XYZ i XYZ

1...

więcej

Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój gospodarczy i jakosc zycia w regionie swietokrzyskim.


Wstęp

Rozdzial 1
Polityka regionalna Unii Europejskiej

1.1 Istota polityki regionalnej Unii Europejskiej
1.2 Zasady polityki regionalnej
1.3 Organizacja i finansowanie polityki regionalnej

Rozdzial 2
Fundusze strukturalne jako finansowe narzedzia polityki strukturalnej

Unii Europejskiej
2.1. Europejski Fundusz Spoleczny (EFS)
2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
2.3. Fundusz Spójnosci (Kohezji)

Rozdzial 3
Kapital ludzki- pojecie i znaczenie

3.1. Definicja kapitału ludzkiego
3.2. Znaczenie kapitału ludzkiego
3.3. Rynek zasobów ludzkich

Rozdzial 4
Analiza i ocena wpływu funduszy strukturalnych na jakosc kapitału ludzkiego w regionie swietokrzyskim

4.1...

więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Dzierzgon.


Wstęp

Rozdzial I.
Rola i znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju gmin w Polsce

1.1 Cele i zasady polityki strukturalnej UE
1.2 Programy operacyjne kierowane na rozwój gmin w Polsce
1.3 Alokacja środków unijnych przeznaczonych na rozwój gmin w woj. Pomorskim w latach 2007 -2013

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy Dzierzgon

2.1 Charakterystyka spoleczno- gospodarcza gminy Dzierzgon
2.2 Kierunki rozwoju gminy w programowaniu strategicznym gminy Dzierzgon
2.3 Gospodarka finansowa gminy Dzierzgon
2.4 Fundusze strukturalne wykorzystywane przez gmine Dzierzgon

Rozdzial III.
Analiza i wpływ projektów finansowanych z Unii Europejskiej w latach 2008-2011 w gminie Dzierzgon

3...

więcej

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.


Wstęp …………3

Rozdzial I.
Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5

1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5
1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5
1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6
1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9
1.1.4. Wiek XVIII i pierwsza polowa wieku XIX jako trzeci okres rozwoju ubezpieczen. …………11
1.1.5. Pierwsza i druga wojna swiatowa jako hamulce rozwoju ubezpieczen na swiecie. …………12
1.1.6. Okres wspólczesnych ubezpieczen. …………13
1.2. Rozwój ubezpieczen na zycie w Polsce. …………14
1.2.1...

więcej