Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera w firmie Handlopex SA.

Wstęp……….4

Rozdzial 1.
Istota i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy

1.2. Pojecie i modele Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 7
1.1.2. Idea cyklu ciaglego doskonalenia E. Deminga w procesowym podejsciu do zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy………. 10
1.1.2. Modele Systemów Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy w znormalizowanych systemach zarządzania ……….11
1.2. Charakterystyka wymagan stawianych przez normy serii PN-N-18000 wobec Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 18
1.2.1. Zakres kluczowych wymagan stawianych przez norme PN-N-18001 ……….19
1.2.2. Zaangazowanie najwyzszego kierownictwa i polityka bezpieczenstwa i higieny pracy………. 20
1.2.3. Planowanie w ramach Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy………. 23
1.2.4. Wdrazanie i funkcjonowanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy……….26
1.2.4.1. Struktura organizacyjna i odpowiedzialnosc ……….26
1.2.4.2. Zapewnienie zasobów………. 27
1.2.4.3. Szkolenia……….27
1.2.4.4. Komunikacja………. 28
1.2.4.5. Dokumentacja………. 29
1.2.5. Zarządzanie ryzykiem zawodowym i organizowanie prac zwiazanych ze znaczacymi zagrozeniami ……….31
1.2.6. Sprawdzanie Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy ……….33
1.2.7. Niezgodnosci oraz działania korygujace i zapobiegawcze ……….35
1.2.8. Nadzór nad dokumentacja Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem i Higiena Pracy ……….36


Rozdzial 2.
Ryzyko zawodowe i jego ujecia w róznych kontekstach zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy

2.1. Ryzyko zawodowe w aktach prawnych Unii Europejskiej oraz w przepisach i normach krajowych………. 37
2.1.1. Prawo Unii Europejskiej………. 37
1.1.1.1. Stanowiska pracy wyposazone w monitory ekranowe………. 38
1.1.1.2. Reczne przemieszczanie ciezarów ……….39
1.1.1.3. Czynniki rakotwórcze i mutagenne………. 40
1.1.1.4. Czynniki biologiczne ……….40
1.1.1.5. Czynniki chemiczne………. 41
1.1.1.6. Stanowiska pracy, na których moze wystapic atmosfera wybuchowa ……….42
1.1.1.7. Wibracje ……….43
1.1.1.8. Halas ……….44
1.1.1.9. Pola elektromagnetyczne ……….45
1.1.1.10. Sztuczne promieniowanie optyczne ……….46
2.1.2. Prawo Polski ……….49
2.2. Model oceny ryzyka zawodowego wedlug normy PN-N-18002 ……….50
2.2.1. Metodyka postępowania przy ocenie ryzyka zawodowego………. 51
2.2.2. Zebranie informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego ……….54
2.2.3. Identyfikacja zagrozen ……….55
2.2.4. Oszacowanie ryzyka zawodowego……….57
2.2.5. Wyznaczenie dopuszczalnosci ryzyka zawodowego ……….59
2.2.6. Działania prewencyjne i korekcyjne wynikajace z oceny ryzyka zawodowego………. 61
2.2.7. Dokumentowanie i informowanie o wynikach oceny ryzyka zawodowego ……….62
2.3. Charakterystyka wybranych metod badania zagrozen i szacowania ryzyka………. 63
2.3.1. Metoda RISK – SCORE……….64
2.3.2. Wstępna Analiza Zagrozenia (Preliminary Hazard Analysis)………. 67
2.3.3. Metoda List Kontrolnych (Check List Analysis) ……….68
2.3.4. Analiza „Co Jesli” (What If Analysis)………. 69
2.3.5. Analiza Drzewa Uszkodzen (Fault Tree Analysis ……….70
2.3.6. Analiza Drzew Zdarzen (Event Tree Analysis) ……….71
2.3.7. Analiza bledów ludzkich (HRA) ……….72
2.3.8. Metoda ALARP ( od ang. As Low As is Reasonably Practicable) ……….72
2.3.9. Analiza bezpieczenstwa pracy metoda JSA (Job Safety Analysis)………. 74
2.3.10. Metoda oceny ryzyka wg normy PN-N-18002………. 75
2.3.11. Metoda Pieciu Kroków (Five steps to risk)………. 75
2.3.12. Metoda HAZOP – (Hazard and Operability Study)………. 76


Rozdzial 3.
Analiza procesu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera w firmie XYZ SA

3.1. Charakterystyka firmy i srodowiska pracy pracowników magazynów ……….79
3.2. Karta oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy magazynier………. 81
3.2.1. Opis stanowiska pracy magazyniera w firmie XYZ SA ……….82
3.2.2. Zagrozenia na stanowisku pracy magazyniera. Okreslanie i wartosciowanie ryzyka zawodowego………. 85
3.2.3. Karta oceny ryzyka dla magazyniera wg metody Risc – Score ……….89
3.3. Operacyjne wykorzystanie wyników oceny ryzyka zawodowego………. 92


Rozdzial 4.
Możliwościdoskonalenia procesu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy magazyniera w firmie XYZ SA – Badania wlasne ……….94

4.1. Przedmiot i cele badan………. 94
4.1.1. Cele, przedmiot badan, problemy i hipotezy badawcze………. 94
4.1.2. Metody i techniki badawcze. Organizacja badan ……….95
4.2. Opinie pracowników dotyczace stanu i struktury doskonalenie oceny ryzyka zawodowego………. 96
4.2.1. Wyniki badan 96
4.2.2. Wnioski i rekomendacje ……….98


Zakończenie ……….100
Bibliografia………. 101
Spis tabel ……….106
Spis rysunków………. 107
Spis wykresów………. 107
Zalaczniki………. 108


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>