Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych


Wstęp……….3

Rozdzial I
Rodzina patologiczna a problemy szkolne dziecka.

1.1. Patologia spoleczna – analiza definicyjna………. 7
1.2. Rodzina i jej funkcje……….11
1.3. Patologie w rodzinie……….20
1.4. Niepowodzenia szkolne ucznia i zapobieganie tym problemom……….26


Rozdzial II
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

2.1. Przedmiot i cel badan……….31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….33
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….37
2.4. Przebieg i organizacja badan……….43


Rozdzial III
Problemy szkolne dzieci z rodzin patologicznych w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka badanej populacji……….41
3.2. Sytuacja rodzinna dzieci……….48
3.3. Problemy szkolne uczniów z rodzin patologicznych ……….54
3.4. Funkcjonowanie dzieci z rodzin patologicznych w grupie rówiesniczej……….60
3.5. Rodzaje pomocy uzyskiwanej przez uczniów……….65
3.6. Wnioski z badan……….68


Zakończenie……….72
Bibliografia……….74
Spis wykresów……….77
Aneks……….79


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>