Tag: prace licencjackie budżet gminy

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Organizacja, struktura i funkcjonowanie gminy XYZ

Cel i zakres pracy ………3 Wprowadzenie ………4 Rozdział 1 Ustrój samorządu terytorialnego       1. Istota i znaczenie samorządu terytorialnego ………. 5 2. Europejska karta samorządu terytorialnego ………6 3. Gmina jako jednostka podziału terytorialnego–zadania i kompetencje………. 7 4. Gmina iwkowa na mapie województwa małopolskieg………o 13 Rozdział 2 Sprawowanie władzy w gminie       1. Wybory………15 2. Rada gminy jako…
Przeczytaj więcej

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ

Wstęp………… 4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17 Rozdzial II Samorzad gminny 1. Gmina podstawowa…
Przeczytaj więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.

Wstęp………. 9 Rozdzial I Pojecie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013…
Przeczytaj więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój gminy XYZ.

Wstęp………. 4 Rozdział I. Administracja samorządowa w Polsce. 1. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego………. 6 2. Definicja i podstawy prawne funkcjonowania………. 8 3. Organy stanowiące oraz wykonawcze samorządu ………. 11 Rozdział II. Gmina jako podstawowa struktura samorządu terytorialnego. 1. Struktura organizacyjna gminy………. 16 2. Zadania własne i zlecone gminy………. 18 3. Gospodarka finansowa gminy………. 21…
Przeczytaj więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Wstęp Rozdzial I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdzial II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej 3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 4.Kryteria…
Przeczytaj więcej

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15 1.1. Historia gminy 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.3. Budżet gminy 1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka 1.5. Infrastruktura techniczna 1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne 1.7. Oswiata i kultura 1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne Rozdzial 2. Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………. 49…
Przeczytaj więcej

Możliwościrozwoju turystyki w gminie XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Turystyka jako element rozwoju spolecznosci lokalnej. 1.1. Funkcje wspólczesnej turystyki………5 1.2. Samorzad lokalny jako kreator rozwoju turystyki………10 1.3. Efekty spoleczno-ekonomiczne dla spolecznosci lokalnej z rozwoju turystyki………12 Rozdzial 2. Atrakcyjność turystyczna gminy XYZ. 2.1. Zarys historii gminy XYZ………14 2.2. Charakterystyka spoleczno-gospodarcza………17 2.3. Waloryzacja turystyczna………19 2.4. Zagospodarowanie turystyczne………35 2.5. Organizacje turystyczne i rekreacyjne dzialajace…
Przeczytaj więcej

Wybrane formy rekreacji ruchowej na przykładzie działalności miejskiego osrodka sportu i rekreacji w XYZ

Wstęp …………2 Rozdzial I Rekreacja………… 6 1.1 Historia rekreacji na swiecie …………6 1.2 Historia rekreacji w Polsce …………10 1.3. Historia rekreacji w XYZ………… 23 Rozdzial II Charakterystyka gminy XYZ …………35 Rozdzial III Formy organizacji ośrodków sportowo-rekreacyjnych w Polsce 3.1 Zaklad budżetowy …………38 3.2 Jednostki budżetowe………… 39 3.3. Spólki z o.o…………. 39 Rozdzial IV Charakterystyka miejskiego…
Przeczytaj więcej

Walory turystyczne, rekreacyjne i ekologiczne na obszarze Wyzyny Czestochowskiej.

Wstęp Rozdzial I Ogólna charakterystyka srodowiska naturalnego Wyzyny Czestochowskiej 1.1. Polozenie geograficzne 1.2. Morfologia 1.3. Hydrografia 1.4. Klimat 1.5. Budowa geologiczna. 1.6. Jakość wód powierzchniowych 1.7. Jakość wód podziemnych 1.8. Zasoby srodowiska naturalnego 1.8.1. Flora 1.8.2. Fauna 1.8.3. Parki krajobrazowe 1.8.4. Rezerwaty 1.8.5.Pomniki przyrody 1.8.6. Zielen miejska 1.8.7. Inne walory Rozdzial II Działalność antrpogeniczna na…
Przeczytaj więcej

Rola samorządu lokalnego w realizacji polityczno -oswiatowej w Polsce

Wstęp…………5 Rozdzial 1. Polityka oswiatowa. 1.1. Polityka oswiatowa w ujeciach definicyjnych…………7 1.2. Elementy polityki oswiatowej…………9 1.3. Podmiot i przedmiot polityki oswiatowej…………12 1.4. Rola polityki oswiatowej w kontekscie wyzwan wspólczesnosci…………16 Rozdzial 2. Samorzad terytorialny w Polsce. 2.1. Pojecie samorządu terytorialnego …………25 2.2. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego…………27 2.3. Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego…………33 2.4. Gmina jako jednostka…
Przeczytaj więcej

Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków unijnych (na przykładzie gminy XYZ)

Wstęp………… 5 Rozdzial I Polityka regionalna UE. 1.1 Pojecie regionu i definicja polityki regionalnej UE………… 7 1.2 Cele polityki regionalnej UE………… 13 1.3 Zasady polityki regionalnej UE………… 17 1.4 Instrumenty polityki regionalnej UEs. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne UE na lata 2007 – 2013. 2.1 Europejski Fundusz Spoleczny………… 24 2.2 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego………… 26…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Istota zarządzania finansami w gminach 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy…
Przeczytaj więcej

Podatek rolny jako dochód gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2007 – 2009 Metody ustalania i ewidencjonowania.

Wstęp ………..3 Rozdzial I Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i rola samorządu terytorialnego ………..5 1.2. Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa……….. 6 1.3. Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 13 1.4. Źródła dochodów gminy……….. 20 1.5. Sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscia gminna……….. 24 Rozdzial II Systematyka podatków samorzadowych 2.1. Historia, pojecie, elementy…
Przeczytaj więcej

Uwarunkowania i skutki wprowadzenia podatku VAT w gospodarstwie rolnym

Wstęp Rozdzial 1 Rola i znaczenie podatków dla funkcjonowania panstw i jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Rola podatku dochodowego od osób fizycznych w systemie podatkowym 1.2. Rola i miejsce podatków w systemie budżetowym. 1.3. Konstrukcja podatku rolnego 1.4. Dochody wlasne gmin 1.5. Podatek rolny w dochodach wlasnych gmin Rozdzial 2 Teoretyczne podstawy opodatkowania rolnictwa 2.1. Pojecie…
Przeczytaj więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych…
Przeczytaj więcej

Podatki samorządowe na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………5 Rozdzial I. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze gminy XYZ 1.1. Rys historyczny gminy Wijewo ……… 8 1.2. Rolnictwo i pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza………13 1.3. Demografia ………16 1.4. Rozmiar i struktura bezrobocia……… 20 1.5. Infrastruktura ekonomiczna i spoleczna gminy………25 Rozdzial II. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej gminy 2.1. Organy gminy i ich zadania……… 33 2.2. Procedura budżetowa ……… 41…
Przeczytaj więcej

Znaczenie podatków i oplat lokalnych w strukturach dochodów Miasta i Gminy XYZ.

Wstęp ………..3 Rozdzial 1. Istota i cechy samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego ………..4 1.2. Zarys historyczny rozwoju samorządu terytorialnego na ziemiach Polskich do roku 1990……….. 8 1.3. Ewolucja polskiego samorządu terytorialnego w latach 1990-2010 ………..13 1.4. Problematyka nadzoru panstwowego nad samorzadem terytorialnym ………..17 Rozdzial 2. Podatki i opłaty lokalne na tle budżetu gmin. 2.1.…
Przeczytaj więcej

Podatek rolny jako źródłodochodu na przykładzie gminy XYZ

Wstęp Rozdzial I Zakres dzialan samorządu terytorialnego 1.1.Rola samorządu terytorialnego 1.2.Gmina jako wspólnota samorzadowa 1.3.Zakres zadan Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4.Rola dochodu Gminy Rozdzial II Systematyka podatków 2.1.Pojecie,elementy konstrukcji podatku 2.2.Zasady oraz funkcje podatków 2.3.Podatek rolny jako rola dochodu Gminy Rozdzial III Charakterystyka 3.1.Obowiazek podatkowy 3.2.Zasady ustalania podatków 3.3.Podatnicy 3.4.Ustalanie podstawy podatku 3.5.Ulgi i…
Przeczytaj więcej

Podatek od nieruchomości w Gminie Kosakowo.

Wstęp………..2 Rozdzial I Podatek od nieruchomosci w polskim systemie podatkowym. 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..4 1.2. Nieruchomości jako przedmiot opodatkowania………..6 1.3. System opodatkowania nieruchomosci w Polsce………..10 Rozdzial II Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomosci. 2.1. Podstawa opodatkowania nieruchomosci………..15 2.2. Podatnicy w podatkach od nieruchomosci………..18 2.3. Podmioty objete obowiazkiem podatkowym………..20 2.4. Powstanie, wygasniecie i zwolnienie podmiotów z…
Przeczytaj więcej

Kultura czasu wolnego młodzieży gimnazjalnej Gminy XYZ

Wstęp………5 Rozdzial 1. Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury ……… 8 1.1. Czas wolny dawniej i dzis ……… 9 1.1.1. Kultura czasu wolnego ………9 1.1.2. Terminologia i definicje ………15 1.2. Funkcje czasu wolnego w życiu czlowieka……… 24 1.3. Aspekty czasu wolnego ………29 1.3.1. Psychologiczny ………30 1.3.2. Higieniczno – zdrowotny……… 32 1.3.3. Socjologiczny ………34 1.3.4. Ekonomiczny…
Przeczytaj więcej

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj…
Przeczytaj więcej

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie.

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdzial II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie dzialalnoscia inwestycyjna gminy na przykładzie gminy xxx w latach 2006 – 2009

Wstęp ………5 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i geneza samorządu terytorialnego ………9 1.2. Organy, zadania i kompetencje samorządu gminy ………16 1.2.1. Organy gminy i ich kompetencje ………16 1.2.2. Zadania samorządu gminy ………22 1.3. Mienie komunalne gminy ………26 1.4. Formy organizacyjno- prawne gospodarki finansowej gminy ………30 Rozdzial II Gospodarka finansowa gminy…
Przeczytaj więcej

Inwestycje z funduszy europejskich z Gminie XYZ

Wstęp………2 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej – ujecie teoretyczne. 1. Rodzaje funduszy europejskich………4 2. Zasady, procedury i dziedziny wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej………11 3. Pozyskiwanie środków z UE przez gminy………32 Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2010-2011. 1. Spoleczno-gospodarczy charakter gminy XYZ………40 2. Rolnictwo, przemysl usługi w Kazimierzy Wielkiej………45 3. Zatrudnienie i bezrobocie…
Przeczytaj więcej

Rozproszone systemy komputerowe i analiza ryzyka.

Analogowy symulator sprzetowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8622 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj…
Przeczytaj więcej

Projekt sieci komputerowej w Urzedzie Gminy

1. Wstęp. 2. Ogólna charakterystyka sieci w urzedzie gminy 2.1. Przypisanie stalych adresów IP, powody i procedura przydzielania 2.2. Laczenie budynków urzedu (kablowe lub radiowe) 2.3. Podzial na podsieci jednostek podleglych (GOPS, Biblioteka, Osrodek Doradztwa Rolniczego) 2.4. Przykladowy schemat sieci komputerowej 3. Udostepnianie zasobów sieciowych 3.1. Utworzenie zasobów na komputerze pelniacym role serwera 3.2. Umieszczenie…
Przeczytaj więcej

Wpływy i wydatki w jednostce budżetowej na przykładzie Oddzialu Doradztwa Rolniczego

Wstęp ……… 2 Rozdzial I. Organizacja Ośrodków Doradztwa Rolniczego 1. Organizacja i zarzadzanie……… 3 Rozdzial II. Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 1. Pojecie budżetu……… 8 2. Klasyfikacja budżetowa……… 11 3. Uklad wykonawczy, plan finansowy ………12 4. Jednostki budżetowe ………13 5. Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa ………15 6. Ogólne zasady klasyfikacji budżetowej……… 17 7. Klasyfikacja paragrafowa wydatków…………
Przeczytaj więcej

Rola podatku dochodowego w budżecie państwa

Rozdzial 1. Budżet państwa – cele i sposoby jego gromadzenia 1. Pojecie i funkcje budżetu państwa……….3 2. Zasady polityki budżetowej……….10 3. Podatki jako źródłogromadzenia dochodów budżetowych……….23 4. Wydatki budżetu państwa……….33 5. Deficyt budżetowy……….38 Rozdzial 2 Charakterystyka i konstrukcja podatków dochodowych 1. Podatek dochodowy od osób prawnych………..39 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych………..44 3. Karta podatkowa…
Przeczytaj więcej

Dochody podatkowe i niepodatkowe gminy na przykładzie XYZ

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka organów lokalnych – funkcje i kompetencje. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych ……… 5 1.1. Prawnofinansowe podstawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ……… 9 1.2. Zadania gospodarcze samorządu terytorialnego ……… 12 2. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ……… 15 2.1. Samorzad terytorialny ……… 15 2.2. Władze gminy ……… 18 2.3.…
Przeczytaj więcej

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.

Wstęp …….. 4 Rozdzial I. Pojecie i klasyfikacja obligacji 1. Pojecie obligacji………6 2. Klasyfikacja obligacji ……… 8 2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8 2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9 2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9 2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów wartosciowych do publicznego obrotu w…
Przeczytaj więcej

Dotacje celowe gminy jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp Rozdzial I. Gmina podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego w latach 1918-2005. Rys historyczny 1.2 Akty prawne regulujace funkcjonowanie gmin jako jednostek samorządu terytorialnego 1.3 Kompendium wiedzy o działalności samorządu gminnego. Rozdzial II. Mechanizmy funkcjonowania dotacji celowych gmin 2.1 Dotacje celowe jako dodatkowa forma finansowania działalności gmin 2.2 Istota dotacji…
Przeczytaj więcej

Wydatki samorządu powiatowego a usługi publiczne na przykładzie powiatu XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Wydatki samorzadów………5 1. Istota i rodzaje wydatków publicznych………7 2. Racjonalizacja wydatków………20 3. Równowaga budżetowa………28 4. Dlug publiczny i polityka fiskalna………31 Rozdzial II. Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego………37 1. Pozycja, wladze i zadania powiatu……… 41 2. Mienie i dochody powiatu………48 3. Prezentacja powiatu XYZ………52 4. Dochody i struktura wydatków………57 Rozdzial III. Analiza wydatków…
Przeczytaj więcej

Możliwości zwiększenia dochodów budżetu gminy z podatków i oplat lokalnych na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Administracja publiczna. 1.1.1. Administracja terenowa. 1.1.2. Administracja samorzadowa. 1.2. Samorzad gminy i jego zadania. 1.3. Władze i organy gminy. 1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne gminy. 1.5. Mienie komunalne nalezace do gminy. 1.6. Nieruchomości niekomunalne znajdujace się na terenie gminy. Rozdzial II. Gospodarka finansowa gminy. 2.1. Zasady…
Przeczytaj więcej

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ w latach 1998-2001.

Wstęp Rozdzial I. Istota i zadania samorządu terytorialnego 1. Istota samorządu terytorialnego 2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP 3. Zakres działania i zadania gminy 4. Struktura samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa 5. Ocena funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce Rozdzial II. Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy 1. Budżet gminy 2. Rodzaje…
Przeczytaj więcej

Wpływ czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu pilskiego w latach 1990-2005.

Wstęp………5 Rozdzial I Samorzad terytorialny 1.1 Pojecie samorządu terytorialnego ………7 1.2 Spoleczno-ekonomiczne warunki działania samorządu terytorialnego od 1990 roku ………8 1.3 Gmina……… 10 1.3.1 Pojecie gminy……… 10 1.3.2 Organy gminy……… 10 Rozdzial II Charakterystyka gmin powiatu xyz Rozdzial III Analiza wpływu czynników prawnych, ekonomicznych i kompetencyjnych na wydatki inwestycyjne gmin powiatu xyz w latach 1990-2005…
Przeczytaj więcej

Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego na przykładzie gminy i miasta XYZ.

  Wstęp……… 4 Rozdział I Teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce 1.1. Istota samorządu terytorialnego ………6 1.2. Gmina jako podmiot samorządu terytorialnego……… 10 1.2.1. Pojęcie gminy……… 11 1.2.2. Osobowość prawna gminy ………11 1.3. Zakres działania i podstawowe zadania gminy……… 14 1.3.1. Zadania własne gminy ………15 1.3.2. Zadania zlecone ………17 1.4. Władze gminy……… 20 1.4.1.…
Przeczytaj więcej

Gospodarka jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp……… 4 Rozdzial I. Struktura i organizacja wladz gminy 1.1 Charakterystyka gminy XYZ ………7 1.2 Organizacja działalności Rady gminy ………10 1.3 Sklad Zarzadu gminy……… 16 1.4 Działalność Urzędu gminy ………18 Rozdzial II. Zadania i zakres inwestycji gminy XYZ 2.1 Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w świetle Ustawy o samorzadzie gminnym……… 23 2.2 Zadania wlasne i zlecone ………24…
Przeczytaj więcej

Budżet lokalny na przykładzie miasta XYZ.

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia budżetu. 1.1. Rys historyczny budżetu………. 7 1.2. Definicja budżetu ……….11 1.3. Opracowywanie i wykonanie budżetu………. 17 1.4. Struktura dochodów i wydatków………. 22 Rozdzial II. XYZ w ujęciu gospodarczym. 2.1. Ogólna charakterystyka miasta XYZ………. 27 2.2. Uwarunkowania gospodarcze ……….29 2.3. Struktura mienia komunalnego ……….37 2.4. Dynamika gospodarcza miasta ……….42 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Gospodarka finansowa samorządu lokalnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………….3 Rozdzial I. Uwarunkowania funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego 1.1 Uwarunkowania prawne samorządu…………. 5 1.2 Zadania gminy…………. 6 1.3 Prawno-finansowe podstawy działalności gminy ………….11 1.4 Źródła dochodów i kierunki wydatków…………. 12 Rozdzial II. Charakterystyka gminy XYZ 2.1 Uwarunkowania rozwoju spoleczno-gospodarczego ………….26 2.2 Podstawowe priorytety w strategii rozwoju gminy ………….29 2.3 Działalność inwestycyjna gminy w latach 2000-2006…
Przeczytaj więcej

Budżet gminy narzędziem budowy strategii na podstawie gminy XYZ w latach 2003-2006.

1. Wprowadzenie…………2 2. Cel i zakres pracy 3. Materialy zródlowe i metody badan Rozdzial I. Zadania i zakres działania samorządu terytorialnego…………7 1.1 Pojecie i rola samorządu terytorialnego 1.2 Gmina miejscowa wspólnota samorzadowa 1.3 Zadania i zakres działalności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.4 Sprawozdanie nadzoru nad dzialalnoscia gminy Rozdzial II. Budżet gminy rocznym planem gospodarki…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2005-2007.

Wstęp ………..3 Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Struktura organizacyjna gminy ………..13 1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….. 21 Rozdzial II. Budżet gminy 2.1. Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania ………..29 2.2. Zasady uchwalania budżetu (procedura budżetowa)……….. 35 2.3. Wykonanie i kontrola budżetu ………..39 Rozdzial III. Charakterystyka dochodów…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów budżetowych gminy XYZ w latach 2004-2006.

Wstęp ……….2 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego ……….4 1.2. Podstawowe zadania gminy………. 12 1.3. Struktura organizacyjna gminy ……….17 Rozdzial II. Charakterystyka budżetu gminy 2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu………. 26 2.2. Pojecie dochodów i wydatków gminy………. 32 2.3. Zasady budżetowe ……….35 2.4. Proces tworzenia i realizacji…
Przeczytaj więcej

Inwestycje samorządowe województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007.

Wstęp………. 2 Rozdzial I. Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych 1.1 Definicja samorzadów ……….4 1.2 Definicja inwestycji ……….6 1.3 Pojecie, rola i funkcje inwestycji samorzadowych ………. 9 Rozdzial II. Charakterystyka gospodarcza województwa swietokrzyskiego ……….10 Rozdzial III. Opis inwestycji samorzadowych województwa swietokrzyskiego w latach 2002-2007 3.1 Inwestycje naplywowe ……….18 3.2 Inwestycje pozyskane z Unii Europejskiej………. 23…
Przeczytaj więcej

Sprawozdawczość budżetowa na przykładzie UOKiK.

Wstęp Rozdzial I. Teoretyczne podstawy funkcjonowania jednostek budżetowych 1.1 Podstawowe zagadnienia dotyczace jednostek budżetowych 1.2 Likwidacja jednostki budżetowej 1.3 Organizacja rachunkowosci budżetowej 1.4 Zasady rachunkowosci budżetowej jednostek budżetowych Rozdzial II.Rachunkowość budżetowa w jednostce budżetowej 2.1 Pojecie budżetu 2.2 Klasyfikacja budżetowa 2.3 Uklad wykonawczy, plan finansowy 2.4 Jednostki budżetowe 2.5 Klasyfikacja i sprawozdawczosc budżetowa 2.6 Klasyfikacja…
Przeczytaj więcej

Dochody i wydatki gminy XXX w latach 2003-2005.

Wstęp ……..2 Rozdzial 1.Wybrane zagadnienia finansów publicznych 1.1.Teorie finansów publicznych ……… 3 1.2.Funkcje finansów publicznych………7 1.3.Zjawiska finansowe ……… 10 1.4.BudSet państwa i jego tworzenie……… 14 1.5.BudSety samorzadowe…….. 21 Rozdzial 2.Charakterystyka dochodów budżetu. 2.1.Udział gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych …….. 26 2.2.Dochody wlasne gminy ……… 28 2.2.1.Podatki samorzadowe…….. 28 2.2.2.Dochody z oplat…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków w gminie XYZ w latach 2006-2008.

Wstęp………. 3 Rozdzial 1 Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Istota samorządu terytorialnego………. 5 1.2 Struktura organizacyjna gminy………. 10 1.3 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego……….12 Rozdzial 2 Budżet gminy 2.1 Pojecie budżetu oraz zasady budżetowania……….15 2.2 Zasady uchwalania budżetu gminy (procedura budżetowa)……….17 2.2 Wykonanie i kontrola budżetu……….19 2.3 Źródła zasilania budżetu gminy……….22 2.4 Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2003-2006.

Wstęp ……… 4 Rozdzial I. Zasady funkcjonowania i zadania gmin. 1.1. Zasady funkcjonowania gminy ……… 6 1.2. Zadania gminy i jej zakres działania ……… 9 1.3. Władze gminy ……… 14 1.4. Zarządzanie finansami w gminie ……… 17 Rozdzial II. Finansowanie zadan samorządu gminy XYZ. 2.1. Charakterystyka gminy XYZ ……… 22 2.2. Organy gminy XYZ …………
Przeczytaj więcej

Budżet gminy XYZ jako instrument rozwoju lokalnego.

Wstęp………4 Rozdzial I. Istota i charakterystyka finansów publicznych. 1. Finanse publiczne………6 2. Pojecie budżetu i jego istota………8 3. Finanse samorządu terytorialnego………10 3.1. Finanse województwa………13 3.2. Finanse powiatu………17 3.3. Finanse gminy………21 4. Budżet gminy………28 Rozdzial II. Charakterystyka i organizacja gminy XYZ. 1. Polozenie geograficzne i administracyjne………33 2. Warunki przyrodnicze………34 2.1. Klimat………34 2.2. Gleby………35 2.3. Wody………36 2.4.…
Przeczytaj więcej

Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gmin w Polsce.

Wstęp……… 4 Rozdział 1. Podatki i opłaty lokalne elementem systemu podatkowego w Polsce 1. Pojęcie i rodzaje podatków lokalny……… 7 1.1. Podatek od nieruchomości……… 9 1.2. Podatek rolny……… 10 1.3. Podatek leśny……… 13 1.4. Podatek od środków transportowych……… 15 1.5. Podatek od posiadania psów ……… 17 1.6. Podatek od spadków i darowizn ……… 17 1.7.…
Przeczytaj więcej

Gospodarka finansowa gmin w Polsce na podstawie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Istota i cechy samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie samorządu terytorialnego. 1.2. Historia samorządu terytorialnego na ziemiach polskich. 1.3. Reaktywowanie i rozwój samorządu terytorialnego w Polsce po roku 1989. 1.4. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego. Rozdzial II. Zadania gmin w Polsce a problem zródel finansowania. 2.1. Budżet jako narzedzie zarządzania finansami gminy. 2.2.…
Przeczytaj więcej

Inwestycje komunalne na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial I Gmina – podstawowa jednostka w systemie administracji publicznej 1. Istota i podstawy prawne samorządu gminy……….8 2. Zadania gminy i jej kompetencje ……….11 3. Gospodarka finansowa gminy………. 14 Rozdzial II Inwestycje komunalne jako czynnik rozwoju gminy 1. Definicja inwestycji i ich podzial……….28 2. Zasady i źródła finansowania inwestycji………. 35 3. Finansowani inwestycji gminy……….…
Przeczytaj więcej

Próba oceny wykorzystania środków UE przez gmine XYZ.

Wstęp……..3 Rozdzial I. Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na realizacje zadan Finansowych przez gmine. 1.1 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego……5 1.2 Zasady i Cele Polityki UE………7 1.3 Charakterystyka Funduszy Strukturalnych………10 1.3.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)……….10 1.3.2 Europejski Fundusz Spoleczny (EFS)………12 1.3.3 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ……..13 Rozdzial II. Finansowa Gospodarka Gminy. 2.1 Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Dodatki mieszkaniowe jako zadanie gminy.

Wstęp………3 Rozdzial I Pojecie i cechy samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzglednieniem gminy 1. Pojecie i cechy samorządu terytorialnego………5 2. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego zaspokajajaca potrzeby spolecznoscilokalnej w zakresię potrzeb mieszkaniowych………10 3. Podmioty i obszary polityki społecznej w gminie………13 Rozdzial II Kształtowanie gospodarki i polityki mieszkaniowej jako zadania gminy 1. Pojecie mieszkania i potrzeb…
Przeczytaj więcej

Budżet gminy samorządowej w Polsce.

Wstęp………..3 Rozdzial I. Definicja samorządu lokalnego oraz jego funkcje 1.1. Zadania wlasne i zlecone………..6 2. Organy gminy………..9 1.2.1. Urzad gminy………..9 1.2.2. Rada gminy………..10 1.2.3. Organ wykonawczy………..12 Rozdzial II. Budżet podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 2.1. Sporzadzenie i wykonanie budżetu………..15 2.2. Klasyfikacja dochodów i wydatków………..24 2.3. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia finansowa………..27 Rozdzial III. Źródła dochodów w…
Przeczytaj więcej

Budżet jako plan działalności finansowej państwa.

Wstęp …………3 Rozdzial I Budżet Panstwa 1.1. Pojecie budżetu państwa …………5 1.1.1. Definicja budżetu państwa …………5 1.2. Zasady budżetu państwa …………7 1.1. 2. Funkcje budżetu państwa …………9 1.2. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej …………12 1.3. Procedura budżetowa…………. 13 1.3.1. Opracowanie projektu budżetu państwa …………13 1.3.2. Uchwalenie budżetu państwa …………14 1.3.3. Wykonanie budżetu państwa………… 16 1.3.4. Kontrola…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego. 1.1. Pojecie i istota samorządu terytorialnego………6 1.2. Budżet w jednostkach samorządu terytorialnego………10 1.3. Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy………14 1.4. Źródła dochodów gminy………18 Rozdzial II. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego w świetle badan 2.1. Zalozenia metodologiczne pracy………21 2.2. Charakterystyka badanego podmiotu………23 2.3. Analiza SWOT………28 Rozdzial III. zarzadzanie finansami…
Przeczytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Miejskiej XYZ.

Wstęp ………3 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1. Podzial terytorialny i geneza samorządu terytorialnego………. 5 2. Zakres działania i zadania gminy ……….10 3. Funkcjonowanie gmin w systemie finansów publicznych………. 18 Rozdzial II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 1. Gospodarka budżetowa gmin ………. 24 2. Procedura uchwalania budżetu gminy i jego zmiany……….…
Przeczytaj więcej

Analiza realizacji budżetu gminy XYZ w latach.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Istota i zadania samorządu terytorialnego……….6 1.1. Istota samorządu terytorialnego i zasady jego funkcjonowania 1.2. Gmina w strukturze samorządu terytorialnego RP 1.3. Zakres działania i zadania gminy 1.4. Struktura organizacyjna gminy Rozdzial II. Budżet jako instrument realizacji gospodarki finansowej gminy……….26 2.1. Pojecie, istota i funkcje budżetu 2.2. Zasady budżetowe 2.3. Opracowanie projektu oraz…
Przeczytaj więcej

Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz

Streszczenie Rozdzial 1. Charakterystyka gminy xyz 1.1. Historia i ogólne wiadomosci o gminie xyz 1.2. Znaczenie sportu w gminie xyz Rozdzial 2. Rekreacja w teorii 2.1. Rekreacja ruchowa i zdrowotna – pojecia 2.2. Rekreacja ruchowa 2.3. Podzial form rekreacji 2.4. Koncepcje rekreacji Rozdzial 3. Finansowanie obiektów rekreacyjnych w gminie xyz 3.1. Finansowanie obiektów sportowych i…
Przeczytaj więcej

Publicznoprawne dochody gmin na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Rozdzial I Gospodarka finansowa gminy 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2. Procedura budżetowa jednostki samorządu terytorialnego 3. Nadzór nad dzialalnoscia finansowa jednostek samorządu terytorialnego Rozdzial II Konstrukcja podatku od nieruchomosci 1. Przedmiot opodatkowania 2. Podatnicy podatku od nieruchomosci 3. Podstawa opodatkowania 4. Powstanie i wygasanie obowiazku podatkowego 5. Wylaczenia i zwolnienia podatkowe 6. Ewidencja podatkowa…
Przeczytaj więcej

Emisja obligacji komunalnych jako sposób pozyskania środków na finansowanie zadan wlasnych gminy.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Charakterystyka zadan wlasnych gmin. 1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………5 1.2. Zadania gmin………11 1.3. Źródła dochodów gmin przeznaczone na realizacje zadan wlasnych………15 Rozdzial 2. Obligacje komunalne jako źródło finansowania inwestycji w gminach. 2.1. Istota i znaczenie obligacji komunalnych………33 2.2. Rodzaje obligacji komunalnych………40 2.3. Prawne aspekty zwiazane z emisja i obrotem obligacji komunalnych…
Przeczytaj więcej

Realizacja i finansowanie usług społecznych w gminie XYZ

Wstęp………4 Rozdzial I Organizacyjne i funkcjonalne podstawy samorządu terytorialnego. 1.1. Istota i rola samorządu terytorialnego w demokratycznym panstwie…………6 1.2. Geneza i ewolucja samorządu terytorialnego…………9 1.3. Organizacja samorządu terytorialnego w Polsce…………13 1.4. Zadania samorządu gminnego i formy organizacyjno-prawne ich realizacji…………16 Rozdzial II. Rola samorządu gminnego w procesię swiadczenia usług spolecznych. 2.1. Istota i klasyfikacja usług publicznych…………22…
Przeczytaj więcej

Analiza wpływów podatku do budżetu państwa w latach 2006-2008.

Wstęp…………2 Rozdzial I Budżet państwa w Polsce. 1.1. Tryb opracowania budżetu…………5 1.2. Równowaga budżetowa – deficyt budżetowy i dlug publiczny…………13 1.3. Wydatki i dochody budżetu państwa…………16 1.4. Funkcje budżetu państwa…………18 Rozdzial II Podatkowe źródła dochodów budżetu państwa. 2.1. Podatki bezpośrednie…………22 2.1.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych…………23 2.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych…………33 2.2. Podatki pośrednie…………39…
Przeczytaj więcej

Finanse gminy na podstawie gminy XYZ.

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Gmina. 1.1. Gmina……….6 1.2. Zadania Gminy……….7 1.3. Władze Gminy……….9 1.4. Nadzór nad gmina……….10 Rozdzial 2 Budżet Gminy. 2.1. Budżet gminy i jego cechy……….12 2.2. Budżet jako instrument zarządzania……….12 2.3. Budżet gminy jako roczny plam finansowy……….14 2.4. Klasyfikacja dochodów gminy……….14 2.5. Klasyfikacja wydatków gminy……….18 Rozdzial 3 Finanse gminy na podstawie gminy xxx. 3.1.Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Podatki lokalne w budżecie miasta.

Streszczenie………..3 Slowa kluczowe………..3 Wstęp ………..4 Rozdzial I . Ogólna charakterystyka podatków 1. Pojecie i istota podatku………..5 2. Funkcje podatków. ………..6 3. Podstawa opodatkowania. ………..7 4. Stawki podatkowe. ………..9 5. Granice opodatkowania. ………..13 Rozdzial II. Podatki i opłaty stanowiace dochody budżetów samorzadowych 1. Podatek rolny ………..17 2. Podatek lesny ………..20 3. Podatek od nieruchomosci………..21 4. Podatek…
Przeczytaj więcej

Inwestycje w gminie XYZ w latach 2007-2009

Wstęp……….2 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego……….6 1.2. Zadania i funkcje gminy……….12 1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy……….22 Rozdzial II Inwestycje gminne a rozwój lokalny. 2.1. Budżet gminy……….25 2.2. Działalność inwestycyjna gmin……….29 2.3. Źródła finansowania inwestycji……….34 Rozdzial III Charakterystyka gminy XYZ. 3.1. Polozenie i rys historyczny gminy XYZ……….40…
Przeczytaj więcej

Budżet gminy XYZ

Wstęp ………2 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.1. Geneza i istota samorządu terytorialnego………4 1.2. Zadania i funkcje gminy………17 1.3. Organy i jednostki pomocnicze gminy………22 Rozdzial II Charakterystyka budżetu gminy. 2.1. Formy finansowania wydatków gminnych………25 2.2. Budżet gminy………32 2.3. Projektowanie budżetu gminy………40 2.4. Kontrola wykonywania budżetu………42 Rozdzial III Charakterystyka gminy XYZ. 3.1 Polozenie i…
Przeczytaj więcej

Analiza polityki budżetowej gminy XYZ

Wstęp. Rozdzial I Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie podmiotów publicznych. 1.Pojecie samorządu terytorialnego. 2.Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspólczesnym panstwie. Rozdzial II Budżet – istota i znaczenie 1. Pojecie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2. Rola budżetu jst w efektywnym zarządzaniu jednostka. 3. Budżet lokalny a budżet centralny. 4. Nowoczesne budżetowanie – istota budżetu zadaniowego.…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie się dochodów i wydatków gminy XYZ w latach 2006-2010.

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Istota samorządu terytorialnego……….. 5 1.2. Struktura samorządu terytorialnego ………..8 1.3. Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego ………..14 1.4. Kontrola i nadzór nad dzialalnoscia gminy ………..18 Rozdzial 2. Budżet gminy 2.1. Pojecie budżetu ………..25 2.2. Zasady budżetowe ………..25 2.3. Procedura budżetowa ………..32 2.3.1. Planowanie oraz uchwalanie budżetu………..…
Przeczytaj więcej

Analiza porównawcza gmin Godziesze Wielkie i Opatówek na przykładzie budżetów gmin w latach 2006 – 2010

Wstęp. Rozdzial I Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce. Pojecie budżetu 1.1. Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce……….6 1.2. Opis zadan i kompetencji samorządu gminnego……….14 1.3. Prawno-finansowe podstawy funkcjonowania samorządu gminnego……….21 1.4. Pojecie budżetu, zasady budżetowe oraz procedura jego uchwalania i wykonywania……….26 1.5. Dochody samorządu gminnego……….30 1.6. Wydatki samorządu gminnego……….36 Rozdzial II Charakterystyki badanych gmin:…
Przeczytaj więcej

Budżet jako instrument rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Katowice.

Wstęp ……….. 3 Rozdzial I Istota i charakterystyka finansów publicznych 1. Finanse publiczne ……….. 4 2. Finanse samorządu terytorialnego ……….. 8 2.1. Finanse województwa ……….. 10 2.2. Finanse powiatu ……….. 13 2.3. Finanse gminy ……….. 16 3. Pojecie budżetu i jego istota ……….. 21 4. Rodzaje budżetów ……….. 25 5. Proces powstawania budżetu ……….. 28…
Przeczytaj więcej

Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp. Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 (Struktura) Pojecie i istota samorządu terytorialnego w Polsce 1.2 Organizacja i podstawy prawne funkcjonowania gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 1.3 Zadania gminy 1.3.1 Zadania wlasne 1.3.2 Zadania zlecone 1.4 Mienie komunalne 1.5 Nadzór nad dzialalnoscia gminy Rozdzial II. Zasady gospodarki finansowej gminy 2.1 Zasady finansowe…
Przeczytaj więcej

Budżet Województwa Lubelskiego w latach 2009-2011

Wstęp………..2 Rozdzial 1 Charakterystyka budżetu województwa. 1. Funkcjonowanie województw………..2 2. Finansowanie zadan województwa………..10 3. Budżet województwa………..11 4. Projektowanie i uchwalanie budżetu województwa………..16 5. Kontrola wykonywania budżetu………..19 Rozdzial 2 Charakterystyka Województwa Lubelskiego. 1. Polozenie i rys historyczny Województwa Lubelskiego………..23 2. Organy i jednostki pomocnicze Województwa Lubelskiego………..27 3. Uwarunkowania inwestycyjne Województwa Lubelskiego………..28 Rozdzial 3 Gospodarka finansowa Województwa…
Przeczytaj więcej

Źródła dochodów jednostek samorządu terytoraialnego na podstawie gminy i miasta Jastrowie w latach 2007-2011.

Spis tresci Wstęp…………3 Rozdzial 1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego…………5 1.1. Znaczenie i rola samorządu gminnego…………5 1.2. Organy wladzy gminy…………8 1.3. Kompetencje organów wladzy i zadania gminy…………13 1.4. Nadzór nad samorzadem terytorialnym…………17 Rozdzial 2. Gospodarka finansowa gminy…………22 2.1. Budżet jako plan finansowy gminy…………22 2.2. Źródła dochodów gminy…………26 2.2.1.Dochody wlasne gminy…………26 2.2.2.Subwencje ogólne…………34 2.2.3.Dotacje celowe…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Garwolin w latach 2005-2008

Wstęp Rozdzial 1. Geneza, istota, znaczenie i zadania samorządu terytorialnego oraz źródła ich finansowania w Polsce 1. Geneza i istota samorządu terytorialnego w Polsce 2. Znaczenie samorządu terytorialnego 3. Zadania samorządu terytorialnego 3.1. Zadania gminy 3.2. Zadania powiatu 3.3. Zadania województwa 4. Źródła finansowania zadan samorządu terytorialnego Rozdzial 2. Charakterystyka miasta Garwolin 1. Historia miasta…
Przeczytaj więcej

Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy XYZ

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Samorzad terytorialny oraz sposoby nadzoru nad jego dzialalnoscia 1. Ogólnoteoretyczne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego……….. 5 1.1. Organy i zadania gminy……….. 5 1.2. Organy i zadania powiatu……….. 10 1.3. Organy i zadania województwa ………..15 2. Nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego ………..19 2.1. Pojecie nadzoru i kontroli ………..19 3. Budżety jednostek samorządu…
Przeczytaj więcej

Analiza Budżetu Gminy Baranów

Wstęp………5 Rozdzial 1.Samorzad terytorialny w Polsce. 1.1. Definicja samorządu ………6 1.2. Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa………12 1.2.1. Samorzad gminny w okresie II Rzeczpospolitej ………13 1.2.2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej………15 1.2.3. Lata wspólczesnej samorzadnosci………18 Rozdzial 2. Charakterystyka budżetu gminy. 2.1. Budżet gminy………23 2.1.1. Definicja i zasady konstrukcji budżetu gminy………23 2.1.2. Projektowanie budżetu gminy………27 2.2.…
Przeczytaj więcej

Budżet miasta Racibórz na 2005 rok.

1. Wstęp. Przedstawienie budżetu na 2005 rok. 2. Dochody wlasne budżetu miasta. 3. Wydatki wlasne budżetu miasta. 4. Zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej oraz przyjete w drodze zawartych porozumien.

Fundusze unijne a rozwój gminy XYZ

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Fundusze z Unii Europejskiej 1.1. Pojecie Unii Europejskiej i jej rozwój………. 4 1.2. Charakterystyka funduszy strukturalnych………. 11 1.3. Programy operacyjne perspektywy finansowej lat 2007-2013………. 20 Rozdzial 2. Charakterystyka gminy Malczyce 2.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego………. 30 2.2. Historia i polozenie geograficzne gminy Malczyce………. 36 2.3. Warunki spoleczno-gospodarcze………. 41 2.4. Rozwój…
Przeczytaj więcej

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w celu finansowania zadan gminy

Wstęp………..3 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa. 1. Samorzad gminny w okresie II Rzeczypospolitej………..4 2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej (do 1950r.)………..7 3. Samorzad gminny po 1989 roku………..11 Rozdzial II Podstawy finansowania gminy w świetle obowiazujacych ustaw. 1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego………..15 2. Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego………..18 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Budżet XYZ w latach 2005-2009

Wstęp Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Pojecie gminy 1.2 Historia powstania gminy 1.3 Struktura administracyjna gminy 1.4 Działalność gospodarcza gminy 1.5 Kompetencje gminy 1.6 Charakterystyka miasta i gminy XYZ Rozdzial II Budżet jako podstawa działalności finansowej gminy 2.1 Pojecie i charakter prawny budżetu 2.2 Ogólna charakterystyka zródel dochodów budżetu gminy 2.3 Ogólna…
Przeczytaj więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy w latach 2007-2012

Wstęp………… 1 Rozdzial 1. Gospodarka finansowania gminnego samorządu terytorialnego. 1.1. Istota i zadania gminy………… 3 1.2. Budżet gminnych jednostek samorządu terytorialnego- funkcje, struktura, realizacja, kontrola …… 8 1.3. Źródła dochodów gminy na realizacje zadan………… 18 Rozdzial 2. Fundusze unijne jako zewnetrzne źródło dochodów samorządu gminnego. 2.1. Istota funduszy europejskich jako źródłowspierania rozwoju gminy………… 26 2.2.Charakterystyka…
Przeczytaj więcej

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ

Wstęp…………3 Rozdzial I. System finansowy samorządu terytorialnego 1.1. Rodzaje samorzadowych jednostek organizacyjnych…………4 1.2. Pojecie budżetu i jego struktura…………9 1.3. Zakres działania i zadania gminy…………12 1.4. Budżet – system finansowy gminy…………15 Rozdzial II Budżet jako podstawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 2.1. Procedura uchwalania budżetu gminy…………21 2.2. Konstrukcja budżetu gminy…………25 2.2.1. Dochody…………25 2.2.2. Wydatki…………31 2.3. Wykonanie budżetu…………36…
Przeczytaj więcej

Budżet, jako plan działalności finansowej państwa.

Wstęp …………2 Rozdzial I Budżet państwa 1.1. Pojecie budżetu państwa………… 4 1.2. Funkcje budżetu państwa………… 6 1.3. Zasady budżetowe………… 8 1.4. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej………… 11 Rozdzial II Dochody budżetu państwa 2.1. Przyczyny gromadzenia dochodów budżetu państwa …………12 2.2. Rodzaje dochodów budżetu państwa………… 14 2.3. Dochody budżetu państwa w latach 2008 i 2009………… 23 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Budżet gminy

Wstęp…………….2 Rozdzial I. Ogólna charakterystyka funkcji i kompetencji organów lokalnych. 1. Podstawowe funkcje organów lokalnych…………….4 2. Kompetencje i zadania organów lokalnych……………. 9 3. Mienie komunalne……………. 12 4. Struktura organizacyjna organów lokalnych oraz nadzór nad ich dzialalnoscia……………. 14 Rozdzial II. Podstawy lokalnej gospodarki budżetowej. 1. Przeslanki wyodrebnienia lokalnej gospodarki budżetowej……………. 18 2. Zasieg i formy lokalnej…
Przeczytaj więcej

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych dla gmin.

Wstęp………….3 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorzadowa. 1. Samorzad gminy w okresie II Rzeczpospolitej………….5 2. Samorzad terytorialny po II wojnie swiatowej (do 1950 r.)………….8 3. 10 lat wspólczesnej samorzadnosci………….13 Rozdzial II Podstawy finansowania gminy w świetle obowiazujacych ustaw. 1. Ogólna charakterystyka dochodów jednostek samorządu terytorialnego………….18 2. Ogólna charakterystyka wydatków jednostek samorządu terytorialnego………….22 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Finansowanie jednostek oswiatowych na przykładzie XYZ.

Wstęp ………… 5 Rozdzial 1. Oswiata jako dobro społeczne 1.1. Rola i znaczenie oswiaty ………… 7 1.2. Przemiany oswiatowe w Polsce w latach dziewiecdziesiatych ………… 11 1.3. Polski system oswiaty ………… 15 1.4. Zadania oswiatowe jednostek samorządu terytorialnego ………… 19 Rozdzial 2. Finansowanie oswiaty w Polsce 2.1. Szkola jako jednostka budżetowa ………… 23 2.1.1. Proces…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie miasta Tychy w roku 2012

Wstęp ………..5 Rozdzial I Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie, rola i znaczenie samorządu gminnego……….. 6 1.2. Zadania i kompetencje gminy ………..8 1.3. Budżet gminnej jednostki samorządu terytorialnego……….. 11 1.3.1. Pojecie, cechy, funkcje i zasady budżetu jednostki samorządu terytorialnego……….. 11 1.3.2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu gminy ………..18 1.3.3. Uchwalenie i wykonanie budżetu…
Przeczytaj więcej

Budżet gminny

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Pojecie i istota samorządu terytorialnego Geneza i istota samorządu terytorialnego……… 7 Rys historyczny ………7 Istota samorządu terytorialnego……… 11 Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ………14 Organy gminy……… 15 a) Rada gminy ………15 b) Wójt ………18 c) Urzad gminy……… 21 Rozdzial II. Istota finansów publicznych Finanse publiczne jako instrument wykonywania zadan publicznych…
Przeczytaj więcej

Wydatki gmin w Polsce w 2012 roku na przykładzie gminy XYZ (rozdzial teoretyczny do tematu)

Wstęp Rozdzial 1. Charakterystyka i klasyfikacja wydatków gminnych 1.1. Pojecie wydatków gminnych 1.2. Rodzaje wydatków gminnych 1.2.1. Wydatki na realizacje zadan wlasnych i zleconych gminy 1.2.2. Podzial przedmiotowy wydatków 1.2.3. Wydatki biezace i majatkowe 1.2.4. Prawna klasyfikacja wydatków gminy

Dochody wlasne powiatu na przykładzie Powiatu Wrzesinskiego w latach 2005-2008

Wprowadzenie.4 Rozdzial 1.Zagadnienia ogólne 1.1. Pojecie powiatu……….9 1.2. Pojecie budżetu……….. 13 1.3. Pojecie dochodów budżetowych……….. 17 Rozdzial 2.Dochody wlasne……….. 21 Rozdzial 3.Subwencja ogólna……….. 27 Rozdzial 4.Dotacje celowe ……….. 35 Rozdzial 5.Badanie kształtowania się dochodów powiatu oraz sprawnosci wykonywania budżetu w Powiecie Wrzesinskim 5.1. Charakterystyka badanego powiatu……….. 45 5.2. Dochody wybranego powiatu w latach 2005 –…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie budżetem jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy

Wstęp…………4 Rozdzial I Rola gminy w ustroju samorzadowym. 1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego…………6 1.2. Szczeble samorządu…………9 1.3. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego…………18 Rozdzial IIPodstawowe informacje o budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 2.1. Istota budżetu i zasady budżetowe…………22 2.2. Budżet JST w przepisach ustawy z 27.VIII.2009r. o finansach publicznych…………25 2.2.1. Zakres budżetu jednostek samorządu terytorialnego…………27 2.2.2. Uchwala…
Przeczytaj więcej

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Wstęp. Rozdzial 1 Rola gminy w ustroju samorzadowym. 1.1. Pozycja prawna samorządu terytorialnego. 1.2. Szczeble samorządu. 1.3. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. Rozdzial 2 Podstawowe informacje o budżecie jednostki samorządu terytorialnego. 2.1. Istota budżetu i zasady budżetowe. 2.2. Budżet JST w przepisach ustawy z 27.VIII.2009r. o finansach publicznych. 2.2.1. Zakres budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 2.2.2.…
Przeczytaj więcej

Gospodarka finansowa gminy XYZ w latach 2006-2009

Rozdzial I. Gmina – podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Samorzad gminny 1.2. Zakres działania , zadania gminy………7 1.3. Organy gminy i ich kompetencje ………10 1.4. Mienie komunalne ………19 1.5. Nadzór nad gmina ………24 1.6. Formy organizacyjno – prawne gospodarki finansowej gminy ………27 Rozdzial II. Budżet podstawa gospodarki finansowej gminy 2.1. Budżet gminy……… 29 2.2. Procedura…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie finansami w mieście Luków w latach 2011-2013

Wstęp Rozdzial 1 Charakterystyka samorządu terytorialnego miasta Luków 1.1 Definicja i istota samorządu 1.2 Zadania jednostek samorządu terytorialnego 1.2.1. Typologia zadan samorządu terytorialnego 1.2.1.1. Uwagi ogólne 1.2.1.2 Zadania wlasne 1.2.1.3. Zadania zlecone 1.3 Znaczenie samorządu terytorialnego Rozdzial 2 Elementy gospodarki finansowej Samorzadu terytorialnego 2.1. Istota i zakres finansów samorządu terytorialnego 2.1.1. Podstawy prawne finansów samorządu…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków gminy Brwinów w latach 2009-2012 oraz jej zadania w sektorze finansów wladz publicznych.

Wstęp Rozdzial I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Gmina w systemie wladz publicznych 1.2. Zadania gminy 1.3. Gospodarka finansowa gminy Rozdzial II. Finanse jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych 2.1. Źródła dochodów jednostki samorządu terytorialnego 2.2. Dochody wlasne – rodzaje i rola w budżecie jednostki samorządu terytorialnego 3.3. Subwencje i dotacje celowe w…
Przeczytaj więcej

Gospodarka finansowa gminy Gluszyca.

Wstęp………..2 Rozdzial I Gmina, jako element sektora finansów publicznych w Polsce. 1.1. Pojecie i regulacje finansów publicznych w Polsce………..4 1.2. Podsektor samorzadowy finansów publicznych………..7 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego w Polsce………..9 Rozdzial II. Gospodarka budżetowa gminy. 2.1. Pojecie polityki finansowej gminy………..14 2.2. Budżet jako podstawowe narzedzie gospodarki finansowej gminy………..15 2.3. Struktura budżetu gminy………..18…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów budżetu Gminy XYZ w latach 2007-2009

Wstęp…………3 Rozdzial 1. Podstawy teoretyczne gospodarki finansowej Gminy 1.1. Istota, funkcje i geneza samorządu terytorialnego…………5 1.2. Pojecie, zadania i wladze gminy…………11 1.3. Opracowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu gminy …………19 Rozdzial 2. Charakterystyka dochodów gmin w Polsce 2.1. Dochody wlasne gminy…………24 2.2. Subwencje…………38 2.3. Dotacje celowe …………44 Rozdzial 3. Analiza sytuacji finansowej gminy swidnica w latach…
Przeczytaj więcej

Analiza zródel finansowania zadan realizowanych przez gmine na przykładzie gminy Bedzino w latach 2007-2012

Streszczenie……….3 Wstęp……… 4 Rozdzial I Cele i zadania jednostek samorządu terytorialnego 1.1 Pojecie i istota samorządu terytorialnego………. 6 1.2 Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………. 11 1.3 Cele i zadania realizowane przez gmine ……….14 Rozdzial II Źródła finansowania działalności gminy 2.1 Charakteystyka dochodów wlasnych gmin ……….18 2.2 Sybwencje ogólne jako forma pomocy publicznej ……….24 2.3…
Przeczytaj więcej

Budżet Gminy na przykładzie.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Pojecie gminy……….. 5 1.2. Kompetencje i zadania gminy……….. 6 1.3. Organy gminy i ich zadania……….. 13 1.4. Majatek gminy……….. 20 1.5. Nadzór nad dzialalnoscia gminy……….. 22 Rozdzial II Charakterystyka dochodów i kierunków wydatków gminy 2.1. Dochody gminy i ich klasyfikacja……….. 24 2.1.1. Dochody publiczno-prawne……….. 25…
Przeczytaj więcej