Tag: przedsiębiorstwem

Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Teoretyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Istota zarządzania ………4 1.2. Funkcje zarządzania ………6 1.3. Zarządzanie, kierowanie a przewodzenie……… 10 1.4. Uwarunkowania zarządzania……… 13 Rozdział II Charakterystyka kompetencji menedżerskich 2.1 Funkcje i role kierownicze menedżera ………15 2.2 Kompetencje kierownicze ………23 2.3 Style kierowania zasobami ludzkimi……… 25 Rozdział III Kompetencje menedżerskie w ujęciu praktycznym 3.1. Metodologia badań……… 32 3.2. Analiza wyników badań ………37 3.3. Wnioski ………42 Zakończenie ………44 Spis tabel ………45 Spis rysunków ………45 Spis wykresów ………45 Bibliografia ………46 Załącznik 1 ………48

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na podstawie Apteki XYZ

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Charakterystyka zarządzania małym przedsiębiorstwem, funkcje oraz wymogi prawne 1.1. Charakterystyka zarządzania………. 6 1.2. Funkcje zarządzania ……….8 Planowanie………. 8 Organizowanie………. 9 Motywowanie ……….11 Kontrolowanie ……….13 1.3. Charakterystyka małego przedsiębiorstwa………. 15 1.4. Rola menadżera w zarządzaniu………. 19 Rozdział II Charakterystyka apteki „XYZ” 2.1. Historia przedsiębiorstwa ……….23 2.2. Przedmiot działalności przedsiębiorstwa………. 24 2.2.1. Pozyskiwanie towarów………. 26 2.3. Pozycja na rynku apteki XYZ………. 27 2.4. Strategia działania i rozwoju firmy ……….28 Rozdział III Analiza zarządzania apteką XYZ 3.1. Analiza SWOT ……….32 3.2. Zarządzanie finansami ……….40 3.3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………. 44 3.4. Poziom zadowolenia klientów z obsługi – ankieta………. 46…

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie………..4 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..6 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 9 1.3 Rodzaje transportu……….. 12 1.3.1. transport samochodowy ………..12 1.3.2. Transport kolejowy……….. 15 1.3.3. Transport lotniczy……….. 16 1.3.4. Transport morski ………..19 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 21 2.2. Procesy produkcyjne w usługach transportowych……….. 23 2.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych ………..26 2.4. Rynek usług transportowych w Polsce……….. 29 Rozdział 3 Rola teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym 3.1 Wykorzystanie telekomunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym……….. 31 3.2 Inteligentny system łączności drogowej IVHS ………..35 3.3 Euteltracs ………..37 3.4 Elektroniczna wymiana danych……….. 39 3.5 Systemy komputerowego wspomagania…

Zarządzanie małym przedsiębiorstwem usługowym na przykładzie przedsiębiorstwa Prestiż S.C.- analiza, ocena, koncepcje rozwoju

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Zarządzanie małym przedsiębiorstwem na lokalnym rynku 1.1. Istota i specyfika sektora MSP ……….6 1.2. Zarządzanie małą firmą ……….10 1.2.1. Znaczenie strategii dla rozwoju przedsiębiorstwa ……….10 1.2.2. Strategia, a planowanie bieżące ……….12 1.2.3. Budowanie strategii przedsiębiorstwa………. 14 1.3. Specyfika rynku usług ……….17 Rozdział II Zarządzanie nieruchomościami 2.1. Istota nieruchomości i rynku nieruchomości………. 21 2.2.1. Istota pojęcia nieruchomości………. 21 2.1.2. Istota rynku nieruchomości ……….24 2.2. Zarządzanie nieruchomościami- charakterystyka usługi………. 26 2.2.1. Ustawowe uregulowania zarządzania nieruchomościami………. 26 2.2.2. Odbiorcy usług ……….30 2.3. Analiza możliwości rozwoju i perspektyw dla rynku………. 33 2.3.1. Budownictwo mieszkaniowe w Gdańsku ……….33 2.3.2. Podmioty funkcjonujące na…

Finansowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem w Internecie na przykładzie platformy sprzedażowej Vinted

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1. E-commerce- wprowadzenie do tematyki ……….. 5 1.2. Modele finansowania przedsiębiorstw w internecie ………..13 1.3. Zarządzanie i struktura wewnętrzna e-przedsiębiorstwa………..17 Rozdział 2 Vinted.pl i jego miejsce w handlu online 2.1. Vinted.pl jako przykład platformy sprzedażowej ………..23 2.2. Podmioty konkurencyjne dla vinted.pl w handlu internetowym……….. 26 2.3. Model biznesowy vinted.pl ………..28 Rozdział 3 Analiza finansowa jako narzędzie oceny kondycji finansowej Vinted 3.1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej przedsiębiorstwa ……….. 33 3.2. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych Vinted w latach 2017 – 2019……….. 39 3.3. Analiza wyników badań i wnioski ……….. 48 Zakończenie………..53 Wykaz literatury………..54 Źródła internetowe ……….. 56…

Marketing w teorii i praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie KRONES sp. z o.o.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym 1.1. Istota i pojęcie zarządzania 1.2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego 1.3. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4. Planowanie i strategia bieżąca w przedsiębiorstwie 1.5. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie produkcji Rozdział II Marketing – ujęcie teoretyczne 2.1. Istota i pojęcie marketingu 2.2. Marketing-mix i jego założenia 2.3. Kanały komunikacji marketingowej 2.4. Marketing w przedsiębiorstwie przemysłowym 2.5. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa Rozdział III Przedsiębiorstwo Krones sp. z o.o. 3.1. Rynek automatyki przemysłowej 3.2. Prezentacja badanego przedsiębiorstwa 3.3. Kierunki działania i wielkość produkcji Rozdział IV Marketing w badanym podmiocie 4.1. Obecne rozwiązania związane z marketingiem 4.2. Możliwości optymalizacji…

Audyt wewnętrzny sprawozdania finansowego jako narzędzie wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty audytu wewnętrznego w kontekście zarządzania finansami 1.1. Geneza audyty wewnętrznego……….. 4 1.2. Zakres działania oraz cele audytu wewnętrznego……….. 9 1.3. Znaczenia audytu wewnętrznego……….. 23 1.4. Miejsce audyty wewnętrznego systemu zarządzania finansami……….. 26 Rozdział 2 Wartość poznawcza audytu sprawozdań finansowych 2.1. Konieczność analizy sprawozdań finansowych ………..29 2.2. Zakres analizy sprawozdania finansowego ………..34 2.3. Znaczenie badania sprawozdania finansowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa……….. 46 Rozdział 3 Metodologia procesu badań sprawozdania finansowego przez audyt wewnętrzny 3.1. Etapy badania audytu sprawozdania finansowego……….. 53 3.2. Klasyfikacja metod audytu wewnętrznego……….. 62 3.3. Sposób pomiaru i wskaźniki ich istotności ………..70 Rozdział 4 Sposób…

Znaczenie kompetencji zawodowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym na wybranych przykładach

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym 1.1. Pojęcie przedsiębiorstw rodzinnych w literaturze przedmiotu………..4 1.2. Misja, wizja i cele strategiczne firmy rodzinnej………..7 1.3. Rola przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce rynkowej………..10 1.3.1. Firmy rodzinne w Ameryce Północnej………..11 1.3.2. Firmy rodzinne w Ameryce Południowej………..11 1.3.3. Firmy rodzinne w Europie……….. 11 1.3.4. Firmy rodzinne w krajach azjatyckich………..12 1.4. Struktura firm rodzinnych………..13 1.5. Specyfika zarządzania firmą rodzinną………..15 Rozdział II Kompetencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2.1 Istota kompetencji………..19 2.2. Analiza kompetencji zawodowych………..22 2.2.1 Skala rozwoju i kompetencji zawodowych………..24 2.2.2.Ocena w miejscu pracy………..27 2.3 Kompetencje menedżera………..30 Rozdział III Problematyka kompetencji w przedsiębiorstwach rodzinnych 3.1. Zaufanie kompetencyjne jako warunek…

Specyfikacja zarządzania małym przedsiębiorstwem na przykładzie- Pawilonu Handlowo – Usługowego

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Istota przedsiębiorczości 1.1. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość………… 5 1.2. Uruchamianie działalności gospodarczej………… 12 1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw………… 19 Rozdział 2 Małe przedsiębiorstwa ich znaczenie i problemy zarządzania 2.1. Istota małych przedsiębiorstw……….. 25 2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa……….. 28 2.3. Zarządzanie małym przedsiębiorstwem ………..35 Rozdział 3 Analiza i ocena zarządzania badanym przedsiębiorstwem 3.1 Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa……….. 43 3.2. System zarządzania w badanej firmie ………..46 3.3 Kierunek doskonalenia zarządzania w badanej firmie……….. 49 Zakończenie ………..54 Spis Tabel ………..56 Spis rysunków……….. 57 Spis Tablic ………..58 Bibliografia……….. 59

Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym z wykorzystaniem teleinformatyki

Przez administrator

Wprowadzenie ………..3 Rozdział 1 Charakterystyka transportu 1.1 Pojęcia podstawowe ………..5 1.2 Charakterystyka potrzeb transportowych……….. 8 1.3 Rodzaje transportu ………..11 1.3.1. transport samochodowy……….. 11 1.3.2. Transport kolejowy ………..14 1.3.3. Transport lotniczy ………..15 1.3.4. Transport morski ………..18 Rozdział 2 Identyfikacja przedsiębiorstw transportowych 2.1. Klasyfikacja usług transportowych w przedsiębiorstwie……….. 20 2.2. Procesy produkcyjne w usługach transportowych……….. 22 2.3. Organizacja przedsiębiorstw transportowych……….. 25 2.4. Rynek usług transportowych w Polsce ………..28 Rozdział 3 Rola teleinformatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym 3.1 Wykorzystanie telekomunikacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym ………..30 3.2 Inteligentny system łączności drogowej IVHS ………..34 3.3 Euteltracs ………..36 3.4 Elektroniczna wymiana danych ………..37 3.5 Systemy komputerowego…

Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Główne problemy teoretyczne i praktyczne pracy 1.1 Marketing i zarządzanie………… 6 1.2 Pojęcie i definicje przedsiębiorstwa turystycznego …………20 1.3 Rola outsourcingu w funkcjonowaniu turystycznego przedsiębiorstwa………… 33 1.4 Zarządzanie jakością usług turystycznych …………37 Rozdział 2 Założenia Metodologiczne i Organizacja Badań Własnych 2.1 Przedmiot i cel badań oraz problemy badawcze …………43 2.2 Metody monitoringu rynku………… 48 2.3 Metody analizy i selekcji danych………… 53 2.4 Problemy rozwoju i sposoby decyzji tych problemów …………59 Rozdział 3 Analiza sytuacji finansowej firmy 3.1 Wywiad przeprowadzony z kierownictwem firmy –zastępca dyrektora ds. handlowych………… 63 3.2 Wywiad z pracownikiem firmy – przedstawicielem działu marketingu i…

Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Kadra kierownicza w zarządzaniu przedsiębiorstwem………6 1. Pojęcie menedżera i jego funkcje kierownicze………6 1.1. Planowanie………8 1.2. Organizowanie………9 1.3. Pobudzanie (motywowanie, kierowanie)………12 1.4. Kontrolowanie………19 2. Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów przez kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwie………22 2.1. Podejmowanie decyzji w warunkach pewności………26 2.2. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka………26 2.3. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności………26 3. Rola kadry kierowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem………32 3.1. Role interpersonalne………33 3.2. Role informacyjne………34 3.3. Role decyzyjne………35 3.4. Umiejętności techniczne………36 3.5. Umiejętności interpersonalne (społeczne)………37 3.6. Umiejętności koncepcyjne………38 Rozdział II Prezentacja firmy XYZ……….39 1. Historia i tradycje firmy XYZ……….39 2. Ogólna charakterystyka firmy XYZ……….40 2.1.Zakres działalności oraz udział…

Grupy kapitałowe w Polsce. XYZ jako przykład sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział 1. Powstanie , rozwój i działalność grup kapitałowych w Polsce………4 1.1.Pojęcie i przesłanki tworzenia polskich grup kapitałowych………4 1.2.Sposoby zarządzania grupami kapitałowymi………14 1.3.Podstawy prawne tworzenia polskich grup kapitałowych………23 1.4.Rodzaje grup kapitałowych………30 Rozdział 2. Powstanie XYZ……….39 2.1.Historia Spółki………39 2.2.Połączenie XYZ z ABC………45 2.3.Obecny kształt grupy XYZ 46 Rozdział 3.Czynniki sukcesu XYZ……….47 3.1.Pozycja na rynku……….47 3.2.Program zamierzeń inwestycyjnych spółki na najbliższe lata……….53 3.3.Sukces XYZ……….57 Zakończenie………59 Bibliografia……….61 Spis tabel………63 Spis rysunków………64

Motywacja jako skuteczne narzędzie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Istota motywacji i jej teoretyczne podstawy………5 1. Koncepcja natury ludzkiej………5 2. Definicja i założenia teoretyczne motywacji………7 2.1 Hierarchia potrzeb maslowa………11 2.2 Czynniki motywujące i czynniki higieny według Herzberga………13 2.3 Teoria oczekiwań………14 2.4 Teorie x i y ………19 2.5 Osiągnięcia, władza, poczucie przynależności według McClellanda………21 2.6 Teoria wzmocnienia Skinnera………22 2.7 Model Portera i Lawlera……… 25 3. Istota motywacji i jej współczesne znaczenie………27 3.1 Problematyka motywacji………27 3.2 Znaczenie motywacji do pracy………28 3.3 Motywacja a zadowolenie z pracy………30 Rozdział II.Różnorodność środków kształtowania motywacji i ich dostosowanie do współczesnego przedsiębiorstwa 1. Zasady kształtowania składników wynagrodzenia………32 1.1 Kształtowanie płacy zasadniczej………34 1.2 Premia…

Wykorzystanie analizy zmian w kapitale własnym dla celów zarządzania przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Istota i klasyfikacja kapitału własnego w spółkach handlowych ……….2 1. Pojęcie i funkcje kapitału własnego ……….5 2. Źródła pozyskiwania kapitału własnego………. 9 3. Charakterystyka składników kapitału własnego spółek kapitałowych………. 13 3.1 Kapitał zakładowy ……….13 3.2 Kapitał zapasowy ……….21 3.3 Kapitał rezerwowy………. 21 Rozdział II Prezentacja kapitału własnego Grupy Kapitałowej Grupy Lotos S.A. ……….22 1. Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupy Lotos ……….29 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe ujawnione w rocznych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych………. 46 3. Zmiany w kapitale własnym ……….60 4. Analiza wskaźnikowa………. 68 4.1 Wskaźniki płynności………. 69 4.2 Wskaźniki produktywności ……….71 4.3 Wskaźniki…

Motywacja w procesie zarządzania przedsiębiorstwem na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Istota i znaczenie motywacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 1.1 Istota i rodzaje motywacji……….5 1.2 Rodzaje motywacji……….6 1.3 Motywacja jako funkcja zarządzania……….8 1.4 Wybrane teorie motywacji……….13 1.4.1 Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa……….13 1.4.2 Teoria potrzeb ERG……….18 1.4.3 Dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga……….21 1.4.4 Teoria wzmocnienia……….23 Rozdział II. Czynniki motywujące pracowników. 2.1 Bodźce materialne jako podstawowe instrumenty motywowania pracowników……….25 2.1.1 Wynagrodzenia……….25 2.1.2 Premie i nagrody……….27 2.1.3 Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników……….29 2.1.4 Polisy ubezpieczeniowe……….33 2.2 Rozwój personelu oraz zarządzanie karierą zawodową. Znaczenie zagadnień w motywowaniu pracowników………..34 2.3 Zarządzanie karierą zawodową……….36 2.4 Model skutecznej motywacji……….38 Rozdział III. Motywowanie pracowników na przykładzie…

Motywowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Teoretyczne podstawy systemu motywacyjnego 1.1. Istota motywacji………5 1.2. Rodzaje motywacji………7 1.3. Wybrane teorie motywacji………9 1.4. Motywacja jako funkcja zarządzania przedsiębiorstwem………20 Rozdział II Czynniki motywujące pracowników do pracy 2.1. Materialne bodźce motywowania………24 2.2. Niematerialne bodźce motywowania………30 2.3. Model skutecznej motywacji………36 Rozdział III Motywowanie pracowników w przedsiebiorstwie 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa………45 3.2. Postrzeganie systemu motywacyjnego w opinii pracowników………48 3.3. Wnioski z badań i zalecenia………61 Zakończenie………64 Literatura………65 Spis rysunków………68 Spis tabel………68 Spis wykresów………68

Wymiary globalizacji, a zarządzanie przedsiębiorstwem, na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Globalizacja przedsiębiorstw i jej wymiary…………5 1.1. Istota globalizacji przedsiębiorstw. 1.2. Wymiary globalizacji z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. 1.3. Czynniki wpływające na proces globalizacji ( wady i zalety globalizacji ) Rozdział II. Globalizacja zarządzania przedsiębiorstwem i jej strategie…………43 2.1. Zarządzanie w dobie globalizacji. 2.2. Strategia globalna i jej rodzaje. Rozdział III. XYZ w dobie globalizacji…………68 3.1. Opis firmy XYZ. 3.2. Wpływ globalizacji na firmę XYZ. Wnioski końcowe i zalecenia…………87 Bibliografia…………90 Załącznik – kwestionariusz ankiety…………93

Rola menedżera w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Organizacja miejscem pracy menedżera 1.1 Ujęcie teoretyczne organizacji………..5 1.2 Zarządzanie w organizacji………..22 1.3 Zarządzanie na przełomie wieków………..27 Rozdział II. Rola menedżera w organizacji 2.1 Menedżer i jego rola w organizacji ………..31 2.2 Funkcje realizowane przez menedżera w organizacji………..37 Rozdział III. Style kierowania stosowane przez menedżerów 3.1 Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji………..50 3.2 Badanie efektywności menedżerów na wybranym przykładzie………..58 Podsumowanie………..67 Bibliografia………..68 Spis tabel………..70 Spis schematów………..70

Swoistość zarządzania małym przedsiębiorstwem ze względu na zdolność motywowania pracowników (na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego XYZ)

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział 1 Podstawy swoistości motywowania pracowników w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem 1.1. Swoistość zarządzania małymi przedsiębiorstwami………… 5 1.2. System zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………… 10 1.3. Podsystem motywowania w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie………… 15 Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Działalność i osiągnięcia………… 25 2.2. Potencjał załogi …………26 2.3. System zarządzania zasobami ludzkimi………… 26 Rozdział 3 Analiza i ocena systemu motywowania w firmie XYZ 3.1. Metodologia badań systemu motywacji i satysfakcji pracowników………… 29 3.1.1. Metodologia badań systemu motywacji………… 29 3.1.2. Metodologia badań reakcji i satysfakcji pracowników na system motywowania. 3.2. Identyfikacja czynników motywujących- interpretacja badań systemu motywacji………… 36…

Specyfika zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem (MŚP).

Przez administrator

Wstęp ………. 4 Rozdział 1. Istota i klasyfikacja funkcji zarządzania 1.1. Pojęcie zarządzania……….9 1.2. Przemiana koncepcji zarządzania na przełomie wieków. ………..13 1.3. Rola menedżera w przedsiębiorstwie ………. 18 1.4. Funkcje zarządzania……….22 1.5. Metody zarządzania przedsiębiorstwem (przez cele, wyniki, motywację, komunikowanie się)………. 24 Rozdział 2. Przedsiębiorstwo jako obiekt zarządzania. 2.1. Cele przedsiębiorstwa i kryteria ich oceny………32 2.2. Planowanie jako proces zarządczy w MSP………8 2.3. Proces organizatorski w przedsiębiorstwie………42 2.4. Motywowanie w przedsiębiorstwie………48 2.5. Controlling jako funkcje zarządzania przedsiębiorstwem………54 Rozdział 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej. 3.1. Definicja i charakterystyka sektora MŚP………58 3.2. Rola MSP w gospodarce ………63 3.3. Uwarunkowania…

Motywowanie jako proces zarządzania przedsiębiorstwem w świetle badań ankietowych, na przykładzie firmy XXX

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1. Istota i znaczenie motywacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1 Istota i proces motywacji………. 7 1.2 Rodzaje motywacji ……….11 1.3 Motywowanie jako proces zarządzania………. 13 1.4 Wybrane teorie motywacji………. 17 1.4.1 Teorie treści ……….18 1.4.2 Teorie procesu……….23 1.4.3 Teorie wzmocnienia………. 25 Rozdział 2. Czynniki motywujące pracowników 2.1 Bodźce materialne jako podstawowe instrumenty motywowania pracowników ……….29 2.1.1 Wynagrodzenia ……….29 2.1.2 Pemie i nagrody ……….33 2.1.3 Świadczenia rzeczowe jako element motywacji pracowników ……….36 2.2 Rozwój personelu, warunki pracy oraz zarządzanie karierą zawodową. Znaczenie zagadnień w motywowaniu pracowników ……….41 2.2.1 Szkolenia………. 41 2.2.2 Awans jako czynnik motywacyjny ……….44 2.2.3 Organizacja pracy……….…

Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem na przykładzie Zakładów Mięsnych.

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Rola i znaczenie marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1. Pojęcie i istota marketingu …………5 1.2. Orientacja marketingowa przedsiębiorstw………… 11 1.3. Istota i cele zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem………… 16 Rozdział II Proces zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem 2.1 Podstawy decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie …………21 2.1.1. Identyfikacja oraz ocena możliwości i zagrożeń działania przedsiębiorstwa …………21 2.1.2. Kryteria i sposoby oceny możliwości i zagrożeń działania przedsiębiorstwa………… 24 2.1.3. Segmentacja rynku …………30 2.2. Strategie marketingowe przedsiębiorstw………… 37 2.2.1.Kształtowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa………… 37 2.2.2. Alternatywne strategie działania………… 39 2.3. Instrumenty marketingu – mix………… 57 2.3.1. Produkt …………58 2.3.2. Cena …………59 2.3.3. Promocja …………59 2.3.4. Dystrybucja……………